منحنی استرس
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

مقدار معینی استرس یا تحریک برای سلامتی وکارایی ما لازم می باشد. بدون تحرکی که استرس ایجاد می نماید، ما هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم. در حقیقت ازنظر فیزیولوژیکی، فقدان کامل استرس مساوی با مرگ است!
دراین جهت باید به یادداشت که خستگی و فقدان تحریک ناشی از استرس ناکافی می تواند برای سلامتی وکارایی ما زیان آور باشد. سطح سلامتی وکارایی ما  با افزایش استرس بالا می شود - اما نه بطور نامحدود زمانی که ما از نقطه اوج منحنی استرس می گذریم، هم سلامتی وهم کارایی ما کاهش می یابد. سطح بالای استرس (که به وسیله پرفسور سلیه، استرس مثبت نامیده می شود) به عنوان نقطه ماکزیممی است که همزمان با افزایش استرس، سلامتی وکارایی ما نیز افزایش می یابد، این فاز مثبت استرس است. زمانی که خستگی شروع می شود، سلامتی و کارایی ما کاهش می یابد واین مطابق با فاز منفی استرس می باشد.
گروهی از استرس زاها که درطی روز باآنها مواجه می شویم ما را به سمت نقطه بالای منحنی استرس می رانند. اگر ما ازاین موضوع آگاه نباشیم وعلائم افزایش استرس را نشناسیم، پس از مدتی خود را به طور پیشرونده ای درفاز منفی استرس می یابیم.
موقعیت ما در روی منحنی استرس متغیر است ونسبت به فاکتورهای مختلف مانند زمانی از روز و شب که درآن هستیم، طبیعت استرس زاها و مقدار موثر بودن روش های مقابله ما با استرس، متفاوت است. همه ما آستانه های متفاوتی نسبت به استرس داریم، پس شکل منحنی استرس از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. با این وجود هرکسی نقطه ای در پیشرو دارد که استرس دیگر یک نیروی محرک نیست بلکه یک مانع در جهت سلامتی وکارایی است.
 استرس مثبت ومنفی
عمل کردن درفاز مثبت استرس منجر می گردد به:
- نیروی زندگی - جدیت - خوش بینی - دید مثبت - مقاومت  نسبت به بیماری ها - بنیه بدنی - هوشیاری فکری - روابط شخصی مناسب - نیروی تولید و خلاقیت بالا -
در فاز منفی استرس، ما مستعد هستیم به:
- خستگی -  بی حوصلگی - کاهش دقت - افسردگی - بدبینی - بیماری - حوادث - عدم برقراری  ارتباط مناسب - نیروی تولید و خلاقیت پایین.
هدف از بین بردن استرس نیست زیرا نه تنها غیرممکن است بلکه مطلوب نیز هست، هدف ما باقی ماندن در فاز مثبت استرس به وسیله مقدار صحیحی ازآن می باشد.


کلمات کلیدی:
 
تعریف استرس در فرهنگ روان شناسی
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

 بطور کلی به هر نیرویی که برسیستم عمل نموده وموجب تغییراتی درشکل آن گردیده یا تخریب هایی رادرآن به وجود آورد استرس گویند. این واژه برفشارهای جسمانی، روانی، اجتماعی، تاکید داشته وبه تبیین علل استرس می پردازد.
-2 استرس عبارت است ازیک حالت تنش روان شناختی است که به وسیله انواع نیروها یا فشارهای جسمانی، روانی، اجتماعی و...حاصل می گردد. هنگامی که واژه دوم را مدنظر داشته باشیم به طور نوعی، واژه (استرسور) به معنای فاعلی بکار گرفته می شود.
 بررسی عوامل فشارزای روانی
استرسورها طیف وسیعی از عوامل محیطی و پیرامونی را دربر می گیرند. فشارزاها تغییراتی هستند که درطول زندگی برای فرد به وقوع پیوسته و واکنش هایی را در وی ایجاد می کنند. واکنش های استرس ممکن است به صورت پاسخ های جسمانی، روانی، رفتاری تجلی یابند. همانند تهوع، عصبانیت وخستگی که افراد در هنگام رویارویی با عوامل فشارزا ازخود نشان می دهند. عوامل میانجی همانند زمینه محیطی بروز استرس و ویژگی های شخصیتی از جمله عواملی محسوب می شوند که پاسخ های استرس و حساسیت پذیری فرد را تحت تاثیر قرار می دهند. بنابراین استرس یک رویداد ویژه نیست بلکه یک فرایند به حساب می آید. بیشتر استرس ها خاستگاه های جسمانی داشته وتاثیر مستقیمی برجسم افراد دارند (همانند ویروس ها، حرارت زیاد ومشاغل طاقت فرسا). درهرحال تعداد زیادی از استرس ها دارای اهمیت روان شناختی هستند. بعنوان نمونه فردی که بایستی سخنرانی مهمی را ایراد نماید، فشار زیادی را تجربه خواهد کرد. اصولا استرس های انسانی دارای مولفه های روانی وجسمانی هستند. مثلا ورزشکاری را درنظر بگیرید که هم تحت فشارهنرنمایی جسمانی خود قراردارد وهم بایستی فشار ناشی از رقابت از سوی دیگران را تحمیل نماید.

منبع:afarineshdaily.ir


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
استرس و اثرات آن بر سلامت روانی
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

اصطلاح استرس به قرن پانزدهم میلادی برمی گردد که به معنای تنش یا فشار فیزیکی به کار رفت. درسال 1706 این اصطلاح برای توصیف سختی، دشواری، یا بدبختی به کار برده شد ودر اواسط قرن 19 به معنای فشار گسترش یافت واین فشار هم به معنای نیروی وارده بربدن و هم روان مورد استفاده قرار گرفت.
مفهوم استرس اغلب با هانس سلیه همراه می شود. وی برای نخستین بار این اصطلاح را برای مجموعه ای خاص از علائم بکار برد. هانس درسال 1926 هنگامیکه دانشجوی رشته پزشکی بود مشاهده کرد موش هایی که مواد سمی به آنها تزریق می شود علایمی مشابه افراد بیمار وآسیب دیده ازخود نشان می دهند.
وی نخست چنین نشانه هایی را «سندرم رنجوری» نامید وسپس به واژه « استرس» را برای این سندرم بکار برد. سیله این اصطلاح را از فیزیک به عاریه گرفت. بنابراین استرس هنگامی رخ می دهد که یک نیرو با مقاومت مواجه شده ومواد مقاوم را دچار تغییر ودگرگونی سازد.
«سندرم سازگاری عمومی » عنوانی است که سیله برای تغییرات جسمانی که به وسیله استرس ایجاد می گردد به کار برد. لازاروس با استفاده از توصیف های روانشناختی، استرس را به عنوان مجموعه ای از متغیرهای وابسته به هم و فرایندی که به میزان زیادی مشخص شده است، تعریف می کند که این پیوند یا وابستگی شخصی، تصوری بوده و ویژگی های خاص خود را دارا است. بنابراین بخش عمده ای از واکنش فرد به استرس منوط به ارزیابی  فرد از توانایی های خود، چگونگی برخورد و کنترل موقعیت های استرس زا دارد.
استرس فرایند انطباق یا سروکارداشتن با محرک هایی پیرامونی است که این محرک ها مخرب یا تهدید آمیز بوده وکارکردهای فیزیکی یا روانی فرد را تحلیل می کند.
سربازی درجبهه جنگ جراحتی متحمل می شود، مادری که نگران پسرسرباز خود است، فقیری که گرسنگی می کشد، کاسبی که پیوسته نگران  ارزان شدن قیمت هاست وتاجری که برای پول بیشتر تلاش می کند، همگی تحت استرس هستند.
همه انسان ها درطول زندگی با استرس های متعددی روبرو می شوند وبه گفته سلیه استرس چاشنی زندگی است ورهایی کامل از آن تنها با مرگ امکان پذیر است. سلیه درجایی دیگر عنوان می دارد که «برخی استرس ها طبیعی، ضروری و غیرقابل اجتناب هستند. » استرس موجب برانگیختگی رفتار سازشی ارگانیزم می شود. چنانچه استرس لذتبخشی باشد به آن استرس مفید گویند واگر ناراحت کننده باشد آن را پریشانی نامند.

منبع:afarineshdaily.ir


کلمات کلیدی:
 
ازدواج‌ اینترنتی‌؛ پدیده‌یی‌ مثبت‌ یا منفی‌؟
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  
ازدواج ایتنرنتی هم مثله باقیه ازدواجهاس
چند صد سال پدر مادرا برای بچه هاشون همسر انتخاب میکردند(بدونه هیچ انتخابی یا حرفی بینشون)تا 40 -50 سال پیش

از 40 -50 سال پیش دخترا تو جامعه رفتند دیگرون را دیدند اکثرنم تو همون جامعه ای که باهاش در ارتباط بودند همسر پیدا کردند(البته بازم باید پدر مادر دخالت میکردن)

خب حالام شاید کسی تو دنیای مجازی یکی را دوس داشته باشه که بتونه جای همسرا تو دنیای حقیقی پر کنه اینا که یه شب باهم حرف نمیزنند فرداش برند محضر همدیگرا ملاقات خمیکنند با خونواده هاشون آشنا میشن (شاید از دور)

من اینجور آشنایی را بیشتر میپسندم
به نظر من اینترنت زیاد جنبه ی منفی نداره
اینجا را حت میتونی با یه دنیا روبه رو بشی
بدونه خجالت با هر کی میخوای حرف بزنی
دوست پیدا کنی
هیچ مزاحمی مثله پدر مادر یا کمیته منکرات جلوت را نمیگیره
حتی اگرم همونی که میخوای از آب در نیاد میتونی یخیالش بشی
به نظر من اینترنت لااقل تو این مملکت بدرد میخوره
البته همه ی جنبه های اینترنت بالا از نظر صحبت کردنا حرف زدنا بود وگرنه اینترنت خیلی چیزای دیگم داره که فکر نکنم کسی با اونا مشکل داشته باشه
منبع:forum.hammihan.com

کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،ازدواج
 
قانون جذب
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

قانون جذب میگوید هر چه فکر کنی همان می‌شود. هیچوقت نباید فراموش کنیم که ما به چیزی که فکر میکنیم میرسیم نه به چیزی که دوست داریم. همیشه یک حس خوب یک فکر خوب به دنبال میاورد .پس حس خود را سرشار از عشق و شوق کنیم.

در زیر به معرفی و توضیح قانون های جذب می‌پردازیم

1- قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

2- قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید .
همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید .


3- قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید .
زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید .

4- قانون رابطه ی مستقیم
زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد .

5- قانون باور
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید . پس باید :
- باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید .
- آنها را از بین ببرید .

6- قانون ارزش ها
نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .
آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است .

7- قانون انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است :
- تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها .
- مشخص کردن انگیزه ها .

8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه ی گفته ها و اعمالتان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است .
ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد .

9- قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامورتان امکان وقوع پیدا می کند .
شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد .

10- قانون تمرکز
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند .
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند . بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید .

11- قانون عادت
حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر .
شما می توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید . به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید .

12- قانون جذب
شما مرتبا افکار ، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید ، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت .
شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید ، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید .

13- قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است .
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست .


کلمات کلیدی:
 
د‌لبستگی و سلامت روانی د‌ر نوجوانی
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

مرکز توجه و کانون ابتد‌ایی تحقیقات پیچید‌ه‌ی د‌لبستگی مربوط به کود‌کی و قبل از کود‌کی است. نظریه د‌لبستگی روی روابط رمانتیک، روابط زناشویی و ازد‌واج نیز تاکید‌ کرد‌ه است. مطابق د‌ید‌گاه جان بالبی (پایه گذار نظریه د‌لبستگی) د‌رباره‌ی د‌لبستگی، مهم‌ترین د‌لیل تد‌اوم و پیوستگی بین تجربه‌ی د‌لبستگی کود‌کی و د‌لبستگی د‌ر د‌وران نوجوانی و نوجوانان، الگوهای فعال د‌رونی است. الگوهای فعال د‌رونی، مد‌ل‌هایی هستند‌ که از تجربیات کود‌ک با مراقبت کنند‌ه‌ها به وجود‌ آمد‌ه‌اند‌ و نشان د‌هند‌ه‌ی وضعیت فعلی شناختی است که افراد‌ را به سوی این راه‌ها و و این تجربه‌ها که منطبق با این مد‌ل‌ها هستند‌ هد‌ایت می‌کنند‌. چند‌ پژوهش مد‌ارکی را به د‌ست آورد‌ه‌اند‌ که نشان‌د‌هند‌ه‌ی تد‌اوم د‌لبستگی از کود‌کی به سال‌های مد‌رسه است. الگوهای فعال د‌رونی ناایمن معتقد‌ند‌ که علت خیلی از عواطف و مشکلات رفتاری تجربیاتی است که د‌ر طول تحول فرد‌ی به د‌ست آمد‌ه‌اند‌. بالبی چند‌ین سبک د‌لبستگی د‌ر نوجوانان را به تفصیل بیان کرد‌ه؛ مثل د‌لبستگی مضطرب که گفته شد‌ه گواهی است بر الگوی فعال د‌رونی ناایمن، پس با سازگاری روانی مغایر است. بالبی هم‌چنین گزارش د‌اد‌ه است که اضطراب، غم، افسرد‌گی و عصبانیت ممکن است به وسیله‌ی رابطه‌های د‌لبستگی تهد‌ید‌ شد‌ه یا غیرواقعی یا رابطه‌های د‌لبستگی غیرقابل پیش‌بینی به وجود‌ آمد‌ه باشند‌. پیرو این نظریه، شماری از مطالعات، پیوند‌های بین ارزیابی رابطه‌های د‌لبستگی د‌ر نوجوانان و شاخص‌های سلامت روانی و سازگاری را بررسی نمود‌ند‌. به عنوان مثال، مشخص شد‌ه است که د‌لبستگی ایمن، اثر مثبت بر روی سلامت نوجوانان د‌ارد‌. پژوهش‌گری به نام روزنبرگ نیز گزارش د‌اد‌ه است که بین عزت نفس نوجوانان و د‌رک و بینش آن‌ها رابطه وجود‌ د‌ارد‌.
آرمسد‌ن و گرین‌برگ فهمید‌ند‌ که کیفیت د‌لبستگی والد‌ین و هم‌سالان د‌ر سلامت نوجوانان اثراث مهمی د‌ارد‌. به طور حتم د‌لبسته بود‌ن شرکت کنند‌ه‌ها د‌ر این پژوهش سازگاری را نشان می‌د‌هد‌. چند‌ین پژوهش وجود‌ د‌ارد‌ که اثر رابطه‌ی د‌لبستگی را د‌ر سلامت روانی د‌ر ابعاد‌ متفاوت د‌ر بالاترین رد‌ه‌ی سلامت و پایین‌ترین رد‌ه‌ی افسرد‌گی د‌ر نظر گرفته‌اند‌. مد‌ارک قابل ملاحظه‌ای نیز هست که سلامت روانی یک مفهوم چند‌ بعد‌ی است که از ابعاد‌ جد‌اگانه‌ی سلامت و افسرد‌گی تشکیل شد‌ه است. میزان شاد‌ی، اقناع و خشنود‌ی و د‌ید‌ مثبت نسبت به زند‌گی از علایم سلامت روانی و میزان اضطراب، استرس و د‌ید‌ منفی نشان د‌هند‌ه‌ی افسرد‌گی روانی است.
سلامت روانی به اتفاقات مثبت زند‌گی بستگی د‌ارد‌. نقش عوامل شخصیت د‌ر سلامت روانی اهمیت به خصوصی د‌ارد‌ و با توجه به مد‌ارک جمع آوری شد‌ه نشان می‌د‌هد‌ که د‌لبستگی با تفاوت‌های فرد‌ی و ویژگی‌های شخصیتی رابطه د‌ارد‌. شماری از نویسند‌گان بین سبک د‌لبستگی و روان رنجوری رابطه پید‌ا کرد‌ند‌. شاور و برنا د‌ریافتند‌ که شرکت کنند‌ه‌های بزرگسال با د‌لبستگی ایمن میزان روان رنجوری کمتری د‌ارند‌ نسبت به کسانی که د‌لبستگی ناایمن د‌ارند‌. فینی و همکارانش نیز د‌ریافتند‌ که روان رنجوری د‌ر د‌انش‌آموزان د‌بیرستان با مشغله‌های ذهنی رابطه‌ی عمیقی د‌ارد‌ و تابعی از اعتماد‌ به خود‌ و اعتماد‌ به د‌یگران است.
مطالعاتی که د‌ر مورد‌ رابطه‌ی بین د‌لبستگی و شخصیت انجام شد‌ه صریح و خالی از ابهام نیست. به عنوان مثال، ارور، د‌ریافت که د‌لبستگی ایمن با برون‌گرایی رابطه‌ی مثبتی د‌ارد‌ ولی د‌ر حالت کلی با روان رنجوری رابطه‌ای ند‌ارد‌. اما شایان ذکر است که هییس، برمن، واسپرلینگ د‌ر مطالعاتشان بر روی 216 د‌انش‌آموز فارغ‌التحصیل سال آخر نتوانسته‌اند‌ ارتباط مهمی بین میزان د‌لبستگی و خصوصیت اضطراب پید‌ا کنند‌.
کیفیت د‌لبستگی خانواد‌گی با سلامت روانی بالاتر و افسرد‌گی پایین‌تر رابطه د‌ارد‌، د‌ر حالی که د‌ر سطوح بالاتر، د‌لبستگی به هم‌سالان با افزایش سلامت پیوند‌ د‌اد‌ه شد‌ه است. تحقیقات، نقش مهم د‌لبستگی به هم‌سالان را د‌ر سلامت روانی نوجوان و جوان نشان د‌اد‌ه است. هم‌چنین شماری از تحقیقات استد‌لال کرد‌ه‌اند‌ که د‌لبستگی به هم‌سالان به طور غیرمستقیم با شایستگی اجتماعی و خود‌ پند‌اره ارتباط د‌ارد‌.

منبع:atcce.com


کلمات کلیدی:
 
برای رفع سوء ظن و مثبت بینی، بجای منفی بینی، چه باید کرد؟
ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٧  

درمورد سؤال شما باید به عرض برسانیم که بین منفی بینی و سوء‌ظن تفاوت وجود دارد. منفی بینی به این معناست که فرد در مشاهده و بیان و گزارش از واقعیّت‌های موجود و پدیدههایی که با آنها مواجه می‌‌شود به جای دید مثبت و نگاه به جنبة خوب، پسندیده و ایده‌ال به بیان بعد زشت، بد، ناخوشایند و خلاف طبع آن می‌‌پردازد. مثلاً در حالی که لیوان تا نیمه آب دارد او در بیان این واقعیّت سوی دیگر قضیه را دیده و می‌گوید لیوان نصف است. بهر حال در حالی که مثبت و منفی، خوب و بد، زشت و زیبا هر دو که وجود دارند و از واقعیّت برخوردارند وی به جنبة نا خوشایند توجه دارد در حالی که فرد مبتلا به سؤظن شاید واقعیّت را نگوید و یا آنچه را که بیان می‌کند مطابق با واقع نیست. یعنی افزون بر دید منفی داشتن، این برداشت گاه مطابق با واقعیّت خارجی هم نیست. با عنایت به تفاوت این دو واژه خوب بود که شما مقصود خودتان را بصورت واضح‌تر بیان می‌نمودید تا ارائة خدمت مفید میسّر می‌گشت، ولیکن در اینجا به ملاحظه مواردی که امروزه بیشتر مورد نیاز است و افراد با آن دست به گریبان هستند گمان می‌بریم که منظور شما نیز علاج سؤظن باشد و ما نیز به این مشکل می پردازیم.
قبل از ارائة راهکار لازم است به عنوان مقدّمه به بیان مفهوم سؤظن بپردازیم تا واقعیّت آن آشکار گردد، آنگاه بی‌تردید درمان آن آسان‌تر خواهد بود. سؤظن عبارت است از حالت ذهنی غیر مستند به علم و راههای علمی که موجب یک برداشت و تصوّر ذهنی نابجا و ناپسند و گاه خلاف واقع می‌شود، یعنی علم و یقین نیست بلکه ظن است و از طرف دیگر این ظن ناشی از خوش‌بینی نبوده و مفید دیدی پسندیده و مثبت و خرسند کننده نیست.امّا راهکارها:
1ـ اولین راهکار در علاج این حالت زشت، مواجه کردن فرد با واقعیّت است. مثلاً اگر کسی با تکیه بر دلایل سست معتقد است حسین در امتحان قبول نشده است باید کارنامة قبولی حسین را فوراً به وی ارائه کرد. چنانچه در چندین مورد با اینگونه افراد چنین برخوردی صورت بگیرد او کم‌کم در شیوة اندیشیدن و کانالهای کسب اطلاع خود تجدیدنظر کرده و به سادگی هر حرف و سخنی را نمی‌پذیرد.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
ارزیابی مثبت از خود
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧  

نسبت به خود مهربان باشد و شخصیت خویش را با دید مثبت ارزیابی نماید، خود را با صفات خوب تفسیر کند و به لیاقت و شایستگی خویش شک نوزد.

منبع:mardomsalari.com


 
روش های تقویت اعتماد به نفس
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧  

 طور خلا صه، عوامل تاثیرگذار، در رشد اعتماد به نفس موارد زیر است:
ارتباط با خدا: مهمترین روش در کسب اعتماد به نفس، ارتباط با خداوند است، اتکال به خداوند باعث بی نیازی و استقلا ل در شخصیت و عزت نفس فرد می شود، در واقع انسان در اعتماد به خدا از هر چیزی که رنگ تعلق و وابستگی به غیر خدا داشته باشد، آزاد می گردد.
شناخت بهتر خویش: شناخت استعدادها و قابلیت های خویش و درک ارزش های انسانی، در کسب اعتماد به نفس مفید است و انسان را از یاس و ناامیدی رهانیده و به فردی متکی به خویش و متعهد به خود تبدیل می کند.
تکیه بر توانایی های خود: برای کارهای خود، ارزش قائل شود، در کارهایی که انجام می دهد تمرکز داشته باشد، بر توانایی های خود اصرار بورزد و تا می تواند با محدودیت های اجتناب ناپذیر زندگی کنار بیاید.
خطر پذیری: با استفاده مطلوب از تجربیات جدید و نهراسیدن از شکست، روحیه خطرپذیری را در خود باور نماید.
خود ارزیابی:فرد یاد بگیرد که این ارزیابی را به تنهایی انجام دهد و برای جلوگیری از ناراحتی خود به نقطه نظرهای دیگران توجه نکند، روی احساسات خود تمرکز نماید، این کار ها باعث تقویت احساس خود برتری شده و اختیار فرد به دست دیگران نمی افتد.

منبع:mardomsalari.com


 
اعتماد به نفس چیست؟
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧  

آیا تا به حال به ارزش واقعی خود فکر کرده اید؟ چه اندازه به خود احترام می گذارید؟ در مواجهه با مشکلا ت چگونه بر خورد می کنید؟
با قدرت و قوت  رفتار می کنید یا ضعف و انفعال؟
اصولا  با شکست چگونه روبرو می شوید؟ خود را مقصر می دانید و به سرزنش و ملا مت خود می  پردازید، یا شکست را به عنوان واقعیتی از زندگی می پذیرید؟ در مقایسه خود با دیگران چه حالتی به شما دست می دهد؟
خانواده، مدرسه، دوستان چه تصوری از شما دارند؟ شما را فردی موفق می دانند یا سست و بی اراده؟
حتما می پرسید طرح این سوال ها، بیانگر چه مو ضوعی است؟بله، درست حدس زدید، اعتماد به نفس مساله ای است که هر روز با آن مواجهیم و فردی که اعتماد به نفس دارد، خود را شایسته می داند و شایستگی، ویژگی عام شخصیت اوست، این نگرش مقطعی و زود گذر نیست.


 
راههاى پرورش اخلاق
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧  
هدف نهایى پیامبران و ادیان آسمانى و حکیمان، ساختن جامعه‏اى مبتنى بر اخلاق و فضایل انسانى بوده است، ولى چون هدف، مشترک بوده و دانشمندان و متفکران اسلامى نیز با دیده مثبت‏به آموزه‏هاى فلسفى یونان نگریسته و به غربال و تنقیح و تکمیل آن پرداخته‏اند، پاره‏اى از پریشان گویان، پنداشته‏اند که اخلاق اسلامى نیز چیزى افزون بر آموزه‏ها و روش اخلاقى حکماى یونان نیست و لذا با شلاق نقد و تیغ انکار به جان آن افتاده‏اند، در حالى که اخلاق در معارف قرآنى، گامى حتى پیشتر از معارف اخلاقى ادیان آسمانى گذشته است، کجا رسد به روش اخلاقى حکیمان و فیلسوفان یونانى!

 

مفسر پارسا و حکیم، حضرت استاد علامه طباطبایى که در عرصه اخلاق و عرفان از جایگاه والایى برخوردارند، این مدعا را به مدد آیات قرآن به نیکى اثبات نموده و امتیاز اخلاق و روش خودسازى اسلامى را از غیر آن نمایانده است که به علت اهمیت آن در فلسفه اخلاق، تقدیم مى‏گردد.

 

«واحد معارف و اخلاق‏»

 

تنها وسیله‏اى که به کمک آن مى‏توان صفات باطنى را اصلاح کرد و ملکات فاضله اخلاقى را تحصیل و صفحه دل را از آلودگى اخلاقى زشت پاک کرد تمرین و تکرار اعمال شایسته متناسب با صفات اخلاقى است، زیرا بر اثر تکرار عمل در هر مورد صور علمى خاصى در روح انسان نقش مى‏بندد و بر اثر تراکم به جایى مى‏رسد که اثر آن غیر قابل زوال مى‏شود یا لااقل به آسانى زایل نخواهد شد; مثلا اگر یک فرد ترسو بخواهد ترس را از خود دور سازد باید مکرر قدم در جریانها و اقدامهاى مخوف که دل را مى‏لرزاند بگذارد، و هر وقت گام در یکى از این موارد مى‏گذارد و از اقدام شجاعانه خود لذت مى‏برد و زشتى و نکبت فرار را درک مى‏کند، صورتهاى خاصى از آن در روح او نقش مى‏بندد و بر اثر تکرار و تراکم آنها ملکه شجاعت در او راسخ مى‏گردد. این ملکه علمى اگر چه مستقیما اختیارى نیست ولى مقدمات تحصیل آن که عبارت از اعمال مناسب است، در اختیار انسان قرار داد.

 

از این بیانات روشن شد که راه تحصیل ملکات فاضله و تهذیب اخلاق یکى از این دو راه است: روش حکما و روش شرایع آسمانى

کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
شناسایی بچه های مثبت
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧  
بچه مثبت قد متوسطی دارد با چشم های قهوه ای ( در مواردی چشم روشن هم دیدیه شده است )

بچه مثبت فرق باز نمی کند ? ژل نمی زند ? هیچ وقت مدل تیفوسی و تن تنی و ... را روی کله اش امتحان نکرده است . موهایش را به یک طرف سرش شانه می کند و می خواباند .
بچه مثبت اگر کوسه نباشد ریش دارد ? اگر اهل ریش زدن باشد عمرآ ریش تنها یا خط ریش باریک یا پازلقی بلند را امتحان نکرده است .
بچه مثبت پیراهن پارچه ای ساده می پوشد ? گاهی چهارخانه و راه راه ? گاهی وقتها که غلظت آلاینده خلافش بالا بزند آستین کوتاه هم می پوشد .
در بیشتر موارد شلوار پارچه ای راسته می پوشد ? گاهی کتان و در موارد بسیار معدودی شلوار جین . او تا حالا شلوار هفت هشت جیب نپوشیده .
کفش های بچه مثبت از همین کفش های چرمی مردانه است ? گاهی هم کفش ورزشی می پوشد ? اما نه در رنگ های اجق وجق .
کمربند می بندد و ساعت بند چرمی .
بچه مثبت کتاب می خواند . هفته ای یکی دوتا هم نشریه می خرد . گاهی وقتها شعر می گوید یا داستان می نویسد
بچه مثبت خلاف نیست . پایش را از محله بیرون نمی گذارد . پاتوقش نه زیر چراغ برق است ? نه سالن بدن سازی ? نه کافی نت . خیلی که دست از پا خطا کند می رود کتابخانه یا ویدئو کلوپ .
کسی به بچه مثبت سیگار تعارف نمی کند ? پیشنهادهای این چنینی را هم رد می کند . علی الاصول اهل خلاف ملاف نیست .
بچه مثبت گاهی عاشق می شود . عاشق دختر دایی یا دختر خاله اش . از همان اول هم به ازدواج فکر می کند . بلد نیست نامه عاشقانه بنویسد ? بنابراین از شعر زیاد استفاده می کند .
معدل بچه مثبت الف است . جزوه هایش مرتب و همیشه توی کلاس ردیف اول می نشیند . بچه مثبت فکر می کند دودره یعنی اتاقی که دو تا در داشته باشد
منبع:shadism.com

کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن
 
ازدواج موفق
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

قانون های طلایی برای ازدواجی موفق

اگر می خواهید ازدوجی پر دوام و سعادتمند داشته باشید، به اطرافتان کمی نگاه کنید تا با زوج هایی با سن و سال بیشتر از شما که ازدواجی موفق داشته اند آشنا شوید. و زمانی که زوج هایی موفق که 50 سال از ازدواجشان می گذرد صحبت می کنند، فقط گوش کنید.

لیستی که شامل 10 دستور العمل برای داشتن یک زندگی شاد است و توسط زوج خوشبختی که پنجاهمین سالگرد ازدواجشان را از سر می گذرانند نوشته شده است.

1- هیچوقت هر دو در یک زمان عصبانی نشوید.

2- هیچوقت سر همدیگر فریاد نزنید مگر وقتی که خانه تان آتش گرفته باشد.

3- اگر قرار است یکی از شما در یک بحث پیروز شود، بگذارید که آن برنده همسرتان باشد.

4- اگر می خواهید انتقاد کنید، این کار را با عشق انجام دهید.

5- هیچوقت اشتباهات گذشته را دوباره وسط نکشید.


کلمات کلیدی:
 
نکته هایی برای زندگی ایده آل
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

از افراد منفی دوری کن

به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن

شرافتمند باش

از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه

کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

تمیز و آراسته باش

هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی , کاری نیمه وقت پیدا کنند

vمتنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است

به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره


کلمات کلیدی:
 
به قدرت برسید
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

چرا در این زندگی انسان مثبتی نباشی که همواره منتظر بهترین است، همواره بهترین را پیدا میکند و همواره بهترین را به وجود می‌آورد؟

طرز فکر مثبت به قدرت می‌رساند و طرز فکر منفی به ضعف و شِکست. بگذار که قدرت روان در تو و از تو بدرخشد و در اطرافت دنیایی از زیبایی، صلح و هماهنگی بوجود آورد.

زمانی‌که دیدت به زندگی مثبت است، تمام اطرافیانت را بالا می‌بری، به آن‌ها اُمید، ایمان و اطمینان به زندگی می‌دهی. همیشه خواهی دید که همنوعان با هم جمع می‌شوند و مثبت‌گرایی تو دید مثبت بوجود می‌آورد و همه‌گیر می‌شود.

همیشه در زندگی اُمید وجود دارد، حتی اگر شروع آن شعله‌ای لرزان بیش نباشد. اگر که این شعله کوچک در محیطی درست با عشق و امید در بَر گرفته شود، شعله‌ور خواهد شد. بزرگ و بزرگتر خواهد شد تا اینکه با شعلهء روان که خاموش نشدنی است، بسوزی.

یکبار که روشن بشود هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی گسترشش را بگیرد


کلمات کلیدی:
 
روشنفکرى دینى‏
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

روشنفکر دینى از آل احمد به بعد به ویژه شریعتى شکل مى‏گیرد. پس از شریعتى و بعد از پیروزى انقلاب روشنفکرى دینى به دو جریان متمایز تقسیم مى‏گردد: گروهى که سنبل آن شهید آوینى است و گروهى که نماینده آنها سروش است.
تفاوت بین سه جریان شریعتى، شهید آوینى و سروش: شریعتى در بحث بازگشت به خویشتن، دین را مبنا قرار مى‏دهد و این نقطه عزیمت است و براى مشکلات اجتماعى با نگاه به دین راه حل ارائه مى‏کند، اما از ادبیات چپ نیز مفاهیمى چون عدالت و مبارزه را وام گرفته است. او نوعى روشنفکرى انقلابى دینى را طراحى مى‏کند، در اندیشه او بیشتر بحث مبارزه است، اما با پیروزى انقلاب، دغدغه روشنفکر دینى (شهید آوینى) مبارزه و انقلاب نیست، بلکه نوعى ساختن خود است و این ساختن بر خلاف بخشى از روشنفکرى، به عرفان، معنویت و منابع اصیل چنگ مى‏زند. در عین حال که این افراد روحانى نیستند، بلکه روشنفکرند و وضع موجود در دنیا و حتى جامعه خود را نقد مى‏کنند. جریان شهید آوینى (در بعد التزام به دین و تکیه بر آن) خالص‏تر است و غلظت بیشترى دارد. این طیف، در دین، حوزه عمومى را از حوزه خصوصى به هیچ وجه جدا نمى‏کنند و براى فرار از وضع موجود بخش‏هایى از دین که پاسخ گوى نیازهاى بشر امروز است چون معنویت و اخلاق را تبلیغ مى‏کنند. اما تفکر دکتر سروش نوعى بازگشت به نگرش نسل اول روشنفکرى در ایران یعنى تقى‏زاده است. سروش در حالى که دین را نفى نمى‏کند و نقطه عزیمت بودن دین را قبول دارد؛ اما دین را محدود به حوزه فردى مى‏کند و در حوزه اجتماعى راه حل را در دین جست وجو نمى‏کند. تفکر آوینى نقطه مقابل سروش است. البته برخى بین جریان شریعتى و آوینى تفکیک قائل نمى‏شوند و در روشنفکرى دینى دو جریان شریعتى و سروش را مطرح مى‏کنند؛ اما با امعان نظر روشن مى‏شود که سه جریان فعال است.


کلمات کلیدی: افکا رمثبت
 
روشنفکرى در ایران‏
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

همان طور که گذشت، «روشنفکر فردى است که به کار فکرى مى‏پردازد و در مباحث اجتماعى و سیاسى هم وارد شده و موضع مى‏گیرد». با توجه به این تعریف، در تبارشناسى از جریان روشنفکرى در ایران مى‏توان آن را به سه مرحله یا حرکت تقسیم کرد: 1. از آغاز تا تقى‏زاده، 2. از تقى‏زاده تا جلال آل احمد، 3. از آل‏احمد تا شهید آوینى. شاخصه گروه اول، نفى خویشتن و غرب زدگى است، شاخصه گروه دوم، بازگشت به خویشتن و شاخصه گروه سوم، اثبات خویشتن است.

حرکت اول: از آغاز تا تقى‏زاده‏

در دوران قاجار به ویژه پس از شکست در جنگ با روسیه، احساس عقب‏ماندگى از تمدن جدید در بخش‏هایى از آحاد جامعه شکل گرفت و همین عامل باعث شد وقتى که گروهى از ایرانیان براى تحصیل یا تجارت به غرب سفر کرده و رشد و ترقى آن جا را دیده بودند، درمان عقب ماندگى ایران را در نگاه به غرب و تبعیت از آن جست‏وجو کنند. در واقع این طیف از روشنفکران که نسل اول روشنفکرى در ایران محسوب مى‏شوند، به طور کلى «خود» را نفى مى‏کردند چون آن را عامل عقب‏ماندگى مى‏دانستند و نسخه پیروى از غرب براى برون رفت از عقب‏ماندگى مى‏پیچیدند. اوج این جریان، تقى‏زاده است که مى‏گفت: «باید از فرق سر تا ناخن انگشتان پا غربى بود».
این گروه از روشنفکران با کپى بردارى از روشنفکرى غربى و مدرنیته، دقیقاً مفاهیمى را که روشنفکران غرب در عصر روشنگرى راهگشا مى‏دانستند و انقلاب فرانسه هم در پرتو آنها شکل گرفت، به کار مى‏گیرند و به مبارزه با تاریکى که همانا سنت (مذهب، قدرت، و...) است برمى‏خیزند. نفى خویشتن نیز در این راستا انجام شد.
یکى از بارزترین نقاط عطف تحقق این اندیشه‏ها جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه است. البته اندیشه نفى سنت، به ویژه مذهب، سبب شد که در این دو جنبش بین روشنفکران با روحانیان و بازاریان تقابل ایجاد شود؛ اما به دلیل این که روحانیت هم به نحوى مدرن و پیشرو بودند و هم سنتى، روشنفکران در برقرارى رابطه با آنها دچار نوعى پارادوکس مى‏شدند و این وضعیت تاکنون ادامه یافته که در بحث روشنفکرى دینى خواهد آمد. در مقطع مشروطه به بعد، علاوه بر روشنفکران لیبرال مثل ملکم‏خان، روحى، آخوندزاده و طالبوف، روشنفکران سوسیالیست هم مشاهده مى‏شود که به ویژه در مجلس دوم ظهور بیشترى پیدا کردند.

حرکت دوم: از تقى‏زاده تا آل احمد

در این مقطع چرخش جدى در بحث روشنفکرى ایران با کتاب غربزدگى آل احمد مطرح مى‏شود. این طیف آنچه را که گروه اول «درمان» مى‏دانستند، یعنى غرب گرایى، را «درد» تلقى کرده و در اندیشه برون رفت از آن بودند؛ البته اینان با این که غرب را کنار گذاشتند، اما همچنان روشنفکر باقى ماندند یعنى وضع موجود را نمى‏پذیرفتند و انتقادهایى به مذهب وارد مى‏کردند و در واقع نوع نگرش سنتى به دین را قبول نداشتند، براى مثال آل احمد در کتاب خسى در میقات نوع نگاهش به مباحث و مظاهر دینى مکه و مدینه طور دیگرى است. او که لیبرالیسم و سوسیالیسم را تجربه کرده، حال راه برون رفت از وضع موجود را بازگشت به خویشتن مى‏داند. اندیشه بازگشت به خویشتن در شریعتى تکمیل مى‏گردد.

حرکت سوم: از آل احمد تا شهید آوینى‏

جریان آوینى ادامه شریعتى است، اما با تفاوتى که آن را جریان مستقلى مى‏گرداند. این طیف بیشتر در انقلاب و پس از آن رشد و تکوین یافتند. شاید مهم‏ترین دستاورد انقلاب اسلامى نوعى خود باورى بود. در این راستا نسل بعد از انقلاب روشنفکرى، اثبات خویشتن را مطرح کردند. در این نگرش، نفى غرب غلیظتر مى‏شود، «خود» اثبات شود و خودنمایى مى‏کند، مبارزه با آمریکا نیز در همین راستا قابل تحلیل است


 
سیر روشنفکرى در ایران(1)
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

کند و کاو در باره روشنفکرى در ایران مى‏تواند در تحلیل مسائل سیاسى امروز جمهورى اسلامى تسهیل کننده باشد. در آغاز، بحث از مقولات زیر لازم است:
1. معناى لغوى روشنفکرى،
2. بحث روشنفکرى در بسترى تاریخى، که خود داراى دو رویکرد است:

1) رابطه روشنفکر و روشنفکرى در عصر روشنگرى و 2) تاریخچه تکوین روشنفکر و روشنفکرى در مفهوم اصطلاحى؛ 3) مفهوم اصطلاحى روشنفکرى.
بحث اول، معناى لغوى روشنفکرى: «روشنفکر» معادل واژه فرانسوى Intellectual است و به کسى اطلاق مى‏شود که کار فکرى، در مقابل کار یدى، مى‏کند. این شاید بدیهى‏ترین معناى لغوى روشنفکر باشد. و بستر، متفکر انگلیسى، در تعریف روشنفکر مى‏نویسد:
روشنفکر کسى است که به فعالیت‏هایى مشغول است که نیاز به بکارگیرى تفکر دارد. کسى که به کار فکرى مى‏پردازد، در مقابل کسى که به کارهاى یدى اشتغال دارد و روشنفکران درست مثل صاحبان حرف و مشاغل موجود در اجتماع گروه‏هایى از کارگزاران اجتماعى را تشکیل مى‏دهند. کسانى مثل وکلا، اطبا، مهندسین و مدرسین و... .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
چگونه مثبت اندیش باشیم ؟
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

همانطور که گفته‌ شد افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بزرگی دست یابیم.
1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.

2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه‌های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.

3- لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.

4- سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت»، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید»

5- افکار خود را متوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم.

6- با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.

7- هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم با نگاه کردن به منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما‌ء‌الله روز خود را با نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم.


 
مثبت اندیشی فشار خون را پائین می آورد
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

براساس مطالعات انجام شده مثبت گرایی نه تنها باعث شیرین شدن لحظات زندگی می شود بلکه منجر به کاهش فشار خون در افراد مسن نیز می گردد.

به گزارش سلامت نیوزبه نقل از خبرگزاری فرانسه فشار خون یکی از بیماری های شایع سنین سالمندی و میانسالی است که عوارض متعددی از جمله مشکلات قلبی و عروقی را در پی دارد.
بنابراین گزارش؛ محققان مطالعاتی را بر روی 2000 نفر با متوسط سنی 65 سال انجام داده و مشاهده کردند افرادی که دید مثبتی به اطراف خود دارند فشار خون پائینتر و وضعیت جسمانی بهتری دارند زیرا مثبت گرایی نه تنها بر روح بلکه بر جسم انسان نیز تاثیرگذار است

منبع:salamatnews.com


 
شش نکته برای خلق جذابیت فردی (کاریزما)
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

کاریزما قدرتی ناملموس است که سبب می شود افراد از شما پیروی کنند، در اطرافتان باشند و از شما تأثیر و الگو بگیرند.

هر فردی با تمایلات قوم گرایانه متولد می شود، و در چند سال اول زندگی معیار او همان رویدادهایی است که در اطراف او می گذرد. و دید او به زندگی همان دید و معیار است که به آن دید درونی می گوییم. بعضی از افراد این دید درونی را تا بزرگسالی حفظ می کنند. چنین افرادی که همه چیز را با محوریت خود می بینند هیچگاه نمی توانند ایجاد جاذبه کنند. و افرادی پر طرفدار باشند.

افراد موفق که می خواهند تأثیر گذار باشند، دایره توجه و فعالیتهای خود را به سمت بیرون از خود گسترش می دهند. به گونه ای که از اتفاقات اطراف و شرایط دیگران آگاهند گویی خود در آن شرایط قرار گرفته اند. آنچه آنها با این عمل سعی در ایجاد و تقویت آن دارند کاریزما یا جاذبه فردی است.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
والدین موفق چگونه هستند؟
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٧  

مقدمه

وقتی تصمیم می‌گیرید که صاحب فرزند شوید، در واقع مسئولیت سنگین و بلند مدت تربیت او را پذیرفته‌اید. تربیت به معنی تعلیم دادن و پروراندن است. وقتی فرزندان خود را تربیت می‌کنید، به آنها می‌آموزید چگونه رفتار نمایند. یعنی شما با قانون‌گذاری و اعمال انضباط به آنها کمک می‌کنید تا تکلیف خود را بدانند. این مساله احساس امنیت و آرامش خاطر آنان را افزایش می‌دهد و از آنجایی که کودکان دوست دارند احساس کنند والدینشان از آنان راضی هستند با ارائه توجه و محبت مناسب از سوی خانواده گام مهمی در ارتقا بهداشت روان کودک و اطرافیان برداشته می‌شود.

کودک بدون مشکل وجود ندارد ولی مشکلات کودکان قابل درمان است. نکته مهم نحوه برقراری اصول تربیتی است. چناچه اصول تربیت اشتباه باشد یا با خشونت و بی‌تفاوتی ارائه شود، کودک آن را نمی‌پذیرد. یک خانواده خوب باید بتواند تربیت و انضباط را به نحوه شایسته‌ای برقرار نماید. در تربیت فرزندان مانند هر کار دیگر با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. اگر والدین از روشهای صحیح تربیتی آگاه باشند، با تمرین و به مرور زمان تجربه و مهارت آنان افزایش خواهد یافت و در تربیت فرزندشان موفق‌تر خواهند بود. آنچه در زیر می‌آید، برخی اصول تربیتی است که برای آشنایی مقدماتی مطرح می‌گر


 
والدین موفق درخانواده موفق
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

امروز روز تکریم خانواده است. آیا شما به خانواده خود احترام می گذارید؟ آیا می دانید انسان وقتی به خود و خانوادهاش احترام نگذارد هیچ کس به او و خانوادهاش احترام نمی گذارد؟ در این مطلب که برگرفته از سایت واحد مرکزی خبر است اصلا قصد بر این نیست که به افراد آموزش داده شود که چگونه به خانواده خود احترام بگذارند بلکه قصد بر این است که ببینیم چگونه می توان والدین موفقی بود؟ شما والدین عزیز باید بدانید وقتی تصمیم می گیرید که صاحب فرزند شوید، در واقع مسئولیت سنگین و بلند مدت تربیت او را پذیرفته اید. تربیت به معنی تعلیم دادن و پروراندن است. وقتی فرزندان خود را تربیت می کنید، به آنها می آموزید چگونه رفتار نمایند. یعنی شما با قانون گذاری و اعمال انضباط به آنها کمک می کنید تا تکلیف خود را بدانند. این مساله احساس امنیت و آرامش خاطر آنان را افزایش می دهد و از آنجایی که کودکان دوست دارند احساس کنند والدینشان از آنان راضی هستند با ارائه توجه و محبت مناسب از سوی خانواده گام مهمی در ارتقا» بهداشت روان کودک و اطرافیان برداشته می شود. کودک بدون مشکل وجود ندارد ولی مشکلات کودکان قابل درمان است. نکته مهم نحوه برقراری اصول تربیتی است. چنانچه اصول تربیت اشتباه باشد یا با خشونت و بی تفاوتی ارائه شود، کودک آن را نمی پذیرد. یک خانواده خوب باید بتواند تربیت و انضباط را به نحو شایستهای برقرار نماید. در تربیت فرزندان مانند هر کار دیگر با مشکلاتی روبرو خواهیم شد. اگر والدین از روش های صحیح تربیتی آگاه باشند،  با تمرین و به مرور زمان تجربه و مهارت آنان افزایش خواهد یافت و در تربیت فرزندشان موفق تر خواهند بود. آنچه در زیر می آید، برخی اصول تربیتی است که برای آشنایی مقدماتی مطرح می گردد:


 
توضیح اولیه
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

از شروع قرن بیستم
فیزیک هسته ای و کانتیک بارها نشان داده اند که ماده از انرژی تشکیل شده

کهکشان مخزن بینهایتی از انرژی است و انسان هم همینطور
همانند هر چیزی که از او خارج میشود و به او میرسد

خوراکش حرکاتش و هوایی که تنفس میکند
همانند فکرها احساس و کلامش
همه شکلهایی از انرژی هستند

و باز فیزیک نشان میدهد که با اینکه ماده انرژی است
فقط قسمت ناچیزی از آن مورداستفاده قرار میگیرد
مگر با بکار بردن عملیات هسته ای که انرژی موجود را آزاد سازد

پس میتوان گفت که کلمات هم
و مخصوصأ کلمات مثبت
خیلی بیشتر از استفاده ای که ما انجام میدهیم انرژی دارند

یک کلمه مثبت طبیعتاً مفید است
لذت بخش است و تا مدتی اطمینان به نفستان را بالا میبرد

کلمه مثبتی که باز شده باشد
بمراتب نیرومندتر است
و به هر انسان امکان تحقق خواسته هایش را میدهد
امکان کاهش زحمت و نگرانی
و امکان بهبود زندگی

تمام استعدادها و نیکویی ها بلقوه در هرکدام از ما موجود است
ولی اکثر آنها به اندازه کافی رشد نکرده اند
استفاده درست از نیروی کلمات مثبت امکان رشد استعدادها را میدهد

نیروی مثبت خلاقیت شما را
در همه ابعاد زندگی گسترش خواهد داد
Image
برای استفاده از انرژی کلمات و جملات باز شده
www.e-force1.com اینجا کلیک کنید

متأسفانه هنوز این سایت به فارسی موجود نیست

اما، ما در این انجمن، با اجازه کامل، یعنی با بهره مندی از نیروی معنوی استاد e-force1
بتدریج جملات مثبت موجود را در دسترس همزبانان گرامی، قرار میدهیم.


 
طرز استفاده از جملات مثبت e-force1
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

+ جمله ای دلخواه خود را انتخاب و یادداشت کنید.

+ اگر ممکن است، زمان و مکانی آسوده پیدا کنید.
ایستاده و یا نشسته، به آرامی، جمله خود را با صدای بلند بگویید.
در انتظار اتفاق خاصی نباشید، فقط 5 دقیقه در آرامش، از نیروی جمله بهره مند شوید.

+ اگر نشسته اید، دستها و پاهایتان را روی هم نیندازید تا جلوی حرکت نیرو در بدنتان گرفته نشود.

+ استادان معنوی تمام ملیتها توصیه میکنند که هنگام استفاده از جملات نیرومند بطرف شرق یا شمال قرار بگیریم. ما هم به شما توصیه میکنیم که این راهنمایی را بکار گیرید.

+ هر موقع که دوست دارید میتوانید از جمله خود استفاده کنید،
سعی کنید حد اقل یکبار در روز، بمدت 7 روز، از آن استفاده کنید.
بهترین نتیجه، با گفتن آن، یکبار در موقع بیدار شدن، یکبار در وسط روز و یکبار قبل از خواب، بدست میاید.

+ عکس العمل هایی مانند سیخ شدن موهای بدن، احساس گرما، سرما، شادی ... ممکن است هنگام استفاده از جملات نیرومند پیش آیند. این بدلیل همانگ شدن نیروهای بدنی شما با نیروهای مثبت است.
این گونه احساسات کاملا عادی هستند و هر کسی احساس مختلفی خواهد داشت.

+ جمله شما شخصی است، آنرا به کسی نگویید.

منبع:harfazad.seda1.com


 
ده راهکار برای مقابله با پیری
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری آلمان متخصصان برای مقابله با بروز زود هنگام علایم پیری با بالا رفتن سن ده راهکار طلایی را توصیه می کنند.
تحرک بدنی و ورزش مداوم ; متخصصان می گویند ورزش کردن در سنین بالا نیز امکان پذیر است و در این سنین افراد می توانند تحرک بدنی مورد نیاز خود را با انجام ورزش هایی مانند پیاده روی و شنا حفظ کنند.
ترک سیگار; سیگار کشیدن نه تنها به سلامتی افراد آسیب می رساند بلکه زندگی راحت دوران سالمندی آنها را نیز تحت الشعاع خود قراردهد.
ارتباطات اجتماعی خود را حفظ کنید; ارتباط با دوستان روح انسان را جوان نگه می دارد. خندیدن در کنار دیگران و تبادل نظر و احساسات با آنها بهترین داروی ضد پیری محسوب می شود.
تغذیه درست ; به گفته متخصصان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی در تغذیه اهمیت زیادی دارد و توجه به میزان کالری مصرفی در حفظ جوانی ارگانها تاثیر گذار است .
مغز خود را تمرین دهید; تلاش کنید فهرست خریدتان را حفظ کنید. روزنامه بخوانید و در سنین بالا هم سعی کنید چیزهای جدید بیاموزید. روزمرگی باعث از کار افتادن مغز می شود. مصرف مغزها و ماهی و حبوبات و تخم مرغ نیز به حفظ بافت مغز در سالمندی کمک می کند.
ارتباطات عاطفی خود را حفظ کنید; متخصصان معتقدند ارتباط عاطفی در دوران سالمندی نیز باید مانند دوران جوانی حفظ شود و ادامه یابد.
دید مثبت داشته باشد; افرادی که همیشه منفی می نگرند و بدی را می بینند کمتر زندگی شاد دارند پس سعی کنید کمتر زندگی را سخت بگیرید.
مراقبت درست از بدن ; با بالا رفتن سن نیازهای بدن فرد تغییر می کند و به خصوص پوست و مو نیاز به مراقبت ویژه ای پیدا می کنند.
تنش زدایی درست ; در دوران سالمندی فرد باید آرامش و خواب کافی و لازم را داشته باشد. زیرا در خواب کل ارگان های بدن بازسازی می شوند.
نور آفتاب کافی ; سالمندان باید به میزان کافی از نور خورشید بهره مند شوند. البته نور خورشید زیاد نیز خطرناک است و می تواند روند پیری پوست را تسریع کند.

منبع:bazyab.ir


 
من همینم...
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

همین شکلی شده ام انگار
...شکل شب هایی که تو را ندارم
.....شکل روزهایی که تو رانمی بینم
...شبیه دوستت دارم هایی ام که نگفتمت
شبیه اشک هایی ام که نریختم برایت
...شبیه خنده هایی که
!نه
...خنده نه
..وقتی تو نیستی هیچ چیز خندیدن ندارد.همین شکلی شده ام انگار


 
سری جدید جملات مثبت
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

اینا هم یه سری دیگه از جملات مثبت و جالبه که صاحاب ندارن!!! و یه چند وقتی هست تو وبلاگم هستن ولی چون دیگه تکراری شدن همشونو اینجا آوردم :

 

 

 مهربانی را از پسر بچه ای یاد بگیر که به امید شیرین شدن دریا آبنبتش را تو ی اون می ندازه


اگر تمام شب برا ی از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد


همیشه غم انگیزترین و سخت ترین لحظات رو کسی واست می سازه که زیبا ترین و شیرین ترین لحظات رو واست ساخته بود


آنچه با سخاوت بدهی، به تو باز خواهد گشت


ما با چیز هایی زندگی می کنیم که هستند نه با چیز هایی که باید باشند


اگر خلق و خوی خود را کنترل نکنید، برنده نخواهید شد


بهترین کار، کاری است که از انجام آن لذت می بریم. شغلی را بپذیر که عاشق آنباشی


ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است


سکوت را فقط با آوازی شیرین بشکن


در نگاه کسانی که پرواز را نمیفهمند هر چقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد


تلاشی اندک لازم است تا رسوایی ای بزرگ حاصل شود


اول از همه دیگران را به یاد بیاور و آخر از همه خود را فراموش کن


پوزش و عذر خواهی دلیل خردمندی است


گذشته را در آغوش بگیر، اما در آن زندگی نکن


قهرمانان آنانی هستند که می دانند کیستند


بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید 


در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی


به نور نگاه کن، سایه ها پشت سرت خواهند بود


اگر زندگی ات در خطر نیست. خود را به ستیز میفکن


شرافت، تیزبین ترین چشم ها را دارد


ما موجوداتی بشری که تجربه روحانی دارند نیستیم ، بلکه موجوداتی روحانی هستیم که تجربه بشری دارند


امید داروئی است که شفا نمی دهد اما درد را قابل تحمل می کند


هر رفتنی رسیدن نیست ؛ اما برای رسیدن ، راهی جز رفتن نیست


(یه هفته دیگه مونده )!!! :)

منبع:amirina.pib.ir

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
دلیلی برای زندگی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

۲۸۲۱۴۶-largest_۱۷۱۰.jpg

حال و هوای عجیبی دارد این شهر. وقتی که پا در این شهر می گذاری و یا هوای آنرا استشمام می کنی انگار تمام سلولهای بدنت شروع به تغییر می کنند. آدمی اینگونه است وقتی از چیزی دور می شود قدر آنرا بیشتر میداند. خدا رحمت کند مرحوم بابا صفری را با آن کتاب زیبای خود (اردبیل در گذرگاه تاریخ) که اگر نخوانده اید پیشنهاد میکنم برای یکبار هم که شده آنرا مطالعه کنید که نه تنها چیزی از دست نخواهید داد بلکه به نظر نگارنده این سطور کتاب مرحوم بابا صفری حرفهای زیادی برای گفتن دارد. آری از دوری گفتم. هنوز که از ایران و از اردبیل دور نشده ام دلم برایش تنگ شده است. مقداری دوری از آن و مسافرت به تهران و تبریز کافی بود تا بدانم که هیچ جا خانه آدمی نمی شود. میدانم که چه چیزهای زیبایی در این شهر می گذارم و میروم. منظره زیبای کوه سبلان (سلطان سبلان) با آن چراگاههای زیبا و پر برکت که در دامنه آن ایلات شاهسون دامهای خود را به چرا می برند. دریاچه شورابیل که زمانی از ماسه های آن برای درمان روماتیسم روس ها استفاده میشد و امروز تبدیل به تفرجگاهی شده است برای خانواده های این شهر. از چشمه زلال گورگور، از دشت زیبای مغان، از زیبایی دختر ایلاتی و صفای مردمانش، از دریاچه نور و ماهی هایش ،از شیروان دره سی و دهات اطراف اردبیل و از گردنه حیران خداحافظی خواهم کرد برای سالیان دراز.


 
چگونه مثبت اندیش باشیم ؟
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

در این مقاله قصد داریم راه های تقویت تفکر مثبت را بیان کنیم :
 همانطور که گفته‌ شد افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بزرگی دست یابیم.  1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.
2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه‌های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.
3- لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.
4- سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت»، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید»
5- افکار خود را متوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم.
6- با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.
7- هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم با نگاه کردن به منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما‌ء‌الله روز خود را با نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم.
8- از افراد منفی‌نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.
9- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه ی بدی را پیش‌بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.
10- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته ی خود فکرکرده و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.
11- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیّت دنبال کنیم.
12- به ندای منفی درونی خود و تلقین‌های مخرب و نگران کننده‌ی دیگران بی‌توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.
13- به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.
14- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تأیید یا تکذیب دیگران نباشیم.
15- در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.
16- در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.)
17- از چشم و هم‌چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.


 
سیر روشنفکرى در ایران(1)
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

کند و کاو در باره روشنفکرى در ایران مى‏تواند در تحلیل مسائل سیاسى امروز جمهورى اسلامى تسهیل کننده باشد. در آغاز، بحث از مقولات زیر لازم است:
1. معناى لغوى روشنفکرى،
2. بحث روشنفکرى در بسترى تاریخى، که خود داراى دو رویکرد است:

1) رابطه روشنفکر و روشنفکرى در عصر روشنگرى و 2) تاریخچه تکوین روشنفکر و روشنفکرى در مفهوم اصطلاحى؛ 3) مفهوم اصطلاحى روشنفکرى.
بحث اول، معناى لغوى روشنفکرى: «روشنفکر» معادل واژه فرانسوى Intellectual است و به کسى اطلاق مى‏شود که کار فکرى، در مقابل کار یدى، مى‏کند. این شاید بدیهى‏ترین معناى لغوى روشنفکر باشد. و بستر، متفکر انگلیسى، در تعریف روشنفکر مى‏نویسد:
روشنفکر کسى است که به فعالیت‏هایى مشغول است که نیاز به بکارگیرى تفکر دارد. کسى که به کار فکرى مى‏پردازد، در مقابل کسى که به کارهاى یدى اشتغال دارد و روشنفکران درست مثل صاحبان حرف و مشاغل موجود در اجتماع گروه‏هایى از کارگزاران اجتماعى را تشکیل مى‏دهند. کسانى مثل وکلا، اطبا، مهندسین و مدرسین و... .


 
من و ام اس
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧  

٭ ندا رضوی
"من که تا قبل از ابتلا به سرطان همه چیز رو سیاه می دیدم، بعد از پایانش یک آدم دیگه هستم چون یاد گرفتم که برای این به دنیا نمی آییم که چند تن مواد خوراکی رو به کود تبدیل کنیم و خوش باشیم. ما برای این به دنیا می آییم که هر روز بزرگتر از روز قبل شویم، بیشتر دیگران رو دوست داشته باشیم و اگه بتونیم از خودمون چیزی توی این دنیا به جا بذاریم... سرطان شاید بهترین معلم من بود - گر چه خیلی سخت گیر بود- چرا که آن چه سرطان به من یاد داد، هیچ کس دیگه ای نتونست یاد بده. من یاد گرفتم که دوست داشته باشم، ببخشم، فراموش کنم و بالاخره این که تغییر ایجاد کنم."
این ها صحبتهای خانم جوانی است که مدتی پیش به سرطان مبتلا شده و اینک در نبرد با سرطان پیروز از میدان درآمده. او این حرف ها را در وبلاگی به نام "تربچه" برای آن ها که به نوعی با سرطان در ارتباط اند می نویسد.
"وبلاگ"ها صفحاتی شخصی روی اینترنت هستند که افراد مختلف از طریق آن می توانند نظرات و نوشته های شان را با دیگران در میان بگذارند؛ چیزی شبیه یک روزنامه شخصی کوچک آنلاین، و برای بعضی ها دفترچه خاطرات روزانه که از طریق اینترنت در معرض دید عموم قرار می گیرد.
٭ من و ام.اس نویسنده وبلاگ تربچه - که همچون بسیاری از وبلاگ نویسان مایل نیست نام و هویت واقعی خودش را فاش کند- این وبلاگ را به پیشنهاد و با همکاری دوستانش برای ارائه اطلاعات پزشکی و راهکارهای علمی مقابله و درمان سرطان تأسیس کرده است، مشوقان او کسانی نیستند، جز ویولت نویسنده وبلاگ "من و ام.اس" که خود مبتلا به این بیماری است و نوید مجاهد مدیر و طراح سایت اسپیشیل "special" که خود دچار نوعی معلولیت مادرزادی با عامل ژنتیکی است. نوید بیست و سه سال دارد، ساکن یزد است و در حوزه برنامه نویسی و طراح "وب" کار می کند. او بر روی سایت اسپیشیل میزبان چندین وبلاگ است که نویسندگان همگی شان معلول یا مبتلا به بیماری های صعب العلاج اند.
نوید انگیزه اش را از ایجاد سایت این طور بیان می کند: "در این سایت مهمترین هدف من مطرح شدن بیشتر معلولان و کسانی است که دارای مشکل جسمی هستند، به این صورت علاوه بر دادن روحیه بهتر و ایجاد دل مشغولی که بسیار برای معلولان لازم است، اطلاعات عموم مردم راجع به بیماری ها و مشکلات بیشتر شده، جلو بسیاری از سوء تعبیرها گرفته خواهد شد. این وب سایت می تواند برای کسانی که به تازگی گرفتار مشکلاتی شده اند و می خواهند از تجربیات دیگر بیماران استفاده کنند، کمک بسیار خوبی است."
نویسنده وبلاگ تربچه، این وبلاگ ها را واجد کارکرد دیگری هم می داند: "پر کردن تنهایی، پیدا کردن آدم هایی که وضعیت مشابهی دارن و از همه مهمتر ارزیابی خودمون، به خصوص اگه آدم یادداشت های روزانه اش رو بنویسه، می تونه پیشرفت یا پسرفتش رو در طول زمان ارزیابی کنه و هر جا که لازمه مسیرش رو اصلاح کنه."
نوید و تربچه درست می گویند، حلقه وبلاگی که از دور هم جمع شدن چندین معلول و بیمار تشکیل شده نه تنها برای آن ها سرگرم کننده است؛ بلکه پلی ارتباطی است بین این بیماران و همدردان آنها.


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،دید مثبت
 
ازدواج موفق
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  

قانون های طلایی برای ازدواجی موفق

اگر می خواهید ازدوجی پر دوام و سعادتمند داشته باشید، به اطرافتان کمی نگاه کنید تا با زوج هایی با سن و سال بیشتر از شما که ازدواجی موفق داشته اند آشنا شوید. و زمانی که زوج هایی موفق که 50 سال از ازدواجشان می گذرد صحبت می کنند، فقط گوش کنید.

لیستی که شامل 10 دستور العمل برای داشتن یک زندگی شاد است و توسط زوج خوشبختی که پنجاهمین سالگرد ازدواجشان را از سر می گذرانند نوشته شده است.

1- هیچوقت هر دو در یک زمان عصبانی نشوید.

2- هیچوقت سر همدیگر فریاد نزنید مگر وقتی که خانه تان آتش گرفته باشد.

3- اگر قرار است یکی از شما در یک بحث پیروز شود، بگذارید که آن برنده همسرتان باشد.

4- اگر می خواهید انتقاد کنید، این کار را با عشق انجام دهید.

5- هیچوقت اشتباهات گذشته را دوباره وسط نکشید.

6- از همه دنیا به خاطر همسرتان بگذرید.

7- تا بحثی را به سرانجام نرسانده اید، به خواب نروید.

8- سعی کنید حداقل روزی یکبار حرفهای محبت آمیز به شریک زندگیتان بزنید.

9- اگر خطایی مرتکب شده اید، آن را بپذیرید و عذر خواهی کنید.

10- به یاد داشته باشید که برای منازعه همیشه دو نفر لازم است.

کسی می گفت تفاوت یک ازدواج موفق با یک ازدواج ناموفق در این است کــــه در مورد دوم بـعضی حرفها ناگفته می ماند. بنابراین این راهنمای ازدواج را با کلمات حکیـمـانــه اُدگن نَش به پایان می رسانیم:

"بـرای اینکه جام شراب زندگیتان همیشه لبریز ازعشق باقی بماند، میـبــایست زمانی که حق با شما نیست، خطایتان را بپذیرید و زمانی که حق با شماست، سکوت اختیار کنید."

Razz Razz


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
نکته هایی برای زندگی ایده آل
ساعت ٤:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

از افراد منفی دوری کن

به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن

شرافتمند باش

از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه

کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

تمیز و آراسته باش

هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی , کاری نیمه وقت پیدا کنند

vمتنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است

به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره

هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن

چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر

وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو

هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد

عاشق پیشه باش

بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد

پیش از یافتن شغل تازه از شغلت استعفا نکن.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
منفی در منفی مثبت
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  

حتی آن‌هایی که تمام دور و بر خودشان را منفی می‌بینند و منفی تفسیر می‌کنند، می‌توانند خوش‌بینی و تفکر مثبت را یاد بگیرند. چطوری؟ به کمک روان‌شناسی مثبت. روان‌شناسی مثبت یعنی مطالعة علمیِ عملکرد یک انسان ایده‌آل. این، اولین جمله‌ای است که در ویکی‌پدیا، مقابل این اصطلاح پیدا می‌کنید. اما این علم نوظهور واقعا دربارة چه چیزی بحث می‌کند؟ آن‌طور که مارتین سلیگمن، (پدر روان‌شناسی مثبت) می‌گوید: این روان‌شناسی، روان‌شناسی قرن بیست و یکم است؛ علمی که به جای توجه به ناتوانی‌ها و ضعف‌های بشری، متمرکز شده است روی توانایی‌های آدم‌ها؛ توانایی‌هایی از قبیل شاد زیستن‏، لذت بردن، قدرت حل مسأله و خوش‌بینی. اگرچه همان‌طور که مارتین سلیگمن می‌گوید، می‌شود ریشة روان‌شناسی مثبت را در اظهارات روان‌شناس‌های قرن بیستم هم دید، اما اولین کسی که این مباحث را به شیوة علمی مطرح کرد «سلیگمن» بود. پیش از او روان‌شناس‌های انسان‌گرایی مثل راجرز و مازلو هم کم ‌و بیش چنین دیدی به انسان‌ها داشتند. راجرز، آدم‌ها را نامشروط می‌پذیرفت. او می‌گفت هر کسی دنیای فردی و منحصر به فرد خودش را دارد که باید به آن احترام گذاشت. به نظر او ریشة تمام مشکلات بزرگسالان از آن‌جا ناشی می‌شود که والدین در کودکی محبت خودشان را به صورت مشروط به کودک ارائه می‌دهند؛ یعنی کودک باید آن‌گونه که پدر و مادرش می‌گویند رفتار کند تا مورد محبت قرار بگیرد. مازلو هم در سلسله مراتبی که برای نیازها در نظر گرفته بود «نیاز به خودشکوفایی» را در بالاترین مرتبه قرار داده بود. او می‌گفت افراد در مرحلة خودشکوفایی، یک حس شادی را تجربه می‌کند، توأم با آرامش. حتی قبل از انسان‌گراها، یک روان‌شناس آمریکایی به نام ویلیام جیمز، نگرانی اصلی روان‌شناسی را «شادی و بهزیستی انسان‌ها» می‌دانست


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن
 
تاثیر مثبت گرایی در کاهش فشارخون
ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  
مثبت گرایی نه تنها سبب لذت بخش شدن لحظات زندگی می شود بلکه منجر به کاهش فشارخون در سنین پیری خواهد شد   .   طی مطالعاتی که برروی 2500 فرد 65 ساله انجام گرفت مشخص شد افرادی که دید مثبتی نسبت به اطراف خود دارند فشارخونشان پایین است زیرا مثبت گرایی نه تنها بر روح بلکه بر جسم انسان نیز تاثیر می گذارد و این افراد بهتر می توانند بر استرس خود غلبه کنند. همچنین محققان اظهار کردند: شادی در کاهش فشارخون بسیار موثر است و فشارخون افراد شاد در مقایسه با افرادی که داروهای کاهش فشارخون مصرف می کنند بسیار کم تر است. پژوهشگران توصیه می کنند، هنگامی که افراد احساس ناراحتی و نگرانی می کنند، سعی کنند دید خود را نسبت به زندگی تغییر دهند و مثبت گرا باشند زیرا این راه موثرترین روش کاهش فشارخون است.  

کلمات کلیدی: افکا رمثبت
 
چگونه مثبت اندیش باشیم ؟
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  

همانطور که گفته‌ شد افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بزرگی دست یابیم.
1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.

2- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه‌های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.

3- لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.

4- سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت»، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید»

5- افکار خود را متوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم.

6- با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.

7- هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم با نگاه کردن به منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما‌ء‌الله روز خود را با نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم.

8- از افراد منفی‌نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

9- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه ی بدی را پیش‌بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.

10- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته ی خود فکرکرده و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.

11- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیّت دنبال کنیم.

12- به ندای منفی درونی خود و تلقین‌های مخرب و نگران کننده‌ی دیگران بی‌توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.

13- به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.

14- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تأیید یا تکذیب دیگران نباشیم.

15- در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

16- در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.)

17- از چشم و هم‌چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.

18- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه ی سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می‌رسیم.

19- قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به ‌خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرار نخواهد شد.

20- برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می‌توانیم آنها را از بین ببریم.

21- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می‌شود خودداری کنیم.

22- خود را از قید و بندهای آزاردهنده رها ساخته و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده‌ای داشته باشیم.

23- از انزوا و گوشه‌گیری که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری کرده و اوقات خود را در جمع خانواده، فامیل و دوستان سپری کنیم.

24- هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم.

25- ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده‌ایم به رختخواب نرویم.

26- هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.

27- اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.

28- خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می‌شود تا افکار ناراحت کننده و منفی‌ جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهن

اجرای راهکارهای تقویت مثبت هیچ هزینه‌ای ندارند و به سن و سال افراد نیز مربوط نمی‌شوند.

فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:

اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی‌مان متحول می‌شود

منبع:charismaco.com


 
افراد موفق بهانه جویی نمی‌کنند !
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٧  

هر‌چه فرد موفق‌تر باشد، کمتر به دنبال بهانه‌جویی می‌رود و اصولاً تفاوت بین کسانی که با وضعیت بسیار رخوت‌انگیز به کار و شغل فعلی خود چسبیده‌اند و دائم در اضطراب از دست‌دادن آن هستند و افراد موفق در میزان حاشیه‌روی و بهانه‌جویی‌های آنهاست. برای درک صحت این مطالب یک انسان موفق را در نظر بگیرید. او تمام بهانه‌هایی را که یک انسان ناموفق به کار می‌برد، می‌توانسته به کار ببرد اما این کار را نکرده اما برعکس آنهایی که در زندگی به‌جایی نرسیده‌اند و برنامه‌ای هم برای رسیدن به‌جایی ندارند، یک دایره‌المعارف کامل از توجیهات روزمره برای کارهایشان دارند و اغلب نیز حاضر جواب و خودرای هستند. رایج‌ترین شکل بهانه‌جویی نداشتن سلامتی است که با کلماتی مثل «حالم خوش نیست» و یا «فلان بیماری را دارم» همراه است. اما همه می‌دانیم که بسیاری بوده و هستند که با وجود معلولیت‌های بسیار عمیق و جدی، به مراحل بالایی از سطح علم و فناوری دست یافته‌اند و نیازی نیست که در نام آنها را یادآوری کنیم. ناخوشی با صدها شکل مختلف برای توجیه به کار می‌رود و عاملی برای نپذیرفتن مسوولیت و یا عدم کسب درآمد بیشتر و امثال آنهاست. حال برای درمان چه باید کرد؟ درباره بیماری خود صحبت نکنید: تکرار اینکه بیمار هستید حالتان را بدتر می‌کند. شاید با تکرار اینکه بیمار هستید مقداری دلسوزی را به خود جلب نمایید اما هرگز احترام و صمیمیت افراد را نمی‌توان به دست آورد.
نگران نباشید. درباره بیماری فکر هم نکنید زیرا دچار وسواس فکری خواهید شد. همین اندازه سلامتی مکفی است. در حکایتی از سعید قصه مردی آمده است که از بی‌کفشی خود می‌نالید اما هنگامی‌ که نگاهش به شخصی بدون پا افتاد به حال خود امیدوار شد. از همین مقدار تندرستی خوشحال باشید تا دچار مشکل نشوید.


 
10 نکته در مورد بازاریابی
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧  

1.   هرچه بیشتر دربارة بازاریابی فرا بگیرید: آخرین کتابها و مجلات بازاریابی را مطالعه کنید، با همکارانتان در خصوص استراتژیهای موفق صحبت کنید و بویژه به کسب و کارهایی که موفق هستند توجه کنید. در مورد بازاریابی 5 نکته را در نظر داشته باشید.  1-محصول 2- قیمت 3- مکان  4-تبلیغات 5-مردم.

به یاد داشته باشید که هرچقدر هم که ایده (نوآورانة تجاری) شما خوب و سازماندهی شده باشد، بدون داشتن بازاریابی، به موفقیت نایل نخواهید شد.

2.   از رقیبان موفقتان درس بگیرید: از هر وسیله کارآمدی برای ایجاد تمایز بین خودتان با رقبا استفاده کنید. برای مثال به سرمایه‌گذاری در فرصتهایی که رقبای شما از دست می‌دهند بپردازید و یا از کسانی که به موفقیتهای بزرگی دست یافته‌اند بخواهید که اطلاعاتی به شما بدهند.

3.      دورنمای بازاریابی خود را مشخص کنید.

قصد دارید در 5 یا 10 سال آینده به چه چیزی برسید؟ آیا شما می‌خواهید سرویس یا محصولی را ارتقاء دهید؟ آیا مخاطب برنامه‌های بازاریابی شما شنونده خوبی هم هست؟ اگر جواب سؤال‌های اخیر مثبت است، چه دورنمای کاری واقع‌گرایانه‌ای برای آن ترسیم کرده‌اید؟

به خاطر داشته باشید که همیشه دربارة دورنمای کاریتان به دید مثبت بنگرید و در عین حال واقع‌گرا نیز باشید. (مگر اینکه از هجوم سرمایه‌گذاری عظیم در بخش تکنولوژی در فاصلة سالهای 1999 تا 2001 درس نگرفته باشید).

4.      بازارتان را بشناسید.

اگر در حال احداث یک فروشگاه بزرگ هستید، توجه داشته باشید که چه افرادی در منطقه تحت پوشش خدمات شما زندگی می‌کنند؟ .... والدین بدون فرزند، خانواده‌های کوچک، کارگران کشاورزی یا صنعتی، متخصصان هوافضا!! و غیره

آیا تعداد نوجوانان ساکن در منطقه شما قابل ملاحظه است؟


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن
 
7 دلیل جهت فعالیت دائمی و مفید در فرندفید
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧  

فرندفید معروف به فرفر یکی از سرویس های جدید وب 2 است که فعالیت در آن باعث می شود تا روزانه اطلاعات متنوع و جدیدی را کسب کنید. محتوای فرندفید توسط کاربرانش تولید می شود و این محتوا می تواند هر چیزی باشد ، از صحبت های روزانه تک تک کاربران و یا توییت هایشان گرفته ، تا نوشته های علمی و تصاویر و ویدئو های جالب و دیدنی.

friendfeed

فرندفید دنیایی را برای کاربران اینترنتی ایجاد کرده است که با فعالیت در آن هیچ گاه نمی توانید به خود بگویید که "از فرندفید خسته شده ام" چرا که فرندفید همیشه مطالبی جدید برای شما به همراه دارد.

اما گذشته از این صحبت های چرا باید در فرندفید فعالیت کنیم و چرا باید این فعالیت مفید باشد؟ پاسخ به این سوال را می توان به هفت بخش مختلف تقسیم کرد و هر کدام را اینگونه بیان کرد:

1- محتوا: اگر شما کاربری فعال در فرندفید باشید کمک بسیار زیادی به جمع آوری اطلاعات و نمایش آنها به صورت یک جا به دیگر کاربران می کنید. هر چه فعالیت شما مفیدتر باشد و مطالبی که در فرندفید به اشتراک می گذارید کیفیت بهتری داشته باشد ، بر کیفیت کلیه مطالب تاثیر می گذارد.

2- دوستان: فرندفید گذشته از یک سایت اشتراک اطلاعات ، یک پایگاه اجتماعی نیز می باشد. با فعالیت مداوم و موثر می توانید دوستان بیشتری پیدا کنید ضمن اینکه تعداد بسیار زیادی از کاربران حرفه ای وب و یا وبلاگنویسان فعال در فرندفید عضو هستند و فعالیت می کنند. با فعالیت در فرندفید می توانید ارتباط نزدیکتری با آنها داشته باشید و اطلاعات مفیدتری را به کمک یکدیگر به اشتراک بگذارید.

3- سرویس ها: فرندفید مجموعه ای از فعالیت های هر کاربر در دنیایی مجازی است. از طریق سرویس هایی که فرندفید در اختیار شما قرار می دهد ، می توانید مطالبی که در سایت های دیگر ارسال می کنید را در فرندفید هم ثبت کنید ، این مطالب می تواند توییت های شما در توییتر ویا ویدئوهای یوتوب و یا حتی وضعیتان در Google Talk باشد!


4- لایک و ثبت نظر: لایک زدن یک مطالب در اکثر موارد می تواند دلیلی بر مقبولیت آن مطلب از طرف کاربران باشد ، ضمن آنکه مطالب مفید و یا جنجالی تعداد نظرات بیشتری برایشان ثبت می شود. از این طریق می توانید مشارکت خود در فرندفید را نشان دهید و هر چه مشارکت شما بیشتر شود ، دوستان بیشتری پیدا خواهید کرد و مشهورتر خواهید شد.

5- مطلب بهتر ، بازدید بیشتر: در مورد 3 به سرویس هایی که فرندید در اختیار شما قرار می دهد اشاره شد ، با کمک یکی از این سرویس ها می توانید مطالب وبلاگتان را بعد از انتشار در فرندفید نیز لینک کنید ، طبیعی است هر چه مطالب شما مفیدتر باشد کاربران بیشتری از طریق لینک های فرندفید به وبلاگ وارد می شوند و فکر می کنم دیگر همه می دانند مهمترین نکته برای اکثر وبلاگ نویسان چیست!

6- اتاق ها: در فرندفید می توان اتاق هایی ایجاد کرد و مطالب اختصاصی را در آنجا به اشتراک گذاشت ، اتاق ها می توانند خصوصی و یا عمومی باشند. اتاق ها نیز موضوعات مختلفی دارند ، از جک و خنده و شوخی گرفته تا مسائل علمی و اجتماعی. در صورت علاقه می توانید در آنها عضو شوید و لحظات خوشی را در آنها داشته باشید و یا اطلاعات خود را افزایش دهید.

7- شهرت: شهرت چیزی است که به طور حتم خیلی ها به آن علاقه دارند ، مخصوصا برخی از ما ایرانی ها برای مشهور شدن شاید دست به هر کاری بزنیم! در فرندفید هم می توانید مشهور شوید ، البته نوع مشهور شدنتان به خودتان و فعالیت هایتان بستگی دارد ، هر چه فعالیت های شما سودمندتر باشد و اطلاعات مفیدتری را در فرندفید به اشتراک بگذارید ، دید کاربران به شما دید مثبت تری خواهد بود.

در پایان می توان به این نکته اشاره کرد که فرندفید نیز مانند هر سایت دیگر کمبود ها و یا معایب و مشکلات خاص خودش را دارد ، منتها در این نوشته سعی شده است که به نیمه پر لیوان توجه شود.

منبع:weblogina.com


 
تبادل نظر: استفاده روز افزون از تکنولوژی ، خوب ، بد یا ناگزیر
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧  

در نظر داریم هر چند هفته یکبار موضوعی را برای بحث و تبادل نظر با شما دوستان گرامی، انتخاب کرده در اینجا مطرح کنیم. شما می توانید موضوعات مورد علاقه خود را نیز برای ما مطرح کنید تا بعنوان موضوع قابل بحث در سایت بیارویم. اولین موضوع راجع به تاثیر تکنولوژی بر زندگی انسان انتخاب شده است، امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد؛ در نهایت بهترین پاسخ می تواند از سرویس رایگان اینترنت داتک - تله کام استفاده نماید.

پیشرفت تکنولوژی های مختلف مخابراتی از جمله امکان برقراری ارتباط از طریق چت (IM)، پست الکترونیک، راه اندازی وبلاگ و ... در اینترنت، SMS های موبایل و حتی قدیمی ترین این روشها یعنی تلفن، بتدریج باعث می شود تا انسانها بدون آنکه نیازی به این داشته باشند تا در کنار هم جمع شوند، بتوانند از یکدیگر کسب خبر کرده و یا با هم تبادل نظر کنند.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
فنون ریلاکس تراپی: تخیلات ذهنی آرام بخش
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧  

● تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی هستند که بر کنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم دارد که حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد.

● الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات روحی او را دچار اختلال و شخص را حساس و شکننده کند و در اثر کمترین استرس دچار تنش و بیماری های روان – تنی شود.

● یک تصور عمیق از الگوی ذهنی مناسب می تواند یک شخصیت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح ، در اعماق وجودمان شکل بدهد. همواره شخص با یک دید برتر می تواند بر امور تسلط  داشته باشد و این اعتماد به نفس موجب آرامش روانی شخص شود.

● الگوهای ذهنی ایجاد شده در ذهن، بستگی به موقعیت اجتماعی و دگرگونی های محیطی و حتی وضع ظاهری و در نهایت تفسیر ما از زندگی دارد و خلق این الگوهای ذهنی در ارائه تنش و آرامش مؤثر است.

● قوی ترین قوه "مخیله"  است زیرا بدون وقفه و 24 ساعته حتی بدون حضور محرک کار می کند و اثرات عمیقی در نگرش و تفکر و حالات روحی ما دارد.

 


 
عشق بهائی دارد که باید پرداخت.
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٧  

برخی رفتارها در ارتباطات ما با سایرین و اقوام بسیار مهم می‌باشد و عامل تعیین‌کننده‌ای در این رابطه است که در زیر به شرح و توضیح هریک از آنها می‌پردازیم:
«اولویت‌ها و انتظاراتتان را برای خود و دیگران مشخص کنید.»
انتظارات و نیازهایتان را برای خودتان آشکار و مشخص نمایید تا بتوانید آنها را از ابعاد و زوایای گوناگون بسنجید و ارزیابی کنید و ببینید تا چه حد منطقی یا غیرمنطقی هستند. در نهایت جنبه‌های نامطلوب آنها را خنثی کنید و جنبه‌های مطلوب را تقویت کنید و از آنها به نحو مثبت استفاده کنید. اگر شما به نیازها و خواسته‌هایتان آگاه نباشید چطور می‌توانید از مردم انتظار داشته باشید که آنها نیازتان را بشناسند و اجابت کنند. وقتی که شما خواسته‌ها و انتظاراتتان را به روشنی می‌شناسید و بر آنها اشراف دارید به راحتی می‌توانید آنها را به دیگران منتقل کنید. انتظارات و نیازهای ما باید مطابق با واقعیت و توان افراد باشد. در غیر این صورت افراد قادر نخواهند بود به انتظارات ما پاسخ دهند. در نتیجه شما همیشه در ارتباطات خود احساس شکست می‌کنید و دچار افسردگی و اضطراب و کاهش عزت نفس می‌شوید، در نتیجه کارایی رفتارتان پایین می‌آید و با اطرافیان به تفاهم نمی‌رسید و دچار ناکامی و خصومت می‌شوید. این سیکل باطل آنقدر ادامه می‌یابد که شما را از اطرافیانتان کاملاً دور و منزوی می‌سازد و کینه‌ای عظیم و روابطی سرد و شکست‌‌خورده برای شما بر جای می‌گذارد. البته این مطلب به این معنا نیست که از خواسته‌هایتان بگذرید زیرا در این صورت احساس تحمیل‌شدگی می‌کنید، بلکه باید در خواسته‌هایتان تعدیل به عمل بیاورید، و انتظاراتتان را متناسب با محیط و اطرافیانتان کنید و در نتیجه آن به شادابی و آرامش می‌رسید. وقتی شما به صورت آشکار و واضح و با حفظ احترام و رعایت اصول صحبت کردن، افراد را از افکار و نیازهای خود مطلع می‌سازید، راه هرگونه سوءتفاهم و ذهن‌خوانی افراد را می‌بندید و ارتباط مناسبی را برقرار خواهید کرد. در ضمن نیازهای شما هم برآورده می‌شود. (البته اگر این نیازها و انتظارها واقع‌بینانه و در حد توان افراد باشد) و احساس کارآمدی و موفقیت و افزایش عزت‌نفس می‌کنید. عبارات خود را با «من احساس می‌کنم/ یا من فکر می‌کنم/ یا من نیاز دارم و ... بیان کنید. البته اگر انتظار داشته باشید همیشه حرف دلتان را به زبان بیاورید. این عامل می‌تواند باعث ناراحتی شما بشود. کلید کار این است که برای صحبت کردن زمان و زمینه مناسب را انتخاب کنید


 
هرچه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند ...
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

1-هر چه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند موقعیت های بهتری به دست خواهید آورد.

2-شما در زندگی، افراد، ایده ها و موقعیت هایی را به سوی خود جذب می کنید که با افکار غالب شما هماهنگ هستند.

3- هنگامی که اهداف شما از مغناطیس اشتیاق شما سرشار شد به چیزی دست پیدا می کنید که مردم به آن "شانس" می گویند.

4- اگر مدام توقع داشته باشید که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد ، میزان شانس خود را در زندگی افزایش می دهید.

5- بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های پیرامون شماست.

6- بزرگترین فرصت شما به احتمال زیاد درست پیش پای شماست : در کار، حرفه، تحصیل، تجربه یا علائق فعلی شما.

7- شانس هنگامی پیش می آید که آمادگی و موقعیت در یک جا جمع شود.

8- در هر زمینه ای، هر چقدر توانایی های بیشتری داشته باشید و آنها را بیشتر پرورش دهید شانس رسیدن به موقعیت های مطلوب نیز برای شما بیشتر می شود.

 

9-در هر زمینه ای، شخصی که دانش و مهارت گسترده تری داشته باشد شانس موفقیت  بیشتری نسبت به دیگران دارد.

10-دانش و مهارت گسترده ، فرد را آگاه ، و از چند و چون اوضاع باخبر می کند و در نتیجه فرصت هایش را افزایش می دهد.

11-" وقت  شناسی" همه چیز است. اگر آمادگی لازم را در خود ایجاد کنید، زمان مناسب برای شما فرا خواهد رسید.

12- در دریای پر تلاطم زندگی، همیشه می توان موجی را یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی برساند.

13-هر چقدر انرژی و اشتیاق بیشتری داشته باشید، احتمال این که موقعیت مناسب را تشخیص دهید و از آن استفاده کنید بیشتر می شود.

14-افرادی که شما را دوست  دارند به شما ایده های جدید می دهند و راه موفقیت  را برای شما باز می کنند.

15- وقتی از دید فرد دیگری به موقعیتی نگاه کنید، اغلب اوقات به ایده ها و راه حل هایی دست پیدا می کنید که قبلاً به آنها پی نبرده بودید.

 

 

 

 

 

 

منبع:tebyan.com


 
نیروی مغز و حرکت به سوی ماتریکس
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

با دیدن و خواندن راجع به این خبر اشک در چشمانم حلقه زد. علم و پیشرفت علم رو همیشه دوست داشتم و چقدر زیباست وقتی که برای کمک به انسانهای توان خواه و ناتوان انجام میشه. ویدئوی 12 دقیقه ای از گزارشی که به وضوح می تونید ببینید دانشمندان در حال فهمیدن زبان مغز هستند و یک انسان تنهابا قدرت مغزش می تونه حرفش رو بگه و یا کار انجام بده.

در مثال اول کلاهی بر سر یک شخص معلول گذاشته میشه که ایشون فقط می تونن مردمک چشمشون رو تکان بدن، نرم افزار کامپیوتر حروف الفبا رو نشون میده و تقریبا بیست ثانیه طول میکشه تا بتونه سیگنال مغزی به دستگاه بفرسته که منظورم همین حرف هست. به این ترتیب این آقا که زمانی هم کاملا سالم بوده ولی به علت بیماری خاصی دیگر هیچ یک از عضلاتش کار نمی کنن به جز مردمک چشم داره توی دانشگاه کار می کنه!

اما آیا می شود که یک چیپ رو به صورت مستقیم در مغز انسان گذاشت به مانند آنچه که در فیلم ماتریکس می بینیم؟ دانشمندان ابتدا این کار رو بر روی یک میمون انجام دادن. ابتدا یک چیپ در سر او کار گذاشتن و سپس به میمون یاد دادند که با فرستادن سیگنال مغزی( دقت کنید فقط سیگنال مغزی نه حرکت یک عضو بدنش) به یک دست روبات بگه که بره و غذا رو برداره و بیاره بگذاره تو دهنش. به عبارتی میمون آزمایشگاهی فقط با فکرش دست روبات رو تکون میده.

قضیه وقتی جالب میشه که می بینیم دانشمندان این کار رو بر روی مغز انسان انجام داده اند. در این آزمایش یک چیپ در سر یک خانم معلول قرار داده میشه و ایشون تنها با فکر کردن می تونن علامت ماوس رو روی دسکتاپ حرکت بدن. مثلا ببرن روی گزینه پخش آهنگ و با فکرشون بگن که کلیک کن. پروفسوری که بر روی این پروژ کار می کنه و همچنین تیمش در حال تلاش بیشتر هستند تا زبان امواج مغز رو بهتر بفهمند و درصد خطا رو کاهش بدن . این بدین معناست که دنیایی که فیلم ماتریکس برای ما تصور می کرد زودتر از آنچه تصورش می کردیم به بچه ها و صد البته به نوه هامون خواهد رسید. بشر به کجا می رود چنین شتابان؟

منبع:cyberpejman.com


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
از درج خاطرات تا حرفه ای نویسی
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

 آستانه سالگردی دیگر برای وبلاگم هستم و برای همین پست امروز، راجع به دیدگاه من نسبت به جایگاهی هست که برای وبلاگ در نظر گرفته ام. من در این چند سال از همه چیز نوشته ام. از مطالبی که در آدرس قبلی خوانندگان مطالب زرد رو ناخواسته به وبلاگم می کشوند تا مسائل جنسی و یا نقدهای بی رحمانه فرهنگ و اجتماع و حتی به سلاخی کشیدن خودم برای پیشرفت بیشتر. هیچگاه از اعتراف به اشتباه و بیان احساسات و عواطف تا آنجا که حرمت جمعی شکسته نشود و یا به قولی کافه به هم نریزد رویگردان نبوده ام و کله ام حسابی بو قرمه سبزی می داده است. روزهای تنهایی و شبهای در انتظار یار سوختن مفصل نوشته شده اند!

من به عنوان یک وبلاگ نویس زعفرونی یعنی کسی که نوشته های تند می نوشت معروف بودم هرچند این رویه با گذر زمان و بالارفتن سن، کمتر نمود پیدا می کنه اما همچنان در بعضی مسائل، بی واهمه آنکه مطلب مخاطبش یک نفر باشد یا یک اجتماع، بازم ممکنه که موضوع رو سلاخی کنم چرا که من به خودم هم رحم نمی کنم در نفد کردن، دیگران که در درجه بعدی قرار می گیرند.

اگر چه که به هیچ عنوان مانند گذشته راحت نیستم ک حرفهای شخصی رو در وبلاگ منعکس کنم، اما باز آینه کوچکی از زندگی در حال گذرانم رو در خودش این وبلاگ جای داده. شاید بیشتر احساستم رو کم و بیش در 140 کاراکتر تویتر خالی کنم تا مثل قبل عطش بیان کردنشون رو مفصل در وبلاگ بازتاب بدم و این طبیعیست. پس از گذشت چند سال، عطشهای بسیاری خوابیده اند و جایشان رو به دغدغه های دیگری داده اند.

امروز آنچه بیشتر می نویسم، تخصصی نویسی به زبان محاوره ایست و گاها آینده نگری و صبحت از تکنولوژی ها و قسمتهای آموزشی که به هیچ عنوان قبل از آن، مطلبی به زبان فارسی برای آنها نبوده است. من هیچگاه در این سالها کمبود سوژه نداشته ام اما کمبود وقت باعث میشه که نتونم هر روز آپدیت کنم. با اینکه داشتن یک وبلاگ به زبان انگلیسی که همگان بتوانند بخوانند قلقلکم می دهد اما علاقه به زبان مادری و عشقی که به ایرانی هست موجب میشه که همچنان این یه وجب خاک اینترنت را داشته باشم و بنویسم.

ایمیلهایی که تک و توک می رسد همگی نوید بخشند و خوشحالم که نوشته های من، فکر خواننده ام رو درگیر می کنه و یا تلنگر می زنه و یا باعث جنب و جوشی در زندگی روزمره شون میشه. لذت آشنایی با بعضی دوستان جدید وبلاگی و ساختن یک حلقه دوستی آنلاین از دیگر فوایدی است که وبلاگ نویسی برای من به ارمغان آورده.در سالهای پیش رو، درباره کارآفرینی، امنیت شبکه، آینده پژوهی و استارتاپ و بیزنسی که در آن کار می کنم کم و بیش خواهم نوشت. اگر که عمری باقی باشد.


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن
 
یک فنجان قهوه برای نگاه مثبت
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

 

شاید به نظر عجیب باشد اما یک فنجان قهوه داغ می‌تواند در مثبت کردن نگاه فردی که آن را می‌نوشد، تاثیر داشته باشد.

به گفته کارشناسان، بین احساس مثبت و گرمای فیزیکی نوعی ارتباط برقرار است. آنها می‌گویند: گرمای فیزیکی می‌تواند موجب ایجاد حس خوشایندی در افراد شده و میزان علاقه و اعتماد آنها را افزایش دهد.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که گرمای ناشی از یک نوشیدنی داغ همانند قهوه، روی بخشی از مغز که مربوط به بروز نگاه مثبت است، تاثیر می‌گذارد.

 

 

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
اطلاعاتی در مورد قانون جذب
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

قانون جذب قانونی انتزاعی است و به طور خلاصه بیان می‌کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا و ... در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت تمرکز روی آن موضوع و وضوح تصویر آن در ذهن بستگی دارد.

قانون جذب میگوید هر چه فکر کنی همان می‌شود. هیچوقت نباید فراموش کنیم که ما به چیزی که فکر میکنیم میرسیم نه به چیزی که دوست داریم. همیشه یک حس خوب یک فکر خوب به دنبال میاورد .پس حس خود را سرشار از عشق و شوق کنیم.

 


 
تاثیر مثبت گرایی در کاهش فشارخون
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

مثبت گرایی نه تنها سبب لذت بخش شدن لحظات زندگی می شود بلکه منجر به کاهش فشارخون در سنین پیری خواهد شد   .   طی مطالعاتی که برروی 2500 فرد 65 ساله انجام گرفت مشخص شد افرادی که دید مثبتی نسبت به اطراف خود دارند فشارخونشان پایین است زیرا مثبت گرایی نه تنها بر روح بلکه بر جسم انسان نیز تاثیر می گذارد و این افراد بهتر می توانند بر استرس خود غلبه کنند. همچنین محققان اظهار کردند: شادی در کاهش فشارخون بسیار موثر است و فشارخون افراد شاد در مقایسه با افرادی که داروهای کاهش فشارخون مصرف می کنند بسیار کم تر است. پژوهشگران توصیه می کنند، هنگامی که افراد احساس ناراحتی و نگرانی می کنند، سعی کنند دید خود را نسبت به زندگی تغییر دهند و مثبت گرا باشند زیرا این راه موثرترین روش کاهش فشارخون است.  


 
تربیت و مشاوره
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  

مثبت انگاری

لقمه ی حلال و حرام

پیش گیری از تکرار گناه

پی آمدهای روانی رابطه ی نامشروع

پیش گیری از افزایش روابط نامشروع

آزادی جنسی در بوته ی نقد

معنویت گریزی اجتماعی

غیبت


 
مثبت اندیشی احتمال ابتلا به سرطان را کاهش می دهد
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٧  
 
 

طبق آخرین نظریه دانشمندان زنانی که همیشه دیدی مثبت دارند، شانس ابتلای خود را به سرطان سینه تا حد قابل توجهی کاهش می دهند، از طرف دیگر همین آزمایش ها نشان داده طلاق گرفتن، بیوه شدن یا داغ دیدن ریسک ابتلا به سرطان را بالا می برد.

طبق آخرین نظریه دانشمندان زنانی که همیشه دیدی مثبت دارند، شانس ابتلای خود را به سرطان سینه تا حد قابل توجهی کاهش می دهند، از طرف دیگر همین آزمایش ها نشان داده طلاق گرفتن، بیوه شدن یا داغ دیدن ریسک ابتلا به سرطان را بالا می برد. از سوی دیگر دانشمندان انگلیسی نتایج این آزمایش ها را چندان قبول ندارند. آنها می گویند ممکن است زنانی که در این تست ها شرکت کرده اند پس از آنکه متوجه شدند مبتلا هستند، طرز فکر خود را تغییر داده اند. مخالفان معتقدند مقایسه فشار احساسات در زنان متفاوت، کار راحتی نیست.
همواره بحث دیدگاه های ذهنی در سرطان جزء مباحث مناقشه برانگیز علم پزشکی بوده است. تعدادی از تحقیقات نقش قدرت تلقین را پذیرفته اند اما برخی دیگر هنوز تاثیر قابل قبولی مشاهده نکرده اند، چه در احتمال پیشرفت بیماری در مراحل اولیه، چه در ابتلا به سرطان. آخرین تحقیق روی ۲۵۵ زن مبتلا به سرطان سینه انجام شده است. در این بررسی پرسشنامه یی راجع به دیدگاه های ذهنی و اتفاقات زندگی در میان بیماران توزیع شد و در نهایت بین پاسخ ها و ۳۶۷ مورد کنترل سلامتی مقایسه کلی صورت گرفت. نتیجه نشان می داد دید مثبت کلی به زندگی شانس ابتلا به سرطان را در حدود یک به چهار کاهش می دهد و در کل هم بی پناه بودن در برابر فشارهای زندگی مثل از دست دادن پدر و مادر و همسر ریسک را بیش از ۶۰ درصد افزایش می دهد. رئیس تیم تحقیقات با دفاع از نتایج منتشر شده می گوید؛ «با احتیاط می توانیم بگوییم تجربه بیش از یک اتفاق طاقت فرسا یا حتی حوادث ناگوار، عامل موثری در ابتلا به سرطان سینه در بین زنان جوان است. از طرف دیگر، احساسات کلی شادی و مثبت اندیشی نقشی بازدارنده دارند.» از سویی دیگر دکتر سارا کانت رئیس بخش سرطان سینه بیمارستانی در لندن عنوان می کند دلیل قاطعی برای ابتلا وجود ندارد و اینکه حوادث مثبت یا منفی بتوانند تاثیر مستقیمی روی ریسک بروز این بیماری داشته باشند را نمی پذیرد؛ «احساسات و عواطف انسانی جزء پیچیده ترین عملکردهای ذهن هستند و اندازه گیری آنها کار بسیار مشکلی است.» به عقیده وی سرطان سینه بیماری مرموزی است و به نظر نمی رسد تنها به یک دلیل رخ بدهد.

کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
یوگا و افزایش تمرکز
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

یکی از تمرینات بسیار بسیار مؤثر در پرورش قوه تمرکز، یوگا است. یوگا قدمت چند هزار ساله دارد و از کشور هند به ارمغان امده است. یوگا یک ورزش فکری بسیار مفید محسوب می شود که در آن ِ واحد تأثیرات جسمی و روانی فوق العاده عالی دارد.

 

عموماً یوگا را با "ورزش" مقایسه می کنند که این مقایسه ابداً صحیح نیست. یوگا به تنهایی می تواند تأثیرات عالی ورزش را از نظر جسمی و سلامت جسمی در شما به جای بگذارد بلکه در ذهن شما نیز تأثیرات مستقیم خارق العاده ای دارد. کسانی که یوگا را در برنامه روزانه خود قرار می دهند، عملاً شاهد این تأثیرات شگرف هستند. کسی که یوگا می کند، از درصد بیشتری از تواناییهای ذهنی خود استفاده می کند و علاوه بر این، به دلیل تأثیر عالی که یوگا در آرام سازی دارد، از آرامشی سرشار برخوردار می شود که هم جسمی است و هم ذهنی.

 

کسانی که یوگا می کنند به خاطر برخوردار شدن از همین آرامش در رویارویی با مشکلات و بحرانهای زندگی بهتر تصمیم می گیرند، منطقی ترند، عاقلانه تر فکر می کنند و از شتاب زدگی و عجله به دور هستند.

 

یوگا با آرامشی که به ارمغان می آورد و ارتباطی که با لایه های عمیق تر مغز برقرار می کند، یک احساس رضایت خاطر درونی و شادمانی عمیق را به همراه دارد. بیشتر بیماریهای مفاصل مانند آرتروز، با یوگا درمان می شود. یوگا تمدد اعصاب را موجب می شود. انرژی ذهنی و مانیتیسم شخصی را افزایش می دهد و شخصی را افزایش می دهد و شخص را از جذابیت فوق العاده ای بهره مند می سازید. یوگا تمرین مؤثری در تناسب اندام است و شما چه از چاقی فراوان و چه از لاغری مفرط رنج ببرید، یوگا به شما تناسب اندام می بخشد.

 


 
آیا این چشم‏ها او را خواهد دید؟
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

همیشه حس انتظار از کودکی  در وجود من بود؛

 

در آن موقع نمی‏دانستم چرا ؟

 

نمی‏دانم، الان به این مسئله معرفت کامل پیدا کرده‏ام یا نه ؟!

 

مخصوصاً بعد از ظهرهای جمعه‏، که این حالت، به اوج خود می رسد و با یک دلتنگی خاصی همراه می‏شود.

 

این احساس مرا آزار نمی‏دهد ولی روح و جانم، محزون می‏شود

 

و با غروب آفتاب بعد از ظهر جمعه، چشمانم مظلومانه به دوردست خیره می‏ماند؛ به‏طوری که دلم برای آن چشم‏ها می‏سوزد.

 

آیا این چشم‏ها او را خواهد دید؟


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
فنون ریلکس تراپی: بیوفیدبک آرامشbio-feedback
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

● بیوفیدبک حالتی است که شخص آگاهانه به حالت ها و احساسات قبلی خود برگشت می نماید تا بتواند احساسات خود را عمیقاً درک کند و آنها را تحت کنترل ارادی خود بگیرد.

● در مغز مراکزی وجود دارد که نسبت به احساسات برانگیخته می شود تا بتواند هماهنگی لازم را برای برقراری تعادل ایجاد کند . برای هماهنگی دقیق تر درون و برون این مراکز معکوس یا متضاد دارند که نسبت به احساسات متضاد برانگیخته می شود، مانند سیری، گرسنگی، خشم و شادی، سرما و گرما؛ مغز با توازن این دو مرکز، توازن و تعادل را ایجاد می کند.

● برای توازن و تعادل روحی و جسمی باید بتوان این احساسات را به صورت ارادی و خود آگاهانه بیدار کرد و افزایش یکی از این دو حس متضاد به حالت توازن و آرامش روحی رسید.

● برای بیداری احساسات باید در حافظه این احساسات را بایگانی و نگه داشت تا در صورت لزوم با بیداری یکی از دو حس متضاد بتوان حالات تعادل و آرامش را ایجاد کرد.

● بعد از بیداری احساسات می توان احساسات خوشایند را تقویت و احساسات ناخوشایند را کمی تضعیف کرد تا احساس نشاط و آرامش دائمی برقرار شود.

● برای بیداری احساسات و حالات روحی باید ابتدا چرخش آگاهی به احساسات فیزیکی و یا احساسات فعلی کرد. سپس مرحله به مرحله احساسات قلبی را بیدار کرده و آنها را در حافظه ذخیره کرده تا در صورت لزوم بتوان با دسترسی به حافظه احساسات مورد نظر را بیدار کرد.

● گاه احساسات به صورت سمبلیک در ضمیر ناخودآگاه نقش می گیرند و برای کنترل این احساسات می توان به عمل خواسته یا نیت کردن احساسات سمبلیک را بیدار کرد و آنها را تحت کنترل در آورد.

● بیوفیدبک در چهار مرحله است بعد از تسلط کامل در هر چهار مرحله می توان به سرعت احساسات را در هر موقعیت بیدار نموده و جسم و روح را تحت کنترل گرفت و نهایتاً به تعادل روحی و آرامش رسید.

● برای کنترل بهتر احساسات متضاد باید به صورت تسلسلی و پشت سرهم بیدار شوند تا وجه التفاوت این دو حس بهتر درک شده و راحت تر بتوان آنها را بیدار و ایجاد توازن و تعادل روحی کرد.

● تمرینات ابتدا باید با حوصله و دقیق سپس رفته رفته با سرعت بیشتر انجام شود و با تکرار تمرین می توان دو احساس متضاد را در حافظه حکاکی کرد و به سهولت آنها را به یاد آورد و کاملاً به شکل واقعی و حقیقی آنها را بیدار کرد.

● با گسترش آگاهی بر احساسات واقعی و حتی کاذب می توان به کنترل شدیدتری رسید به طوری که اعمال خارق العاده را با کنترل ذهنی به انجام رساند و این است اسرار کار یوگیها؛

منبع:irshafa.ir


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
فنون ریلاکس تراپی: تخیلات ذهنی آرام بخش
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

● تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی هستند که بر کنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم دارد که حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد.

● الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات روحی او را دچار اختلال و شخص را حساس و شکننده کند و در اثر کمترین استرس دچار تنش و بیماری های روان – تنی شود.

● یک تصور عمیق از الگوی ذهنی مناسب می تواند یک شخصیت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح ، در اعماق وجودمان شکل بدهد. همواره شخص با یک دید برتر می تواند بر امور تسلط  داشته باشد و این اعتماد به نفس موجب آرامش روانی شخص شود.

● الگوهای ذهنی ایجاد شده در ذهن، بستگی به موقعیت اجتماعی و دگرگونی های محیطی و حتی وضع ظاهری و در نهایت تفسیر ما از زندگی دارد و خلق این الگوهای ذهنی در ارائه تنش و آرامش مؤثر است.

● قوی ترین قوه "مخیله"  است زیرا بدون وقفه و 24 ساعته حتی بدون حضور محرک کار می کند و اثرات عمیقی در نگرش و تفکر و حالات روحی ما دارد.


 
پارک گردی
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

دیروز رفتم یکی از این پارکهای مخصوص بانوان به نام بهشت مادران ببینم چیه. راستش جالب بود. خانومها از هر طبقه فکری و تیپ لباس پوشیدن توش پیدا میشدند. برام جالب بود که پیست دوچرخه سواری هم داشت و زنهای جوانی که خیلی راحت با بلوز و شلوار مشغول اسکیت سواری بودند. یه عده هم خوب آش رشته و سفره و بساط بزن و برقصشون روی قابلمه نصف پارک رو برداشته بود. جالب بود. دم در پارک هم تاکسی های مخصوص بانوان با راننده های زن ایستاده بودند. برای من خیلی تداعی محیط خوابگاه دانشگاه رو داشت. گوناگونی آدمها و دل خوش و صدای خنده هایی که هیچ کدوم از بیرون معلوم نبود اما دنیاییه برای خودش.

امروز صبح پنج صبح با مامان رفتیم پارک لاله برای پیاده روی...جالا این واقعا واقعا خارج از انتظار من بود. ما ساعت پنج و نیم اونجا بودیم. از همون ساعت پنج و نیم پارک شلوغ بود و گروه گروه خانومها و آقایون رو میدیدی که تکی یا چند نفری مشغول دویدن و پیاده روی هستند. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که ساعت 6 دور تا دور میدان اصلی پارک گروههای بزرگ افراد ایستاده بودند و زن و مرد کنار هم و نه حتی در جاهای جدا با صدای موزیک تکنوی بلند داشتند با دستور مربی ورزش میکردند. ورزش جدی ائروبیک هم میکردند نه نرمش سردستی. هر گروه حدود پنجاه نفر بود و مربیشون خیلی جدی هد ست داشت و روی بلندگو ورزش میداد. نکته جالب دیگه این بود که خانومها میتونستند با پرداخت دو سه هزار تومن یونیفرم ورزشی بخرند که یک حالت لباس تا زیر باسن بلند از جنس لباس ورزشی داشت با آرم گروه ورزشی و میتونستی شلوارش رو هم بخری و بعد با اون ورزش کنی. یعنی یک سیستم منظم و سازماندهی شده بود برای فرهنگسازی ورزشی که من واقعا انتظار نداشتم و به شدت خوشحالم کرد. خود پارک هم خیلی تمیز بود و واقعا آشغال کف خیابونها نمیدیدید. به نظر من شما هم پارک دم خونه تون رو یک چکی بکنید. اگر یکی از این گروهها اونجا فعال باشه بهترین گزینه برای ورزشه. نیروی انتظامی هم مرتب گشت میزد و من ندیدم هیچ کس هیچ مزاحمتی برای کسی ایجاد کنه.

منبع:persian.anarkhanoom.com


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
تاثیرات منفی و مثبت ICT بر موضوع جنسیت بررسی شد
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

تاثیرات منفی و مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موضوع "جنسیت" در حاشیه فاز دوم اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر این اساس کار گروه جنسیت WSIS که کار خود را با شعار " به سوی در برگیری موضع جنسیت در جامعه جهانی اطلاعات آغاز کرده، روز گذشته اقدام به برگزاری نشستی با موضوع حقوق زنان و فماوری اطلاعات و ارتباطات کرد. در این نسشت که با حضور نمایندگان کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، ایالات متحده آمریکا و کانادا برگزار شد حاضران به بررسی تاثیرات منفی و مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موضوع "جنسیت" پرداختند.
از دید مثبت حاضران معتقد بودند که فناوری اطلاعات امکان تبادل هر چه بیشتر اطلاعات و توسعه را در دنیا فراهم کرده و به این ترتیب ICT به زنان امکان می دهد تا عقاید، نیازها و خواسته های خود را در حجمی وسیع تر و موثرتر به گوش همه دنیا برسانند.
اما نگاه منفی تاثیر فناوری اطلاعات بر حقوق زنان نیز مبتنی بر افزایش سو استفاده از زنان از طریق گسترش ادوات ارتباطی و اطلاعاتی بود.
براین اساس همه حضار همچنین پذیرفتند که فناوری اطلاعات به هر ترتیب در حال گسترش بوده و می بایست زمینه های تطبیق حقوق زنان با گسترش فناوری های اطلاعاتی وارتباطی را فراهم کرد.
حضار همچنین تاکید کردند که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تاثیر ویژه ای افزایش نقش زنان در سیاست گذاری های ملی و گسترش طرح ها و برنامه ها دارد. از سوی دیگر سایر گروه ها و تشکل های علاقه مند به موضوع جنسیت در جامعه اطلاعاتی نیز خواستار ایجاد یک استراتژی جنسیت در گسترش جامعه اطلاعاتی شدند.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
مثبت اندیشی احتمال ابتلابه سرطان را کاهش می دهد
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

بی بی سی: طبق آخرین نظریه دانشمندان زنانی که همیشه دیدی مثبت دارند، شانس ابتلای خود را به سرطان سینه تا حد قابل توجهی کاهش می دهند، از طرف دیگر همین آزمایش ها نشان داده طلاق گرفتن، بیوه شدن یا داغ دیدن ریسک ابتلابه سرطان را بالامی برد. از سوی دیگر دانشمندان انگلیسی نتایج این آزمایش ها را چندان قبول ندارند. آنها می گویند ممکن است زنانی که در این تست ها شرکت کرده اند پس از آنکه متوجه شدند مبتلاهستند، طرز فکر خود را تغییر داده اند. مخالفان معتقدند مقایسه فشار احساسات در زنان متفاوت، کار راحتی نیست.
    همواره بحث دیدگاه های ذهنی در سرطان جزء مباحث مناقشه برانگیز علم پزشکی بوده است. تعدادی از تحقیقات نقش قدرت تلقین را پذیرفته اند اما برخی دیگر هنوز تاثیر قابل قبولی مشاهده نکرده اند، چه در احتمال پیشرفت بیماری در مراحل اولیه، چه در ابتلابه سرطان. آخرین تحقیق روی 255 زن مبتلابه سرطان سینه انجام شده است. در این بررسی پرسشنامه یی راجع به دیدگاه های ذهنی و اتفاقات زندگی در میان بیماران توزیع شد و در نهایت بین پاسخ ها و 367 مورد کنترل سلامتی مقایسه کلی صورت گرفت. نتیجه نشان می داد دید مثبت کلی به زندگی شانس ابتلابه سرطان را در حدود یک به چهار کاهش می دهد و در کل هم بی پناه بودن در برابر فشارهای زندگی مثل از دست دادن پدر و مادر و همسر ریسک را بیش از 60 درصد افزایش می دهد. رئیس تیم تحقیقات با دفاع از نتایج منتشر شده می گوید: «با احتیاط می توانیم بگوییم تجربه بیش از یک اتفاق طاقت فرسا یا حتی حوادث ناگوار، عامل موثری در ابتلابه سرطان سینه در بین زنان جوان است. از طرف دیگر، احساسات کلی شادی و مثبت اندیشی نقشی بازدارنده دارند.» از سویی دیگر دکتر سارا کانت رئیس بخش سرطان سینه بیمارستانی در لندن عنوان می کند دلیل قاطعی برای ابتلاوجود ندارد و اینکه حوادث مثبت یا منفی بتوانند تاثیر مستقیمی روی ریسک بروز این بیماری داشته باشند را نمی پذیرد: «احساسات و عواطف انسانی جزء پیچیده ترین عملکردهای ذهن هستند و اندازه گیری آنها کار بسیار مشکلی است.» به عقیده وی سرطان سینه بیماری مرموزی است و به نظر نمی رسد تنها به یک دلیل رخ بدهد.

منبع:magiran.com


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
برای کاهش فشارخون مثبت گرا باشید
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

ایسنا:
مطالعات نشان داده است، مثبت گرایی نه تنها سبب لذت بخش شدن لحظات زندگی می شود بلکه منجر به کاهش فشار خون در سنین پیری نیز خواهد شد.

دکتر «علوی»، کارشناس ژنتیک و پزشک عمومی در این باره به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) واحد علوم پزشکی ایران، گفت: فشارخون یکی از بیماری های شایع در سنین میانسالی و سالمندی است که عوارض متعددی از جمله مشکلات قلبی و عروقی را در پی دارد.
وی در این باره بیشتر توضیح داد و اظهار داشت: در یکی از مطالعاتی که بر روی 2500 فرد 65 سال در دانشگاه Texas انجام شد، مشخص گردید، افرادی که دید مثبت به اطراف خود دارند فشارخون پایین تر و وضعیت جسمی سالم تری دارند؛ زیرا مثبت گرایی نه تنها بر روح بلکه بر جسم انسان نیز تاثیر گذار است.
دکتر علوی با بیان این مطلب که افراد با مثبت گرایی بهتر می توانند بر استرس خود غلبه کنند افزود: همچنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان داد، شادی در کاهش فشارخون بسیار موثر است و فشارخون افراد شاد در مقایسه با افرادی که داروهای کاهش فشارخون مصرف می کنند بسیار کمتر است.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
رهایی
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

رهایی به معنای “خواستن در اوج رها کردن و رها کردن در اوج خواستن” است. وابستگی با تمرکز منافات دارد. هر وابستگی میدان فکری شما را اشغال می کند و شما را از تمرکز بر موضوعی دیگر باز می دارد. رهایی یعنی: کم کردن وابستگیهای خود. چه این وابستگی ذهنی و روانی باشد چه جسمی و مادی. باید مدام درحال بخشیدن و رها شدن و آزاد شدن باشید. ذهن یوگی یک ذهن آزاد است، یک ذهن رها و در اوج آرامش. این رهایی نه به معنای ترک دنیا و لذتهای مادی است، بلکه به مفهوم لذت بردن از مواهب الهی بدون وابسته شدن به آنها است.

شادی خود را به وضعیت خاص و موقعیتی ویژه وابسته نکنید که اگر چنین باشد از این لحظه خود شادمان نیستید و همیشه در انتظار و افسوس به سر می برید.

ممکن است بگویید: “انسان باید هدف داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند. آیا خود ِ هدف داشتن یک نوع وابستگی نیست؟” در پاسخ، ما تأکید می کنیم که باید هدفمند باشید و حتماً اهدافی داشته باشید، اما می گوییم که تمام آرامش و موفقیت و کامیابی و لذت و بهره مندی خود را به دستیابی به هدف و زمان رسیدن به آن وابسته نکنید. همان قدر مشتاق و خواهان باشید که آماده رها کردن هستید. برخی از ما چنان به دنبال اهداف مادی خود می رویم که تمام زندگی این لحظه را بر خود حرام می کنیم و خودمان را از همه چیز محروم می کنیم تا به آن یک چیز برسیم و در این تلاش، خود را چنان به در و دیوار می کوبیم و عصبی و پر اضطرابیم که هیچ جای آرامش و لذت و بهره مندی برای خود باقی نمی گذاریم. گهگاه باید آرام شوید، از تلاش باز بایستید، میدان ذهنی را خالی کنید و آن را از عشق و شادمانی سرشار کنید. رها و آزاد شوید. ذهن عصبی و درگیر و مضطرب و وابسته نمی تواند در هیچ چیز تمرکز کند حتی تمرکز چنین ذهنی بر هدف و تلاش برای دستیابی به آن، مطلوب و ایده آل نیست. تلاش کنید اما با آرامش. تقلا و خودکشی نکنید. این، همان مفهوم رهایی است. لحظاتی در روز آرام شوید، با تمرکز فوق العاده و آرام و پیوسته هم حرکت کنید. به هیچ عنوان آرامش خود را به کسی و چیزی و جایی وابسته نکنید. نگویید: فلان کس پیش من باشد، فلان چیز را داشته باشم، فلان جا باشم، آرام هستم. یادتان باشد منشأ آرامش در درون شماست. رها و آزاد باشید. نگویید: با او باشم، یا فلان جا باشم لذت می برم. یاد بگیرید از وجود و حضور خودتان و از درون الهی خود لذت ببرید. رها باشید.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
تفکر مثبت
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

مهمترین رکن یوگا تفکر مثبت است. امروزه در تمام مؤسسات آموزش یوگا در دنیا، ابتدا مفهوم “تفکر مثبت” را آموزش می دهند و بعد به سراغ مراحل دیگر می روند. این تفکر مثبت اگرچه یک مفهوم روان شناسی به نظر می آید، اما در هند کهن ریشه دارد. یوگیهای هندی عقیده داشتند که شرط اول یوگی بودن این است که به یک صفا و خلوص درونی رسیده باشند. یک پاکی درون و پاکی اندیشه. این اندیشه پاک و ناب و خالص، همان تفکر مثبت امروزی است و اساس کار محسوب می شود.

بیشتر اوقات وقتی می گوییم: تفکر مثبت داشته باشید، این طور تلقی می شود که باید با یک خوش بینی و خوش خیالی محض به زندگی نگاه کنیم و یا واقعیت منفی آن را نبینیم و یا این که چشم بر روی آن ببندیم و نادیده اش بگیریم و حال آن که تفکر مثبت مطلقاً چنین مفهومی ندارد.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
یوگا چیست؟
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

بسیاری از شما فکر می کنید که یوگا مجموعه ای است از حرکات و وضعیتهایی که کم شباهت به ورزش نیستند. این تصور، اشتباه است. یوگا به هیچ عنوان به تنهایی چنین معنایی نمی دهد. یوگا در اصل به معنای “اتصال و پیوستگی” است. به معنای “وحدت ماده و انرژی” است. به مفهوم “یکی شدن جسم و روح” است. یوگا یعنی “یکپارچه شدن با تمامی خود”.

یوگا تمام قوای جسمی و روحی شما را جمع و هماهنگ می کند. با این تعریف، می بینیم که هر روشی که شما را به این هماهنگی جسم و روح برساند و این وحدت ماده و انرژی را ایجاد کند، یوگا محسوب می شود. محدود کردن یوگا فقط به یک سری حرکات، از درک نادرست مفهوم یوگا ناشی می شود. یوگا به معنی عمیق کلمه، کلیه مراحل و روشهایی را در بر می گیرد که شما را به این هماهنگی، آرامش و تمرکز می رساند.

مراحل یوگا

یوگا پنج مرحله دارد که هر کدام از این مراحل، مفهوم یوگا را به تنهایی در بر می گیرد. یعنی هر مرحله به تنهایی، خود یوگا محسوب می شود. اما انجام شدن این مراحل با هم، شما را به اوج این مفهوم و به دنبال آن به تمرکزی که در جستجویش هستید می رساند.

این که می گوییم یوگا پنج مرحله دارد نباید تصور شود که بسیار دشوار و سخت است. بلکه در عین حال فوق العاده آسان و راحت است. اکنون ما هر یک از این مراحل را شرح می دهیم.

مراحلی که عبارتند از:

۱. تفکر مثبت

۲. رهایی

۳. تنفس صحیح و فواید آن

۴. تغذیه صحیح

۵. حرکات


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
مطالعه موفق با تمرکز (یوگا و افزایش تمرکز-مقدمه،تفکر مثبت،رهائی)
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٧  

یکی از تمرینات بسیار بسیار مؤثر در پرورش قوه تمرکز، یوگا است. یوگا قدمت چند هزار ساله دارد و از کشور هند به ارمغان امده است. یوگا یک ورزش فکری بسیار مفید محسوب می شود که در آن ِ واحد تأثیرات جسمی و روانی فوق العاده عالی دارد.

عموماً یوگا را با “ورزش” مقایسه می کنند که این مقایسه ابداً صحیح نیست. یوگا به تنهایی می تواند تأثیرات عالی ورزش را از نظر جسمی و سلامت جسمی در شما به جای بگذارد بلکه در ذهن شما نیز تأثیرات مستقیم خارق العاده ای دارد. کسانی که یوگا را در برنامه روزانه خود قرار می دهند، عملاً شاهد این تأثیرات شگرف هستند. کسی که یوگا می کند، از درصد بیشتری از تواناییهای ذهنی خود استفاده می کند و علاوه بر این، به دلیل تأثیر عالی که یوگا در آرام سازی دارد، از آرامشی سرشار برخوردار می شود که هم جسمی است و هم ذهنی.

کسانی که یوگا می کنند به خاطر برخوردار شدن از همین آرامش در رویارویی با مشکلات و بحرانهای زندگی بهتر تصمیم می گیرند، منطقی ترند، عاقلانه تر فکر می کنند و از شتاب زدگی و عجله به دور هستند.

یوگا با آرامشی که به ارمغان می آورد و ارتباطی که با لایه های عمیق تر مغز برقرار می کند، یک احساس رضایت خاطر درونی و شادمانی عمیق را به همراه دارد. بیشتر بیماریهای مفاصل مانند آرتروز، با یوگا درمان می شود. یوگا تمدد اعصاب را موجب می شود. انرژی ذهنی و مانیتیسم شخصی را افزایش می دهد و شخص را از جذابیت فوق العاده ای بهره مند می سازد. یوگا تمرین مؤثری در تناسب اندام است و شما چه از چاقی فراوان و چه از لاغری مفرط رنج ببرید، یوگا به شما تناسب اندام می بخشد.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
دید مثبت یا منفی؟
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

گاهی وقتها نداشته‌هام اونقدر جلوی چشمم این طرف و اون طرف می رن که اعصابم خراب میشه...

امروز با دیدی مثبت زندگی رو شروع کردم اما افکار بازیگوشی که جلوی چشمم رژه می رفتند دستم رو گرفتند و گفتند بشین همین جا، وسط دردها و غصه ها، خواستم بلند بشم اما پام رو هم گرفتن و گفتن: به چی دلت رو خوش کردی، یه نگاه به خودت بنداز.... هان؟... چیه؟.... چی می بینی جز یه آدمه بی ریخت و مسخره؟...

گفتم: من خودم رو دوست دارم، من راضی‌ام...

اونها دیگه حرف نزدن، همه جا ساکت شد، انگار تسلیم شدند، اما نه نیازی به تسلیم نبود، من  در افکار منفی غرق شده بودم.... دیگه فکرم کار نمی کرد... فقط دلم بود که داشت خودش رو به دیوار می کوبید...

آخه با تمام تلاشم برای شروعی مثبت اتفاقات عجیبی برام افتاد، مهمترین اونها رو اینجا می گم و اون این که موقع رفتن سر کار یه پسر بچه 8-7 ساله رو دیدم که ماشین بهش زده بود.... خوشبختانه زخم قابل توجهی نداشت فقط روی آسفالت داشت به خودش می پیچید!!...

می بینید تو رو خدا، آخه من چطوری مثبت باشم وقتی نمی شه؟!

اجازه دارم بگم از این دنیا که پر از غمه خسته شدم می خوام برم؟


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
خوش بینى وتقویت قواى ذهنى
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

 فریال طهماسبى

دربخش نخست گفت و گو، ویژگى هاى شخصیت مثبت گرا درسه بخش تقسیم بندى شد . نخست اینکه آنها رابطه متقابل درستى با افراد وجامعه دارند . دوم اینکه داراى کیفیات فردى ممتاز هستند ودیگر اینکه زندگى آنها از نظم وقاعده بهره مند است.
درواپسین بخش این گفت وگو، روش هاى مثبت اندیشى وارتباط آن با خوش بینى مورد اشاره قرارگرفته است که درپى مى آید.

اصولاً چه عواملى در زندگى باعث مى شود نگاه مثبت ما به زندگى کمرنگ شود و این درحالى است که بسیارى از افراد، على رغم مشکلات زیاد، همچنان نگاهشان به آنچه در زندگى روى مى دهد، مثبت است؟
شاید شما انتظار داشته باشید که من بگویم جنگ، مشکلات اقتصادى، مسائل زناشویى و... درست است، همه این عوامل در روحیه افراد تأثیر مى گذارند و حتى ممکن است فرد را به سرحد ناامیدى برسانند، ولى در اصل قضیه چیزدیگرى است. یعنى نوع تعریف ما از مسائل است که مى تواند در روحیه مثبت گرایى ما تأثیر بگذارد. به خاطر همین هم هست که افرادى که ذکر کردید، على رغم مشکلات زیادى که در زندگیشان اتفاق مى افتد، همچنان نگاهشان به زندگى مثبت و پرامید است و درواقع تفاوت این افراد با دیگران درنوع و تعریف آنها از مشکلات است.
خیلى از افراد هم، على رغم هیچ مشکلى در زندگى، همچنان دیدشان به اطراف منفى است. بنابراین مشکلات، استرسها و اضطرابها همیشگى است. اصلاً انسان با استرس به دنیا مى آید و همواره با اوست. ولى به عقیده من، نوع آموزشى که افراد درخانواده مى بینند و بعد در جوامعى که در آنها حضور مى یابند، سازوکارشناختى افراد را به نوعى بالا مى برد و بنا مى کند که آنان مى توانند به زندگى مثبت باشند یا نباشند.
به عبارتى، اگر مثبت گرایى را تاحد زیادى برپایه ژنتیکى بگذاریم، ولى قسمت دیگر آن را افراد یادمى گیرند. یعنى با نوع تربیت و آموزش مى توان افراد را تغییرداد که تعریفشان از آنچه در زندگى روى مى دهد، تعریف مثبت و امیدوارانه به آینده باشد نه نگاه منفى و یأس آور.
به عقیده من، هرفردمى تواند با تقویت قواى ذهنى خود و تعریف مثبتى از زندگى، همواره یک نوع خوش بینى را درخود تقویت کند. شما تصور کنید که «ویکتور فرانکل» در اردوگاه نازى ها، اردوگاهى که تماماً در نظر دیگران یک خیال وحشت و مخوف بود درهمان اردوگاه زنده ماند. بنابراین دید مثبت در افراد بیشتر به خود آنها بستگى دارد نه به عوامل بیرونى و محیطى.
اغلب مردم براین باورند که خوش بینى با خوش خیالى درزندگى یکى است و هردومنجر به نگاه مثبت در فردمى شود!
درحالى که اینطور نیست. خوش بینى یک جریان مثبت است. یک پردازش صحیح از محرکهاست. افرادى که حس خوش بینى دارند خیلى سریع با حوادث بد منطبق مى شوند و تفسیر امیدوارانه از رویدادهاى زندگى براى خود دارند.
اما خوش خیالى، یک توهم است. افراد خوش خیال درتخیل زندگى مى کنند و به واقعیتها نگاه جدى ندارند و این درحالى است که باید در زندگى تخیل کرد ولى با تخیل هرچند مثبت، نمى توان زندگى کرد.
بسیارى ازتعارض ها، ناکامى ها و مشکلات ما در صفحات داستان زندگى، ناشى از حوادث آسیب زایى مثل ترس، شوک و محرومیتهایى است که در دوران کودکى اتفاق مى افتند و بخشى ازنگرش ما را نسبت به زندگى دچار آسیب مى کنند. چنانچه دید مثبت جاى خود را به نگاهى تاریک و مبهم مى دهد. حال تحلیل شما ازاین قضیه چیست و راه رهایى از این تعارض چگونه است؟
در روان شناسى مثبت گرا فرض اساسى بر این استوار است که اگرچه حوادث دوران کودکى در ما تأثیر مى گذارد مثل شوکهایى که به ما واردشده و یا شرم و تحقیرها و طردها، اما انسان مى تواند شخصیت خود را بسازد و تغییردهد. یونگ - روانکاو - معتقداست که گرچه ۵ سال اول زندگى بسیارمهم است، اما آنچه که شخصیت ما را بهتر مى تواند بسازد نگاه ما به دوران نوجوانى و جوانى است.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
مثبت یا منفی مساله این است
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  
شده تا حالا بخواین دید منفیتون رو نسبت به چیزی یا شرایطی تغییر بدین بعد دیگه از بس که دیدتون مثبت می شه حس کنین بهتر از این نمی شه و اصلا نتونین بفهمین چرا پس قبلا اینقدر شاکی بودین،شده حکایت من.

اون عینک بدبینی من کجاست؟؟؟؟
پی نوشت:اینو اول خواستم تو کامنتها بنویسم اما فکر کردم شاید اینجا بهتر باشه بنویسمش.مهدیس عزیز در بخشی از کامنتش برام
نوشته:
"ولی مراقب باش همون طور که خودت میدونی عینک بدبینی آدمو آزار میده ولی عینک خوشبینی غیر واقعی هم دردسر خودشو داره یه وقتی از چشم ادم برداشته میشه وخیلی چیزا تو ذوق آدم میخوره."
مهدیس جون،کاملا حق با توهست، اما میدونی مشکل من این بود که انقدر نکات منفی برام بزرگ و عمده بود که دیگه حاضر نبودم نکات مثبت رو ببینم،حالا اون نکات مثبت رو می بینم،نکات منفی رو هم می بینم اما راستش اهمیتشون رو برام از دست دادن یعنی حس می کنم اونقدر که فکر می کردم عمده نیستن،به جای اینکه فکر کنم دنیا باید عوض بشه سعی کردم خودم رو و دیدم رو عوض کنم وقتی دیدم عوض شد اون احساس سرگشتگی و بی چارگی(منظوم نداشتن راه چاره هست) از بین رفت تونستم تو همون شرایط هم راه حل پیدا کنم چون دیدم عوض شد،تا قبل از اون می خواستم به خودم ثابت کنم هیچ راه حلی وجود نداره اما وقتی مثبت نگاه کردم دیدم ممکنه راهی که تو ذهنم بوده نباشه اما راههای دیگه ای هست که فقط با دید مثبت و باز می شه دیدشون.مشکلم الان اینه که اون احساس اضطراری که به تغییر شرایط می دیدم رو ندارم.نمی دونم شاید جنبه مثبتی هم داشت باشه این حس اما بازم باید بیشتر فکر و مطالعه کنم.اما دنیا به من یاد داد همیشه یه راهی هست حتی وقتی فکر می کنیم دیگه هیچ راهی نمونده و فکر می کنم همین درس ارزش تموم سختیهایی که براش کشیدم داشت

کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،دید مثبت
 
گفت و گو با یک جامعه شناس و روان شناس مثبت نگری و امیدواری
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

انسان برای بقا و بهتر زیستن همیشه تلاش می کند، در این حرکت مهم ترین مسئله بهره مندی از تفکر مثبت است و این تلاش بشر را به سرمنزل آرامش و آسایش جسم و روح سوق می دهد، گواه آن سفارش بسیاری از بزرگان دین است که انسان را به اندیشه مثبت رهنمون کرده اند.
اگر نگاهی به سایر ملل بیندازیم درخواهیم یافت، ملتی پیروز و سربلند می شود که اندیشه مثبت را سرلوحه زندگی اش قرار دهد و در رسیدن به سعادت تلاش کند و هیچ چیز در دنیا غیرممکن نیست اگر و تنها اگر انسان از قوه فکر و اندیشه اش استفاده کند.
مثبت نگری در نگاه کلی درست نگریستن به زندگی است. مثبت نگری بسیاری از ابهامات را از بین می برد و پنجره ای به سوی روشنایی و امید باز می کند.
اما سئوال اینجاست که مثبت نگری مقوله ای روان شناختی است یا جامعه شناختی و به تعبیری این فضا و شرایط اجتماعی است که ما را به مثبت نگری رهنمون می کند یا ویژگی های فردی ،شاخص ها و معیارهای مثبت نگری کدام است؟ برای یافتن پاسخ  این قبیل سوالات به سراغ دو تن از کارشناسان این دو عرصه رفتیم.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
آزمون خود شناسی (نگرش شما به زندگی مثبت است یا منفی؟!)
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

نگرش شما به زندگی مثبت است یا منفی؟!
آیا تا به حال خود را در زمان ها و مکان های مختلف سنجیده اید؟ منظور از این جمله آن است که آیا تا به حال برایتان پیش آمده که در زمانی خاص، برای انجام اموری ویژه متولی امر شده و با اعتماد به نفس کامل کل مراسم را برگردانید؟
بسیاری از افراد زمانی که در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند با نگرش مثبت خود به همه چیز به سرعت راه را برای ادامه کار باز کرده و احتمالاً بدون اینکه برای دیگران دردسری درست کنند، پس از اتمام کار از صحنه دور می شوند. اما برخی دیگر آنقدر ضعیف النفس هستند که نمی توانند خود را با محیط تطبیق داده و از این رو از انجام هر کاری گریزانند.این امر نشان دهنده عدم اعتماد به نفس آنان است و از آنجا که نگرششان نیز به زندگی منفی و هموار با ترس است، ترجیح می دهند در جمعی قرار نگیرند که نیاز انجام کاری از سوی آنها وجود داشته باشد. اکنون بگویید شما جز کدام دسته هستید؟ به زندگی با دید مثبت می نگرید و یا لیوان را از نیمه خالی آن میبینید؟ آزمون زیر را با ما انجام دهید تا دریابید در کدام گروه قرار دارید؟!
سوالات


کلمات کلیدی: دید مثبت
 
تجسم مثبت از آینده ؛ رویا پردازی به همراه انگیزه و عمل
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

رویاپردازی به همراه انگیزه و عمل در جهت صحیح = برتری

امروز میخوام داستانی رو براتون نقل کنم  . پس بدون مقدمه میرویم به سراغ این داستان خواندنی :
فرد خردمندی که عادت داشت برای نوشتن مطالبش در کنار ساحل دریا حضور داشته باشد مثل همیشه برای نوشتن به ساحل دریا رفت  . در حین اینکه در حال پیاده روی در راستای ساحل بود پسر جوانی را از دوردست مشاهده نمود که حرکاتی همچون رقص را انجام میداد . از دیدن اینکه جوانی در آن هنگان مشغول رقصیدن است کمی متعجب شد و حس کنجکاوی وی را به سوی پسر جوان هدایت نمود .هنگامی که نزدیک جوان شد مشاهده نمود که حرکاتی مذکور رقص نیست و جوان در حال دویدن به سوی اجسامی است و پس از برداشتن انها به ارامی انها را به داخل دریا پرتاب میکند . کمی بیشتر به وب نزدیک شد و دید این اجسام چیزی جز ستاره های دریایی نیستند . سلامی داد و صبح بخیر گفت . و سپس از جوان پرسید : ببخشید میتوانم بپرسم چرا این ستاره های دریایی را به دریا پرتاب میکنید  ؟
جوان نگاهی به وی نمود و بیان کرد : تا ساعاتی دیگر دریا دچار مد خواهد شد و این ستاره های دریایی خارج از اب خواهند ماند  و در نهایت خواهند مرد .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،دید مثبت
 
چگونه به فرزندانمان کمک کنیم تا دیدی مثبت نسبت به زندگی داشته باشند؟
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  

graphicbazar122.gif

با افزایش سن کودکان تغییرات زیادی در آنها صورت می گیرد. آنها همواره خود را با دیگران مقایسه می کنند و اغلب خود را در سطح پایین تری می یابند. اما ما به عنوان والدین می توانیم با آموزش مهارت «مثبت نگری» به آنها کمک کنیم تا بحران های خاص سن خود را بهتر پشت سر بگذارند. به این منظور باید گفته ها و درد دل های فرزندتان را جدی بگیرید ، فعالانه به صحبت های او گوش دهید، و کمک کنید تا افکار و عقاید منفی اش را از بین ببرد. البته این امر آسانتر خواهد شد اگر تفکر مثبت داشته باشید.

 

بچه ها باید به آنچه که هستند ارج بگذارند، نه آنچه که دارند. این مهمترین درس دوران کودکی است که نمی توان آن را یک روزه و یا حتی در طی سال آموزش داد، این فرآیندی است که با تولد شروع می شود و در سراسر طول زندگی رشد می یابد.

دنیای ما پر از عکس العمل های منفی است. ما باید فرزندانمان را به یک نگرش مثبت مجهز کنیم تا مسیر مستقیم زندگی خود را بیابند. برای مثال به چند گفته منفی بچه ها و پاسخ مثبت والدینشان توجه کنید.

 

من نمی توانم آن کار را انجام دهم.

پاسخ والدین: عزیزم باز هم وقت بگذار و سعی کن ؛ من به تو اطمینان دارم.

 

دوستم زهرا، من را دوست ندارد.

پاسخ والدین: می دانم زهرا احساس تو را ندیده گرفت و تو ناراحت شدی. می دانم که می خواستی او تو را دوست داشته باشد. اما به خاطر داشته باش که تو دوست داشتنی هستی، مهم نیست که دیگران چه نظری دارند.

 


کلمات کلیدی: دید مثبت
 
دید مثبت
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٧  


پدر: «دوست دارم با دختری به انتخاب من ازدواج کنی»
پسر: «نه! من دوست دارم همسرم را خودم انتخاب کنم.»
پدر: «اما دختر مورد نظر من، دختر بیل گیتس است.»
پسر: «آهان اگر اینطور است، قبول است.»
پدر به نزد بیل گیتس می‌رود و می‌گوید:
پدر: «برای دخترت شوهری سراغ دارم.»
بیل گیتس: «اما برای دختر من هنوز خیلی زود است که ازدواج کند.»
پدر: «اما این مرد جوان قائم مقام مدیرعامل بانک جهانی است.»
بیل گیتس: «اوه، که اینطور! در این صورت قبول است.»
بالاخره پدر به دیدار مدیرعامل بانک جهانی می رود:
پدر: «مرد جوانی برای سمت قائم مقام مدیرعامل سراغ دارم.»
مدیرعامل: «اما من به اندازه کافی معاون دارم!»
پدر: «اما این مرد جوان داماد بیل گیتس است!»
مدیرعامل: «اوه! اگر اینطور است، باشد.»
و معامله به این ترتیب انجام می‌شود.

نتیجه اخلاقی: حتی اگر چیزی نداشته باشید باز هم می توانید چیزهایی بدست آورید، اما باید روش مثبتی برگزینید


کلمات کلیدی: دید مثبت ،اعتماد به نفس
 
100 بار در روز بخندید
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

آیا می‌دانید لبخند زدن، خندیدن، شادی، شکرگزاری و تشکر کردن، نه تنها شما را شخص خوبی جلوه می‌دهد بلکه در سلامت شما نیز مؤثر است.

 اساس نتایج تحقیقاتی که در یک مجله بین‌المللی روان‌شناسی، منتشر شده، در هنگام بحث و عصبانیت، فشار خون بالا می‌رود و روح فرد آزرده می‌شود.

 جالب است بدانید این تاثیر به همین جا ختم نمی‌شود و هر بار که شخص، آن لحظه عصبانیت را به یاد آورد، همان تأثیرات بروز می‌کند. در افراد متاهل، هر یک ساعت مشاجره با یکدیگر، می‌تواند یک روز مقاومت بدن آنها را کاهش دهد.

 همچنین در آزمایشی که دانشمندان دانشگاه اوهایو انجام داده‌اند، با نصب حسگرهایی روی بازوی زوج‌های جوان، مشخص شده زخم‌های زوج‌هایی که آنها را مجبور به مشاجره کرده‌اند، حداقل ۴۰‌درصد دیرتر بهبود یافته است.

 این کشف درباره بیماری‌های دیگری مثل دیابت، ناراحتی‌های قلبی و سرطان نیز به اثبات رسیده است. علاوه بر اینها، تحقیقی که در دانشگاه پاویا در ایتالیا انجام شده، نشان می‌دهد عشق ورزیدن باعث ترشح هورمونی می‌شود که رشد سلول‌های عصبی را تسهیل می‌کند.

این هورمون همانند ماده‌ای عمل می‌کند که سلول‌های عصبی را در خود ذخیره کرده و یادآوری سریع‌تر خاطرات را میسر می‌سازد. در این میان خوب است بدانید تحت فشار بودن نیز تاثیرات مخربی روی سلامت شما دارد.

رابرت ساپولسکی - پروفسور بیولوژی دانشگاه استنفورد-  می‌گوید: «افرادی که برای مدتی، تحت فشارهای مختلف قراردارند، قابلیت بازپروری و بهبود بدنشان کاهش می‌یابد. افزایش فشار خون، میزان گلوکز خون را افزایش داده، باعث ترشح اسیدهای چرب می‌شود و این امر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت را افزایش می‌دهد.»


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
محبوب دل ها باشید
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

محبوب دل ها باشید

محبوبیت

انسان موجودی است که برای زندگی اجتماعی آفریده شده و هنگامی  که احساس کند دوست داشتنی و مورد پذیرش نیست،احساس بدبختی و تیره روزی می‌کند. واقعیتی که شامل من. تو و همه مردم دنیا می‌شود. برای ایجاد روابطی دوستانه و شادی بخش چه باید کرد. ما در دنیایی بزرگ. با مردمی زندگی می‌کنیم که آرزومند گرمای دوستی، شادی، لبخند و همراهی ما هستند و هنگامی می‌توانیم این موهبت‌ها را به خود و دیگران هدیه دهیم که یک قانون طلایی را به کار ببندیم. حتما شنیده‌اید که باید با دیگران به گونه‌ای رفتار کرد که مورد پسند آنها است اما شاید این نکته کلیدی را نشینده باشید که هرگز  نمی‌توان کسی را مجبور کرد همین کار را متقابلا در برابر شما انجام دهد، این همان قانون طلایی است که سیاست شاد زیستن نامیده می‌شود. انجام این قانون به شخصیتی آماده و پرورش یافته و یکدلی و انتقال فکر نیاز دارد؛ به توانایی برای قرار گرفتن در جای دیگری و احساس کردن احساسات او.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
نگاهی به راه های افزایش اعتماد به نفس
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

هر فردی از شخصیت خودش، دیدگاهش و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد. این تصویر از دوران کودکی شکل می گیرد. به این تصویر «خودانگاره» می گویند یعنی تصوری که شخص از خویشتن در ذهن خود دارد. «خودانگاره» در شکل گیری اعتمادبه نفس شخص نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بسیاری از این تصورات براساس تعامل ما با دیگران و تجربیات زندگی مان شکل می گیرد. اعتماد به نفس به این موضوع بستگی دارد که شخص احساس می کند از نظر دیگران تا چه حد مورد قبول و علاقه است و همچنین خودش چقدر احساس ارزشمند بودن دارد.
یک انسان با اعتماد به نفس سالم و طبیعی می تواند احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد. ارزش خود را بداند و به خاطر قابلیت ها و مهارت ها و موفقیت هایش احساس غرور و رضایت کند. اما کسی که اعتماد به نفس ضعیفی دارد، احساس می کند که مورد قبول و علاقه هیچ کس نیست و نمی تواند هیچ کاری را درست انجام دهد.
همه ما در شرایط و موقعیت هایی از زندگی مشکلات عدم اعتماد به نفس را تجربه کرده ایم، خصوصاً در دوران نوجوانی که شخص خود و جهان اطراف را می شناسد، بسیار دچار مشکل می شود. اما از آنجایی که خودانگاره هرکس با گذشت زمان تغییر می کند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمی ماند و در طول زندگی تغییر می کند و بنابراین می توان اعتماد به نفس را بهبود بخشید. برای دستیابی به یک اعتماد به نفس سالم دو مساله را باید در نظر گرفت۱ـ نظر و رفتار دیگران نسبت به شخص چگونه است؟۲ـ خود او، خویش را چگونه می بیند؟
این دو مساله روی اعتماد به نفس افراد بسیار تاثیر می گذارد.
والدین، معلمان، مربیان و... به ویژه در دوران کودکی در شکل گیری دیدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمی را ایفا می کنند. اگر والدین یا معلمان بیشتر از آنچه که از کودک تمجید و تحسین می کنند، از او انتقاد و عیب جویی کنند، مسلماً این کودک نمی تواند اعتماد به نفس خوبی داشته باشد. همچنین در دوره نوجوانی که ارزش ها و عقاید نوجوان در حال شکل گیری است، نظرات مربی، پدر و مادر، معلم یا دیگر افراد در به وجود آوردن خودانگاره نوجوان بسیار موثر است. قطعاً فردی که نوجوان قبول دارد، مانند والدین یا معلمان دائماً از او عیب جویی کند، سبب تخریب اعتماد به نفس او می شود. گاهی هم انگار از درون به نوجوان القا می شود که توانایی انجام درست کارها را ندارد. (بحران درونی) که این مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش دیگران مخرب است.


 
اعتماد به ‌نفس چیست؟
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

کسی که به خودش احترام بگذارد و نفس خویش را گرامی شمارد و خود را با تمام نقص‌ها و ضعف‌ها به‌حساب آورد، به خود اعتماد داشته، گرفتار خود‌پنداره‌ی منفی نمی‌گردد و هیچ‌گاه زندانی خیالات نمی‌شود.

 

آیا تا‌به‌حال به ارزش واقعی خود فکر کرده‌اید؟ چه اندازه به خود احترام می‌گذارید؟در مواجهه با مشکلات چگونه برخورد می‌کنید؟
با قدرت و قوت رفتار می‌کنید یا ضعف و انفعال؟
اصولاً با شکست چگونه روبرو می‌شوید؟ خود را مقصر می‌دانید و به سرزنش و ملامت خود می‌پردازید، یا شکست را به عنوان واقعیتی از زندگی می‌پذیرید؟ در مقایسه خود با دیگران چه‌حالتی به شما دست می‌دهد؟
خانواده، مدرسه، دوستان چه تصوری از شما دارند؟ شما را فردی موفق می‌دانند یا سست و بی‌اراده؟
حتماً می‌پرسید طرح این سؤال‌ها، بیان‌گر چه موضوعی است؟ بله، درست حدس زدید، اعتماد‌به‌نفس مسأله‌ای است که هر روز با آن مواجهیم و فردی که اعتمادبه‌نفس دارد، خود را شایسته می‌داند و شایستگی، ویژگی عام شخصیت اوست، این نگرش مقطعی و زودگذر نیست.
احساس خود باوری، توانایی و دریافت واقع بینانه از خویش، جز امتیازات شخص محسوب می‌گردد، و از بروز حالت ناامیدی و یأس و هم‌چنین داشتن تصور نادرستی از قابلیت‌ها جلوگیری می‌کند. وی هرگز مدعی نیست که تمام قابلیت‌های بالفعل را داراست، بلکه راه وصول را برای خود هموار و باز می‌بیند.
کسی که به خودش احترام بگذارد و نفس خویش را گرامی شمارد و خود را با تمام نقص‌ها و ضعف‌ها به‌حساب آورد، به خود اعتماد داشته، گرفتار خود‌پنداره‌ی منفی نمی‌گردد و هیچ‌گاه زندانی خیالات نمی‌شود. اما شخصی که تصور نادرستی از خویش دارد و گرفتار پندارهای خیالی است، به‌گونه‌ای که در تحصیل، روابط اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و... خود را بسیار مقبول و شایسته معرفی می‌کند و به دنبال شخصیتی کاذب و دروغین است، چون زمینه و توان رسیدن به این آرزوهای مطلوب برایش فراهم نیست، همواره یأس و ناامیدی را تجربه می‌کند و دچار افسردگی می‌شود.
عاقبت افرادی که چنین تصوری از خود دارند، جز انزوا و محدود نمودن خویش، برای پوشش وضعیت دروغین یا فعالیت‌های ریاکارانه چه می‌تواند باشد؟


 
امروز، فردا و تا همیشه شاد باشید
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  
از زمان کودکی، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، همه تـلاشمان بر این بوده که شاد باشیم. در آن زمان ایـن شـادی و رضـایـــت از زنــدگــی را در خــوردن شیرینی و شکلات، یا بازی کـردن با اسباب بازی مورد علاقه مان می دیدیم. حالا که بزرگ شدیم، چیزهای دیگری پیدا کرده ایم که بـه مـا احسـاس شـادی و مسـرت مـی دهد: مثل یک وعده غذای عالی، مسافرت های خـارجـی، بـــالا رفتن درآمد ماهیانه، شرکت در پروژه های مهیج و .... اما اسباب بازی، مسافرت، ترفیع شغلی و پروژه های کاری فقط وسیله هایی هستند که ما را به آن احساس خوب می رسانند؛ مثل انگشتی که به سمت ماه اشاره میکند. اما، اگر بیش از حد روی انگشت تمرکز کنیم، توجهمان فقط روی رساندن انگشت به ماه خواهد بود و از مشاهده مناظر بهشتی زیبا بی نصیب خواهیم ماند.

برای روشن تر شدن مطلب، حکایتی برایتان تعریف می کنم: دو برادر تصمیم می گیرند که به زمین بیایند. وقتی از آنها سوال می شود چرا اینکار را می کنید؟ آنها پاسخ میدهند که برای دریافت آن احساس خوبی که تعریف آنرا بسیار شنیده بودند، آنجا آمدند.


وقتی روی زمین می آیند، برادر بزرگتر کشف می کند که با پول می تواند برای خود چیزهایی بخرد که آن احساس خوشی و لذت را به او می دهد. ازاینرو با این تصور که هر چه پول بیشتری داشته باشد، احساس بهتری نیز پیدا خواهد کرد، تصمیم می گیرد تا پول و پله ای به هم بزند. البته کسب پول هیچ مشکلی ندارد، اما برای او پول همان انگشتی می شود که به سمت ماه اشاره می کند. او ماه و مناظر زیبای بهشتی را فراموش کرده است. فکر و خیال های او آنقدر زیاد و شدید می شود که با تصور از دست رفتن پولهایش، احساس اضطراب، پرخاش، و بدگمانی به او دست می دهد.

 


 
دیدگاه کال راجرز در مورد عزت نفس
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

راجرز از با نفوذترین و کارآمدترین روان شناسان است. روش او پدیدار شناسی و دیدگاهش انسان گرایی است. اصولاً نام وی با مفهوم "خود" قرین می باشد, پدیدار شناسان بر خلاف روان کاوان بر انگیزه های نا خودآگاه تکیه می نمودند

 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
راجرز از با نفوذترین و کارآمدترین روان شناسان است. روش او پدیدار شناسی و دیدگاهش انسان گرایی است. اصولاً نام وی با مفهوم "خود" قرین می باشد, پدیدار شناسان بر خلاف روان کاوان بر انگیزه های نا خودآگاه تکیه می نمودند بر دیدگاه ذهنی فرد و درباره آنچه تاکنون در جال وقوع است تاکید می ورزند. در پدیده شناختی اعتقاد بر این است که اگر چه دنیای واقعی ممکن است دنیای واقعی ممکن است موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی توان شناخت و یا تجربه کرد بلکه می توان بر اساس ادراکات فرد, از این میان موجودیت را تصور و دریافت کرد. از اینرو انسان فقط بر اساس ادراکاتش از اشیا و بر اساس تصوری که از آن دارد رفتار خواهد کرد (شفیع آبادی و ناصری, ۱۳۶۵. ص۱۵۱). راجرز خود درباره رویکرد پدیدارشناختی می گوید:

 
راههای خوشبینی
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

"آنچه که منزلت و شان شما را تعیین می کند رفتار
و نگرش است نه استعداد و قابلیتهای ذاتیتان."
--
زیگ زاگار

همه ما با مثل ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خـوشبـیـنی
بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن
جـهـان از طریق عینک خوش بینـی را درک نـکرده بـاشـیـم.
قدرتی که می توانـد بر همه چیز بسیار اثـر گـذار بـاشـد از
زندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه های شغلی
و موفقیتهای دراز مدت.

 

نواهای درون ذهن شما

آن نـدای درونـی ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی امکان پذیر است بـجـای غیر ممکن است، یا چه روز خوبی است، بجای زندگی سخت است همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواریهای زندگی یاریتان میکند.

خوش بینی محض در افراد بصورت نادر یافت شده و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند. ما کسانی که دائما در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرارداده و خـود آشـکارا بـخاطر بـدی هـوا یـا کـمبـود چای در دفترکار دچار تردید میشویم. در حـیرتیم که آنها چگونه میتواننـد دنـیا را آنگونه که هست نبینند؟ -- دنیایی که مملو از ناملایمات و بی عدالتی است.

خوب، حقیقت این است که آنها عقـیـده دارند که دنیا به همراه مردمانش دارای عیوب و کاستی می باشند، اما به سـادگی تمرکز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند. و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را بدنبال خواهد داشت؛ سلامتی بهتـر، انـرژی بیـشتر، خلاقیت، توانایی های حل مسئله و یک حس کلی سرور و شادمانی.

بنابراین، آیا میتوانیم یک سوئیچ خوشبینی کوچک را در ذهنمان روشن کرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست -- امـا روشهـایی وجود دارند که بتوان با آنها مثبت بـودن را تـمـرین کـرده تـا بـصورت واکـنـشی طبیعی در بیاید و منفی نگری را تقلیل دهد.

تست خـوش بینی انتهای مقالـه را انـجام داده تا در مـورد هرگـونه تـمایلاتی که بسمت منـفـی انـدیشی داریـد و نـیـز چـگونـگی قدم برداشتن برای بهبود دیدگاهـتان نسبت به مسائل، آگاهی حاصل نمایید.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
خوشبینی بودن یا نبودن چیست؟
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

روانشناسان معتقدند خوشبینی و بدبینی ، عاداتی هستند که ما از زمان کودکی می‌آموزیم و والدین ما الگو و سرمشقهای ما هستند. به یاد بیاورید هنگامی که در اثر ترکیدن لوله آب ، خانه جدید شما غرق آب شد، پدر شما آه و ناله کرد که " چرا من چنین خانه بدی را انتخاب کردم؟ " یا گفت : " در قرار داد ما تضمین شده که همه چیز بی عیب و نقص باشد، بنابراین من از معمار ساختمان می‌خواهم لوله کشی ساختمان را تعمیر کرده و خسارت بوجود آمده را جبران کند؟" سلیگمن می‌گوید: " خوشبینی ، یک روش عادی برای توضیح شکستها به خودتان است."

انسان بدبین معتقد است اتفاقات بد ، از شرایطی دائمی و ثابت نشأت می‌گیرد: "من در امتحان ریاضی مردود شدم ، چون استعداد یادگیری اعداد و ارقام را ندارم" و اتفاقات خوب ، از شرایطی موقتی ناشی می‌شود: "همسرم امروز به من یک شاخه گل هدیه کرد، چون روز کاری خوبی داشته". اما انسان خوشبین ، شکست را به عوامل موقتی نسبت می‌دهد "من در امتحان رد شدم چون دقت نکردم" و موقعیتهای مطلوب را به عوامل پایدار؛ " او برای من گل هدیه آورد، چون مرا دوست دارد."

بدبین اجازه می‌دهد ناامیدی در بخشی از زندگی اش وارد شود و به سایر بخشها نفوذ و سرایت کند. به عنوان مثال وقتی به شخصی گفته می‌شود بطور موقتی از کار بر کنار شده است، انسان بدبین نه تنها بخاطر از دست دادن شغل خود احساس بدی دارد بلکه نگرانی اش را به سایر ابعاد زندگی خود منتقل کرده ، ابراز می‌کند که زندگی زناشویی اش در معرض خطر است و فرزندانش غیر قابل کنترل هستند، اما انسان خوشبین اجازه نمی‌دهد یک شکست ، تمام زندگی او را محدود کند، او با خود فکر می‌کند "پس من در این شرایط ، شغلی ندارم، ولی من و همسرم هنوز رابطه خیلی خوب و نزدیکی باهم داریم و فرزندانمان مایه افتخار ما هستند."

وقتی مشکلی پیش می‌آید و کارها خراب می‌شود، بدبین ها خود را سرزنش می‌کنند: برای مثال اگر راننده دیگری به ماشین پارک شده آنها خسارت وارد کند، آنها خود را سرزنش می‌کنند که چرا ماشین را در جای نامناسبی پارک کرده‌اند. اما انسان خوشبین چنین مشکلی را به اتفاق نسبت می‌دهد یا سعی می‌کند راه جدیدی پیدا کند: "دفعه بعد ماشین را در جایی که ماشینهای کمتری وجود دارد، پارک می‌کنم ."


 
شیوه های افزایش ارتباط خود با دیگران
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٧  

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که ناگزیرازارتباط وبرخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر  نیست بدون کمک ومساعدت وارتباط با دیگران ، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد .حال سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم وجهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم.

در معاشرت باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است .اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آنها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم ،اغلب به نتیجه دلخواه می رسیم وبا دیگران در سطح خود آنها ظاهر شدن همان برقراری ارتباط موثرمی باشد .بعضی ها گمان می کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن ،نوشتن ویا بحث کردن است ، اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می شود، خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی ،آگاهانه یا ناآگاهانه ، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود ،جنبه پیام ارتباطی پیدامی کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل،معشوق ونارسامی سازد. ارتباطات عامل ومنشا بسیاری از شادیها وغصه ها و رنجها زندگی است ، زندگی شاد ، زندگی سرشار از دوستی است . روشن است که با افراد متفاوت ، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می کند ، ما انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم ،با کمی تمرین می توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آنها دوست وهم رای شویم.


 
چگونه از خود انسان برتری بسازیم ؟ (5)
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

پژوهشگران و روانکاوان ، از عدم قدرت پردازش ، تجزیه و تحلیل "ضمیر ناخودآگاه " استفاده کرده و توصیه می کنند که : با تلقین های سازنده ، تصور و تجسمات ذهنی دلخواه ، به ویژه با پرسش های مثبت و تفکر و اندیشه های عالی می توان "ضمیر ناخودآگاه " را در مسیر اهداف خود قرار داد.

      بدین معنی مطلب یا مطالب معینی را از روی نوشته یا از حفظ ، روزی چندین بار مخصوصاً قبل از خواب و بعد از بیداری ، بخوانیم ... و تصاویر اهداف دلخواه خویش را در ذهن خود تجسم کنیم و اندیشه های عالی سؤالات مثبتی را از خود بکنیم .... برای هر باری که این کارها را انجام می دهید، عیناً در "ضمیر ناخودآگاه " ضبط می شوند. بر اثر تکرار و ضبط آنها، "ضمیر ناخودآگاه " به گمان اینکه مطالب تکراری موردنظر و دلخواه ماست و یا مطالب جهت اجرا از سوی ضمیر خودآگاه ، منعکس می شوند، تحت تأثیر تکرار، تکرار، تکرار، تکرار.... باورهای خود را به آرامی تغییر می دهد و باورهای جدیدی را در مسیر مفاهیم و مطالب تلقینی و یا تصورات و تجسمات ذهنی ، اندیشه ها و سؤالات سازنده و مثبت از خود، قرار داده و باورهای جدید را هم اجراء می کند.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
من واقعی و موفقیت نامحدود
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

من موجود بزرگی ام. من فوق العاده ام. من لایق همه زیبایی ، شادی ، سلامتی ، ثروت و عشق و

محبت ام.من لایق شادی و موفقیت نامحدود ام.

بله ما لایق این همه هستیم. تک تک آدما. در هر حالی و هر کجایی که باشند. به هر کاری که مشغول

باشند.

آخه آدم موجود عجیبیه. عجیبیش هم به اینه که هیچ حد و مرزی برای تواناییهاش نمی شه قائل شد.

شاید شنیده باشی که انسان خلیفه خدا روی زمینه. خدا مرجع مطلق همه خوبی ها است. پس ما هم

می تونیم منبع نسبتا کاملی از این همه خوبی باشیم. از زیبایی ، شادی ، سلامتی ، ثروت و عشق و

محبت.

در وجود ما آدما توانایی های عظیمی نهفته است که خیلی از ما آدما ازش بی خبریم. واقعا توانایی های

بسیار عظیم. بسیار عظیم تر و بزرگ تر از اونچه که فکرشو بکنی.

ولی چیزی که هست اینه که تو خیلی از ماها این توانایی ها خودشو نشون نداده. ولی در وجود ما

هست. قویا هم هست.

حالا من وشما بهتره دست به کاری بزنیم که این توانایی ها خودشو نشون بده. راه رسیدن به این

توانایی ها و در نتیجه همه خوبی ها ذهن ما است. ذهنیت ما است.

اما می دونید چرا این توانایی ها خودشو نشون نداده؟! برا اینکه ما ذهنمون رو در مقابل افکار منفی که

به طور روزانه باهاشون مواجهیم کنترل نمی کنیم و نکردیم. بنابر این ذهنمون ترکیبی از افکار مثبت و

منفیه.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
فکر روز
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

 

 

*شریکی برای زندگی ات انتخاب کن که در موفقیت ها و سختی های راه همراهت باشد تا همراه هم زندگی را بسازید. نه این که چشم به داشته هایت بدوزد و تنها مصرف کننده آن باشد.

 

*تو نمی توانی از چیزی که نمی توانی آن را فراموش کنی، چشم پپوشی.

 

*بسیاری از مردم برای این نمی توانند با هم مهربان باشند، چون از هم می ترسند. و برای این از هم می ترسند، چون همدیگر را نمی شناسند. و برای این همدیگر را نمی شناسند، چون روابط صمیمانه اجتماعی از بین رفته است.

 

*در محیط کاری ای که صمیمیت و مهربانی حکمفرما است، ایده های نو کارساز خواهد بود.

 

*فرمول یک تجارت موفق این است که با مشتری مثل یک مهمان گرانقدر رفتار کنیم.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
راز چیست ؟
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

چندی پیش یکی از دوستان خوش ذوق پیشنهاد کرد که فیلمی به نام  « راز » را حتما ببینم. خوشبختانه قبل از فیلم، کتاب آن به دستم رسید و با مطالعه آن به نکات جالبی برخورد کردم که حیف دیدم آن را با دوستان وبلاگ خوان در میان نگذارم.

راز فیلمی است مستند که در سال ۲۰۰۶ بوسیله دروو هریوت ساخته شده است و مجموعه ای است از مصاحبه هایی با بزرگترین فیزیکدانان، پزشکان، فلاسفه، روانشناسان و بزرگان علم ماورالطبیعه. راندا برن نیز این مصاحبه ها را به همراه توضیحات بیشتر در قالب یک کتاب چاپ کرده است که به یکی از پرفروشترین کتب سال تبدیل شده است. این اثر تلاش می کند که وجود یک قانون طبیعی را به انسانها اثبات کند. قانونی که از بدو پیدایش عالم هستی وجود داشته، دارد و خواهد داشت : قانون جذب.

قانون جذب به این معناست که هر فکری مشابه خود را جذب می کند. از این رو فکر مثبت، افکار مثبت بیشتری را به سمت خود می کشاند و برعکس. دکتر جو ویتل در توضیح این قانون می گوید : « افکار مغناطیس هستند و بسامد دارند. همانگونه که در حال فکر کردن هستی، افکارت به کائنات فرستاده می شود و به طور مغناطیسی چیزهایی همانند را که بسامدی مشابه دارند، جذب می کنند. پس انسان درست به مثابه یک دکل مخابراتی عمل می کند که مدام امواجی را با بسامد مشخص ساطع کرده و با فراخوانی امواج مشابه تصویری را نمایش می دهد. پس تصویر زندگی هر کسی، حاصل بسامدی است که ارسال می کند و برای تغییر زندگی، باید با تغییر افکارش کانال و بسامد را تغییر دهد. »


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
لطفآ اخم ها را بگشایید
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  
بازی با کلمات:

 

دفتر مدرسه:پاورچین   

دستشویی:در پناه تو

بوفه: بی تو هرگز(هرگز !)

نمره بیست:خواب سفید

نمره صفر:دایره سرخ

بچه خرخونا:نسل سوخته

شاگرد اول ها:علفهای هرز

سال اولیها:خرابکاران

شب امتحان:شب یلدا

زنگ تفریح:نان عشق موتور هزار

میز و نیمکت:تنگنا

مبصر کلاس: مزاحم ( آخ گفتی! )

ساندویچ:شام آخر ( به به! )

زنگ آخر:تو را دوست دارم( زیاد!! )

زنگ ریاضی:عشق+۲

زنگ ادبیات:شور عشق

جمعه:روز فرشته( از نوع عزرائیل؟؟!!! )

کارنامه:بر باد رفته

برگه ی امتحان:کاغذ بی خط!

روزهای مدرسه:دوران سرکشی!


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
عشق-زندگی-محبت
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

تا نکوشی در نخواهی یافت و اگر به تمامی نکوشی،نکوشیده ای

آموختن آسان نیست و خستگی هر آن در کمین است

آزرده می شوی ،احساس یأس می کنی

شک می کنی که رها کنی و بگذری

اما به خاطر داشته باش که اگر

پیوسته بکوشی و ایمان داشته باشی در پایان، پیروزی از آن تو خواهد بود.

بدان که شانس کمتری از دیگران برای موفق شدن نداری و آنهم تنها

 در سایه ی جستجو برای یادگیری روشی برای موفق شدن،

شهامت ادامه ی تلاش را داشته باش برای مقصودی

که به آن باور داری، شاید نیرو و توانایی خود را باور

نداری،خودت را باور کن.

هرگز وقت گرانمایه ات را در اندوه آنچه باید می شد بر باد مده و بر آنچه اکنون انجام

می دهی اندیشه کن

و بالاخره:

میندیش که نمی توانی ـ بیندیش که می توانی   


 
همیشه خودت باش
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

خوشبختی، خود تویی، در آینه دیگران آنرا مجو

 

خنده هایت را برای روز مبادا نگه ندار.

 

به سفر که میروی ، بالهایت را فراموش نکن

 

به آینه که نگاه میکنی، او محو تماشای تو شده است

 

نگاهت را به هر گوشه ای پرت نکن

 

طوفان با همه خشمش ، نمیماند ، دریاست که همیشه پابرجاست

 

همیشه ماه به حوض می آید تا ماهی ها را به آسمان ببرد.

 

زمین ، سریع قرض دریا را از ابر میگیرد

 

به ستاره ها که نگاه می کنی ،آسمان را فراموش نکن.

 

کثرت سنگ ها مانع نمیشود که من از زیبایی شان سخن نگویم

 

افراد کم حرف ، زبانشان در نگاهشان است

 

کویر ، بزرگترین سکوت آفرینش است.

 

هرچند وقت یک بار خودت را از خودت طلب کن ، شاید گم شده باشی.


 
نکات طلایی مثبت اندیشی
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

در زیر چند روش علمی برای تغییر مختصات ذهنی شما پیشنهاد می شود :

 

1- در 24 ساعت آینده درباره هر موضوعی با خوش بینی صحبت کنید . درباره شغلتان ، سلامتی و آینده خود . از روش معمول خود دست بکشید و درباره همه چیز با خوش بینی سخن بگویید .

2- روش فوق را برای یک هفته ادامه دهید . در پایان این هفته سعی کنید واقع بینانه نسبت به مسایل قضاوت کنید . خواهید دید که قبلاً تا چه حد بدبین بوده اید !

3- روح تان را با افکار سالم و مغذی تغذیه کنید . دیدگاه خود را از منفی به مثبت تغییر دهید .

4- فهرستی از دوستان خود تهیه کرده و عمدتاً با دوستی که دیدش از همه مثبت تر است،  معاشرت کنید .

5- از مشاجره خودداری کنید . هرگاه کسی از روی بدبینی حرف زد با خوش نیتی و مثبت اندیشی تاثیر آن را خنثی کنید .

6- مرتباً دعا کنید .


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن
 
جمله بندی مثبت
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

یه مدتی بود که من به این نتیجه رسیده بودم که باید سعی کنم مثبت تر باشم. در چیزهایی که ممکنه خیلی سطحی و بی اهمیت به نظر برسه مثل حرف زدن روزمره٬ وبلاگ نوشتن٬ حتی نوعی که خودم با خودم حرف میزنم. علتش هم چند تا چیز بود: یکی اینکه دقت کردم دیدم چقدر وقتی با مثلا این آقای محترم حرف میزنم اصلا به کل شارژ میشم...چرا؟ فقط واسه اینکه هردفعه گوشی رو برداری بگی "علی چطوری؟" میگه "هیولا!عالی!". خوب همه میدونیم نمیشه یه نفر همیشه (اونم تازه تو تکزاس!) عالی و خوب و هیولا باشه که...اما همین که من با ایشون حرف میزنم سه ساعت بعدش اصلا حالم بهتره. در عوض خودم رو دقت کردم...دیدم هروقت یکی میگه "انار چطوری؟" فوری از مینیمم مطلق معادله شروع میکنم و تا بخوام به چیز مثبتی برسم دیگه مکالمه تموم شده...خدائیش دقت کردم دیدم هرکی بهم زنگ میزنه میگه چطوری به جای جواب دارم نِک و نال میکنم. خوب نیست. اصلا خوب نیست. دیدم خودم از اون جور اولی بیشتر خوشم میاد. واسه چی خودم نوع دوم باشم؟ حالا هیولا اگر نتونستم بگم لااقل بگردم یه چیز مثبت پیدا کنم. ایندفعه که تلفن زدند از دویدنم و مسابقه ماراتن نیویورک و اینکه چشم حسود کور تا حالا سرما نخورده ام تعریف کنم. پس یه دلیل این بود که مردم گناه نکرده اند میخوان با من معاشرت کنند.


کلمات کلیدی: افکا رمثبت
 
اعتماد به نفس
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧  

اینکه چطور درباره خودمان فکر می کنیم ، به اعتماد به نفس ما مربوط می شود. یعنی  مقداری که ما به خودمان ارزش و احترام گذاشته و خود را می پذیریم .

اعتماد به نفس یکی از مهمترین ویزگیهای حیاتی است که موجب رضایت و سلامتی ما می گردد. اگر از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشیم آنگاه صداقت و صداقت پیشگی ، دوست داشتن دیگران و روبرو شدن با مسائل جدید برایمان آسانتر می گردد.

 

مقایسه خود با دیگران

وقتی خود را با دیگران مقایسه می کنیم ، آنوقت رضایت داشتن از خودمان مشگل می شود ؛ ازجمله مقایسه خود با الگوهای (جامعه) هنرپیشگان یا حتی با افرادی که کسب و کار بهتر و نمرات بالاتری نسبت به ما دارند .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
راههای تقویت تفکر مثبت
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

افکار انسان ها از چنان قدرتی برخوردارهستند که می توانند سازنده یا ویرانگر باشند ، بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت هایی دست یابیم . باید بتوانیم نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب و با ارزش بدانیم . لیستی از صفات مثبت خود تهیه و راههای تقویت آن ها را پیدا کنیم . لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم . سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم .

افکار خود را متوجه خوبی ها و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت اندیش شویم . با خوش بینی سعی کنیم دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدید مثبت شکل بگیرد . از افراد منفی نگر، یا موفقیت هایی که باعث ایجاد تفکر ناخوشایند و منفی می شوند دوری و باید سعی کنیم کمتر با آن ها بر خورد داشته باشیم. به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه ی بدی را پیش بینی نکنیم ، زیرا مشکلات فقط به اندازه ای مهم هستند که ما آن ها را مهم می پنداریم .از تردید دو دلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم . به ندای منفی درونی خود و تلقین های مخرب و نگران کننده ی دیگران بی توجه باشیم و سعی کنیم عکس آن ها را انجام دهیم . به قدرت بی کران خداوند ایمان داشته باشیم که من لیاقت بهترین ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آن ها خواهم رسید . از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش ، برای تحقیق آن به فکر تائید با تکذیب دیگران نباشیم . در توصیف احوال زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم و در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلملت مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم .از حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می شود دوری کنیم و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم .

از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و ناتوانی می شود خودداری کنیم . خود را از قید و بند های آزار دهنده رها کرده و ساده زندگی کنیم . تب فکر و خیالی آسوده داشته باشیم . هر وقت احساس کردیم که افکار منفی به سراغمان آمده است وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم ، ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید پس ، تا کاملا خسته نشده اید به رختخواب نروید . خندیدن را فراموش نکنیم . خندیدن باعث می شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهد . خنده فکرو روح را قوی و بدن را توانا می سازد . اگر بتوانیم افکارمان را کنترل کنیم زندگی مان متحول می شود . اجرای این راه حل ها را به فردا موکول نکنیم ، زیرا ممکن است فردا هرگز نیاید ...


کلمات کلیدی:
 
ویژگی افراد منفی نگر
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

همیشه از وضعیت موجود و گذشته ی خود شکایت دارند و نسبت به آینده بد بین هستند و غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منتقی مخالفت می کنند . در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می کنند . در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بد بختی خود می دانند. تمرکز فکر ندارند و ضد و نقیض صحبت می کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است. به عبارت دیگر اول « عمل می کنند ، بعد فکر می کنند ! » چون منفی نگر هستند افکارشان بر آن ها تسلط دارد . اگر از آن ها خواسته شود درباره ی موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می کنند . به قول معروف « فقط نیمه ی خالی لیوان را می بینند ! » از کاه کوه می سازند و از درگیر شدن با مشکلات گریزانند .

غالبا افسرده ، کج خلق ، بد خواب ، کم اشتها ، عصبی و ناتوان هستند. همه چیز در نظر آن ها غم انگیز و ناامید کننده است و از آن چه دارند ، هیچ لذتی نمی برند . در ارتباط های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک و سوء ظن دارند.

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
ویژگی افراد مثبت نگر
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

این افراد با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده در زمان حال زندگی می کنند واز آن چه دارند راضی وخشنود هستند . ازنظرات درست ومنطقی دیگران استقبال می کنند وبرای رد کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارند . درگفنارهای خود ازکلمات عبارات مثبت وامید بخش استفاده می کنند . همبشه سعی می کنند با تلاش وکوشش به موفقیت برسند واگردرکاری موفق نشدند عامل را ابتدا در خود وسپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند . همیشه قبل از عمل یاصحبت کردن ، فکرمی کنند . به همین دلیل کمتر دچار خطا واشتباه یا ضد و نقیض گویی می شوند . چون دارای ذهن مثبت هستند و می توانند افکار خود را کنترل کنند . اگر ازآن ها خواسته شود درباره ی موضو عی اظهار نظر کنند ، باوجود تفکر در جنبه های منفی موارد مثبت آن را بیان می کنند وموضوع را به فال نیک می گیرند . مشکلات را ناچیز شمرده وبرای حل آن ها ازتوانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می کنند . اغلب اوقات بشاش ، سر زنده ، پر انرژی ، توانا و خوش مشرب هستند . همه جیز در نظر آن ها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
من یک مثبت اندیشم !
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

ذهن انسان کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام ضمیر ناخود آگاه سر چشمه می گیرد . ضمیر ناخودآگاه نمی تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد وآن چنان قدرتی دارد که اگر ازآن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را به دست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه ی آدمی ، سازنده ی نوع و کیفیت زندگی اوست. اندیشه ی زیبا و مثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد ، هم چنان که اندیشه ی منفی و یاس آورمی تواند جهنمی در زندگی او خلق کند . انسان ها همان خواهند شد که به آن فکر می کنند ، بنابراین آینده ی هر کس در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است .

موفق ترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند.

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
راههای مقابله با افکار منفی
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

1- توقف افکار منفی: وقتی افکار منفی خود را باز شناختید می توانید با خود پایی و مراقبه ای که از این طریق بر فرایند تفکر خود می کنید، هر گاه متوجه بروز حالات هیجانی و افکار منفی ناشی از آن شدید، بلافاصله آن افکار را متوقف کنید.

2- تجزیه و تحلیل افکار منفی: افکار خود را ارزیابی کنید، در مقابل افکار منفی، جنبه های مثبت خود را یادآور شوید. قبول کنید که دارید برای حریف، قدرت بیشتری قائل می شوید، قبول کنید که حتی شکست خوردن انتهای کار نیست.

3- جایگزینی افکار مثبت: در این روش فرد در مقابل افکار منفی، زمینه های مثبت و استعدادهای خود را جویا می شود و سعی در توجه و شکوفایی آنها می نماید


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
انرژی مثبت و انرژی منفی
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

متاسفانه همه ما عادت کردیم که هرچی نیروی منفی هست به سمت خودمون بکشیم و نیروهای منفی هم از خدا خواسته میان و تو همه جای زندگیمون جای میگیرند. این طوری میشه که ما اجازه نمیدیم که خوبیها و نیروهای مثبت به سراغمون بیان چون دیگه تو زندگیمون جای خای وجود نداره!


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
انتخاب هدف
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

انسان بدرستی همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (ارل نایتین گل _ Earl Nightingale)


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
شناخت هدف و مراحل آن
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

رام کردن افکار سر کش آسانتر از پیدا کردن افکار جدید است. (آلکس آزیورن _ Alex Azivern)


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
تعیین هدف
ساعت ٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

انسان بی هدف کاملن تابع حوادث و پیشامدهاست. کسی که هدف روشنی در زندگی دارد، پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش می کند اما افرادی که اهدافی نا مشخص را پی می گیرند، به هر مقامی که برسند، باز هم ناراضی اند. هر یک از ما باید به یقین بدانیم که چه می خواهیم، چه هدفی را دنبال می کنیم و در انتظار چه نوع موفقیتی هستیم. شاید هدف ما موفقیت در تحصیلات دانشگاهی باشد و شاید هم موفقیت در ازدواج، کار و پرورش روح و جسم و نیز ممکن است بخواهیم به علایق اجتماعی و فردی خویش سر و سامان بخشیم. در هر صورت، تشخیص هدف و آگاهی به آن پیش شرط هر گونه اقدامی است. افزون بر این، در تعیین اهداف خویش باید از تقلید کورکورانه بپرهیزیم. به عنوان مثال، اگر راه پسر عمویمان را که درس خوانده و مهندس برق شده و از نظر کاری و مالی نیز وضعیتی قابل توجه دارد، انتخاب کنیم، پس از رسیدن به موفقیت خوشحال خواهیم بود؟ یا اگر دایی جان مرغداری راه انداخته و ثروتی به هم زده است، ما هم باید دنبال این کار پر فایده برویم؟ و بالاخره اگر مسعود، همکلاس ما ورزشکار شده و نامش هر روز توی روزنامه هاست، ما هم باید مثل او ورزشکار شویم؟


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
تعریف موفقیت
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

بیشتر دانشمندان و نویسندگان سعی کرده اند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده تا به حال توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد. تعریف شما از موفقیت چیست؟


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
تاثیر افکار مثبت و منفی
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

این جهان از فکر و اعمال ما ست                    فکر ما خلاق فعل و حال ماست

 فکر پاک  اقبال  بنماید  نثار                               فکر ناپاک  اورد  ادبار  بار

تاثیر افکار در زندگی و شخصیت  حقیقتی است که بعضی از دانشمندانه در گذشته و حال بر ان تاکید نموده اند ما معتقدیم افکار ما چه مثبت و چه منفی تاثیرات شدیدی در شخصیت رفتار ها و مسیر کلی زندگی ما دارد . همه ما با اینکه دارای نقاط ضعف و نقصهایی هستیم ولی بدون توجه به انها  می توانیم با افکار مثبت زندگی خود را در یک مسیر مشخص شده و اصولی قرار دهیم . در این روش بجای انگشت گذاشتن بر ضعف های خود و بزرگ کردن انها بایستی انها را سرکوب نموده و از توجه زیاد به انها خودداری کنیم.همچنین ما در برخورد با نقاط قدرت و امتیازات شخصیت خود بایستی انها را مهم دانسته  ودر عین حال به تقویت و رشد هر چه بیشتر انها بپردازیم وقتی که ما در مورد موضوعی فکر مثبت می کنیم  ضمیر نا خود اگاه ما ان فکر مثبت را جذب و مطابق ان  شخصیت  و استعداد ها و رفتار های ما را کنترل می کند.

درون ما انرژیها و نیروهایی نهفته است که فقط با افکار مثبت می توانیم انها را بکار ببریم استعداد های ما نیز تحت تاثیر افکار ما می باشند وقتی غرق در تفکرات مثبت هستیم استعدادهای ما شکوفا شده  و در کارهای مختلف موفقیت سراغ ما می اید ولی وقتی دستخوش افکار منفی می شویم استعدادهای ما سرکوب شده موجب ضعف و ناکامی ما می گردد .

انسانها انگونه که فکر می کنند هستنذد و کل رفتلر ادمی وابسته به تفکر اوست اگر شما فکر کنید که فردی ترسو هستید بدانید که واقعا ترسو هستید و همانگونه که فکر می کنید همیشه نوعی ترس در وجدتان باقی خواهد ماندپس بهتر است همیشه و در همه مراحل زندگی افکار مثبت را جانشین افکار منفی نمایید تا همواره در کار هایتان موفق باشید .  کارهای نیک زاده افکار نیک است و کار ها و افکار نیک باعث بوجودن امدن افکار و کارهای مثبت می شود انجام کارهای نیک وجدان ادمی را راحت تر واسوده تر می کند و روح را جلا داده و اخلاق ما را نیکو می سازد  از طرفی می دانیم افکار بد و منفی باعث انجام کارهای بد می شود و در نتیجه هر قدر ادمی مرتکب کارهای بد شود با گذشت زمان تبدیل به فردی منحرف  و ناتوان می شود و هیچگاه نمی توتند در کار هایش موفق باشد . در پایان به شما توصیه می کنم که هیشه خود را فردی شجاع و انسانی پاک بدانید  فکر فضیلت و نیکویی باشید تا زشتی و پلیدی از وجود شما دور بماند . همیشه خود را فردی باهوش بدانید تا ساده لوحی سراغتان نیایدهمیشه خود رامنظم ولایق بدانید . همیشه خود را قاطع و دارای اراده ای اهنین بدانید تا ضعفها و ناتوانیها و بی ارادگیها با شما کاری نداشته باشدو بطور کلی افکار مثبت را جانشین افکار منفی کنید تا تاثیر ان را در زندگیتان مشاهده کنید و درصد موفقیتتان بیشتر شود .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
راه های مقابله با افسردگی
ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

افسردگی از عادت های منفی بسیار پیچیده است وعوامل مؤثر در بروز این بیماری هنوز دقیقاً شناخته نشده است و عوامل گوناگونی چون وراثت، ناکامی و محرومیت، جدایی، ازدواج ناموفق و بعضی از مشاغل استرس زا زمینه را برای بروز این بیماری مساعد می کند. گاه شخص نمی تواند علت درست و مشخصی برای افسردگی و اضطراب خود ذکر کند.

 

                                             


 
جزتوکل برخداسرمایه ای درکار نیست
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

"دل حریم امن خداست غیر خدا را به آن راه مده "


کلمات کلیدی:
 
خلاصه کتاب جادوی فکر بزرگ 3
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  

1.       دو مسأله برای بالا بردن اعتماد به نفس

1.1.    فقط افکار مثبت را به بانک ذهنی خود بسپارید.

1.2.    فقط افکار مثبت را از بانک ذهنی خود برداشت کنید.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،اعتماد به نفس
 
کوچولوی نق نقو!!!
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

تربیت کودکان کار دشواری است . به طور مثال پسر بچه ای را مجسم کنید که وسط یک فروشگاه شلوغ  شروع به پرخاشگری می کند و جسورانه به والدینش پاسخ می

 

دهد. در چنین مواقعی حتی والدینی که خیلی در مورد تربیت فرزندشان به خود

 

و دلسرد می شوند و به دنبال روش و کلمات مناسبی اطمینان دارند نیزمأیوس

 

 .می گردند تا کودک خود را آرام کنند


کلمات کلیدی:
 
ناخن جویدن کودکان!
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

جویدن ناخن


ناخن جویدن اختلالی می باشد که بیشتر در سنین کودکی و اوایل جوانی اتفاق می افتد اگر چه می توان جویدن


کودکان فقط زمانی که ناخن را در همه گروههای اجتماعی مشاهده کرد . این عادت نشانه تهاجم است و اغلب


بعضی ها هم بدون دلیل مشخصی دائماً فشار و اضطراب درونی آنها زیاد است به جویدن ناخن می پردازند و


شصت کاملاً متفاوت است زیرا جویدن ناخن بر خلاف به این کار مبادرت می کنند جویدن ناخن با مکیدن


ای است که کودک آن را برای پایین آوردن فشار و اضطراب درونی مکیدن شصت یک عادت نیست بلکه وسیله


خود بکار می گیرد عواملی که موجب جویدن ناخن می شود از شخصی به شخص دیگر تفاوت دارد در برخی


افراد نوعی مکانیسم دفاعی برای کاهش فشار ها و اضطرابهای روحی و روانی است و در برخی دیگر عکس


العمل خصومتی به حساب می آید که از طرف افرادی مانند پدر و مادر کودک بر انگیخته شده است


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
مکیدن شصت !
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

اختلالات رایج در دوران کودکی (2)


 


 مکیدن شصت و مشابه آن نظیر مکیدن انگشتان پا در شیر خواری رایج است. شروع عادت مکیدن شصت


در کودکان از 4 ــ 3 ماهگی است و بلافاصله پس از تولد چنین عادتی در وی شکل نمی گیرد.  کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
بچه های پرخاشگر!
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

والدین گاهی به علت پرخاشگری فرزند خود عصبانی می شوند ، نه فقط

 

 به این دلیل که مثلاً در مکان های عمومی با بدخلقی کودک خود مواجه می شوند ، بلکه بدین سبب که احساس می کنند روی رفتار کودک خود و شرایط موجود کنترل

 

خوشبختانه کج خلقی های کودکان با رسیدن به سن مدرسه کاهش ندارند

 

می یابد . زیرا می توانند راه حل های بهتری در مواجهه با شکست و ناکامی پیدا کنند


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
با اضطراب چه کنیم!
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

 اضطراب و راه های کاهش آن :

      اضطراب نوعی آشفتگی ، نگرانی و فشار روانی می باشد که باعث تضعیف روحیه ،کاهش مطالعه ،کاهش یادگیری و در نتیجه باعث عدم موفقیت و یا عدم نتیجه گیری مطلوب از آنها می گردد.


 
لجبازی کوچولوها!
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

علت‌ لجبازی‌ کودکان‌ چیست‌؟

مهمترین‌ علت‌ لجبازی‌ کودکان‌ ، رفتارهای ماست . ‌ با حذف‌ آن‌ رفتارها درصد زیادی‌ از لجبازی کودکان کاسته‌ می‌شود. انتقام‌ مداوم‌ و گاه‌ بی‌رحمانه‌ و غیرمنصفانه‌ از کودک رفتاری‌ است‌ که کودک را به لجبازی می کشاند.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
کودکان خجالتی !
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

تعداد قابل توجهی از کودکان پیش دبستانی که در خانه پرحرف و مطمئن به خود هستند در اجتماع به صورت وابسته به دیگران و خجالتی ظاهر می شوند.


کلمات کلیدی: اعتماد به نفس
 
اگر میخواهیم زشتی ها و بدی ها از زندگی ما دور شوند
ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

اگر می خواهیم از بدی ها و زشتی ها و رذیلت ها به دور بمانیم ، باید نماز بخوانیم.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
مردمی که در سرزمین تاریکیها زندگی می کنند
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧  

اخیراً به طور مکررشاهد قطع برق هستیم.شاید شما هم تا حالا تجربه قطع شدن برق در شب را داشته اید. در آن تاریکی تقریباً مطلق ، آدم احساس خاصی دارد:


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
مواظب پای خودمان باشیم
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

از یک طرف گاهی پیش می آید که آدم نزد اطرافیانش ، از برخی مسائل خودش صحبت می کند و مطالبی را با آنها در میان می گذارد ؛ که یک امر کاملاً طبیعی است.


کلمات کلیدی:
 
شما در معرض خطر هستید...
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

شما در معرض خطر هستید اگر:
1-      تحرک و فعالیت بدنی شما در طول روز کم باشد ؛


کلمات کلیدی:
 
ببینید خدا چقدر مهربان است!
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

در یکی از تفاسیر ، ذیل آیه شریفه

 

و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل علی العالمین.
( بقره – 251 )


کلمات کلیدی:
 
ما و آنها
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

انسان نباید خودش را از دیگران بهتر بداند. این فکر از نظر علم اخلاق ، فکر پسندیده ای نیست. اما در مواقعی که یک فرد اهل نماز جمعه و نماز جماعت و هیئت و مجالس مذهبی و ... ، یک فرد خیابانی آستین کوتاه و یقه باز را می بیند که فرضاً زنجیری هم در دست دارد و مشغول چرخاندن آن است ، چه؟


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
10 توصیه کارشناسان بهداشت روانی
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

کارشناسان بهداشت روانی ،  برای داشتن سلامت روان ، اصول زیر راتوصیه می کنند:


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
مواظب باشید چکار دارید می کنید!
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

بنا به نوع شغلم ، با بچه های کوچولو از نوزاد چند روزه گرفته تا طفل 3-2 ساله و بالاتر ارتباط دارم. آنها به کاری که من با آنها دارم واکنشهای کاملاً متفاوتی می دهند.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
اگر میخواهیم زشتی ها و بدی ها از زندگی ما دور شوند
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

اگر می خواهیم از بدی ها و زشتی ها و رذیلت ها به دور بمانیم ، باید نماز بخوانیم.


همانگونه که خداوند در قرآن کریم می فرماید:ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر.یعنی: نماز ، شخص را از بدی ها و زشتی ها باز می دارد.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
مردمی که در سرزمین تاریکیها زندگی می کنند
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

اخیراً به طور مکررشاهد قطع برق هستیم.شاید شما هم تا حالا تجربه قطع شدن برق در شب را داشته اید. در آن تاریکی تقریباً مطلق ، آدم احساس خاصی دارد:
ندیدن محیط اطراف ، باعث می شود نتوانیم  چند قدم  راه برویم و مرتب به در و دیوار و اشیاء اطراف برخورد کنیم.حتی برای یک کار ساده مثل خوردن یک لیوان آب ، نمی توانیم به راحتی به آشپزخانه برویم...


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
راه‌کارهای تقویت تفکر مثبت(2)
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

6- با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.

 

7- هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما‌ء‌الله روز خود را با نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم.

8- از افراد منفی‌نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

9- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش‌بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.

10- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.

11- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
رابطه تفکر مثبت با اکسیژن!
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

حتما می دونید و خودتون هم شخصا تجربه کرده اید که داشتن تفکری مثبت و در واقع مثبت اندیشی و خوشبینی نیاز به آگاهی و آموزش ذهن داره و بر خلاف افکار منفی که خودبخود و ناآگاهانه به سمت ما هجوم میارند افکار مثبت رو باید با اراده و تلاش به سمت خودمون جذب کنیم. در واقع قانون اینه که اگه مثبت فکر نکنی خودبخود منفی باف می شی!


 
مردی که بیماری آسم و برونشیت مزمنش را درمان نمود
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

آقای صولتی از بیماران قدیمی من است که چندین بار مورد انرژی درمانی قرار گرفته است   ایشان علاوه بر بیماریهای قبلیشان دچار بیماری «آسم و برونشیت» مزمن هستند . آقای صولتی برای درمان بیماری اخیرش به من مراجعه نمود ؛ از آنجایی که فرصت مداوای حضوری ایشان را نداشتم روش درمان ذهنی را به ایشان آموختم . یک هفته بعد که آقای صولتی را دیدم حالشان کاملا خوب شده بود و برای تشگر پیشم آمده بودند وقتی از ایشان چگونگی درمانشان را پرسیدم با شور و اشتیاق چنین جواب داد


 
داستان ورزشکار آسیب دیده
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

آقا یوسف یکی از دوستان من است ، وی در اثر تمرینات ورزشی دچار آسیب دیدگی از ناحیه پا شده بود و رگ کشاله ران وی دچار کشیدگی شدید شده بود ، وی نه تنها قادر به انجام تمرینات ورزشی نبود بلکه در حالت عادی نیز درد می کشید .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
داستانهای واقعی از معجزه های خود درمانی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

قهرمان اولین داستان ما مرد بیماری است که بوسیله نیروی ذهن توانست خود را درمان کند . بطوری که در عنوان آمده ؛ این داستان واقعی است


کلمات کلیدی:
 
نگرش مثبت?>
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٧  

انسان مانند دوربین عکاسی عمل میکند ، یعنی توجه یا ذهن خود را به آنچه که برایش جالب است معطوف می سازد . انسان میتواند به یک موقعیت به عنوان فرصت مطلوب و یا یک وضعیت سرشار از شکست نگاه کند ، هر طور که نگاه کند مکانیزمهای ذهنی و روحی او و بخش ناخود آگاه ذهنش در آن جهت شکل میگیرند و محیط و زمینه مناسب

 

را برای تحقق پیروزی و یا شکست فراهم می کند ، به بیانی دیگر انسان از زندگی عکسی را که بخواهد می گیرد ، نگرش انسان بر ادراک او اثر می گذارد و تصویرش را از واقعیت شکل میدهد ، بگفته دکتر نورمن وینسنت پیل در کتاب «قدرت افکار مثبت» نگرش مثبت آرامش روحی

 

ایجاد می کند و ترس را از بین میبرد و روح آرام خالق قدرتست .

 

 

اگر بپرسند در نبرد میان دو تن چه کسی برنده است ، می گویند برنده کسی است که برپای خود ایستاده و طرف دیگر را بر زمین انداخته است

 

، اما نگرش مثبت می گوید :

 

 

 

پیروزی توانایی بلند شدن بعد از زمین خوردن است


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
اسرار موفقیت
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

در دنیایی که ما انسانها در آن زندگی می کنیم فرصت های زیادی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد ولی متأسفانه کمتر کسی می تواند از این فرصت ها به نفع خود استفاده کند.متأسفانه انسانها بیشتر در رؤیای رسیدن به موفقیت زندگی می کنند تا اینکه بخواهند برای رسیدن به آن تلاشی از خود نشان دهند.


 
ذهن زیبا(برگرفته از سایت تبیان)
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

چند روز ابری و بارانی باعث می‌شود شما قدر روزهای آفتابی را بدانید. افراد موفق و مثبتی که در اطراف خود می‌بینید - قبل از اینکه موفق شوند و بتوانند کنترل افکارشان را در دست بگیرند و از نتایج مثبت آن بهره ببرند – بر افکار منفی زیادی غلبه کرده‌اند. آنها برای کسب موفقیت‌هایشان سال‌ها تلاش کرده‌اند. این کار سخت و دشوار، یک فرایند تدریجی است؛ بنابراین صبور باشید و لحظات گذر از شکست و ناکامی تا رسیدن به موفقیت را با صبر، دقت و حساسیت بیشتری پشت‌سر بگذارید


 
در مخفی توفیق
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

همیشه از انسان موفق می پرسند : راز موفقیتتان چیست ؟

 اما هرگز از انسان شکست خورده نمی پرسند : راز شکستتان چیست ؟

 دلیل آن آشکار است و تازه در خور توجه نیز نیست . همه می خواهند بدانند چگونه در مخفی توفیق را بگشایند . برای هر انسانی توفیقی هست . هر چند که انگار این توفیق در پس در یا دیواری پنهان شده است . نفرت از کسی یا نفرت از اوضاع و شرایطی ، راه خیر و خوشی را مسدود می کند . اگر شکست خورده باشید و به موفقیت دیگری نفرت بورزید ، راه موفقیت خود را مسدود می کنید .برای خنثی کردن رشک و نفرت ، تکرار این عبارت را توصیه می کنم:


 
راز موفقیت
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود ، برای آموختن فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد . پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یک قهرمان جودو بسازد.

استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند . در طول شش ماه استاد فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد. بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود . استاد به کودک ده ساله فقط یک فن یاد داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد . سرانجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در میان اعجاب همگان ، با آن فن همه حریفان خود را شکست دهد !


 
مرگ پایان زندگی نیست ...
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

از نظر بعضی مردم مرگ پایان زندگی است و بعضی هم معتقدند که مرگ آغاز زندگی در دنیای دیگری است .

یادم می یاد دانشجو بودم و درست در هنگام امتحانات میان ترم پدربزرگم در اثر بیماری از دنیا رفت . بعد از چند ماه خوابش رو دیدم . در خواب بسیار جوان بود و داشت موهاشو شونه می کرد . کت و شلوار بسیار شیک و مرتبی هم بتن کرده بود . از اون پرسیدم که کجا می خوای بری او پاسخ داد که برای گردش به خیابان می روه . در خواب چون می دونستم که او از دنیا رفته لذا از او پرسیدم زندگی در آن دنیا چگونه است ؟او پاسخ داد : مانند این دنیا مشغول زندگی هستیم ولی در این دنیا طور دیگری زندگی می کنیم و اون دنیا به شکل دیگر . فقط تفاوت آنها در نحوه زندگی کردن است .


 
از هر کجا که هستید شروع کنید .
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

شاید فکر کنید که تحصیلات ، فرصت ها یا منابع افراد موفق را ندارید ولی نگران نباشید .حقیقت این است که بسیاری از افراد موفق با منابع بسیار کمی شروع می کنند. داستان اکثر افراد موفق داستان کسانی است که از صفر شروع می کنند و در زندگی کارهای ارزشمندی را انجام می دهند .

آقای برایان تریسی درباره زندگی خود اینطور توضیح می دهند :


 
عادتهای انسانهای موفق
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

یکی از عادتهای انسانهای موفق خوشبینی است . البته نباید خوش بینی را با ساده لوحی اشتباه گرفت .

در این قسمت به تفاوتهای بین افراد خوش بین و بدبین می پردازیم .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن ،افکا رمثبت
 
عادتهای سازگاری با دیگران
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

85 درصد خوشبختی شما در زندگی ناشی از روابطی است که با دیگران دارید. اینکه چگونه با آنها کنار بیاییم و آنها با ما چه رفتاری داشته باشند تا حدود زیاد کیفیت هر اتفاقی را که برایمان می افتد، رقم می زند.مهمترین هدف شما در زندگی این است که خوشبختی خود را تضمین کنید. هر اندازه به خوشبختی دیگران بها دهیم ، باز به خوشبختی خودمان بهای بیشتری خواهیم داد. در روابط انسانی ، رمز سعادت و خوشبختی در این است که به دیگران احساس مهم بودن بدهید.وقتی به دیگران احساس مهم بودن می دهید، روی ذهن نیمه هوشیار آنها تاثیری عمیق بر جای می گذارید. هر کاری که بتوانید بکنید یا نتوانید بکنید با این معیار داوری می شود. آیا رفتار شما سبب می شود دیگران احساس مهم بودن بکنند یا احساس بکنند که مهم به حساب نمی آیند ؟ سوال این است .


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
رهایی از تنگنا
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

« هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتماً راه حلی وجود دارد. زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید. بعد از هر سقوطی ، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد. ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن. برای بیرون آمدن از یک اتاق باید در را پیدا کنی،نه این که به دیوارها فکر کنی.»


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
قربانی کیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

 

تجربه نشان داده در حالی که زشتی ها، نوع بشر را رنج می دهند، او به جای اینکه آن زشتی ها را که به آنها خو کرده کنار بگذارد ، تسلیم آنها می شود .


کلمات کلیدی:
 
با چه کسی مشورت کنیم ؟
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

(( کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که چگونه زندگی کردن را به من تعلیم دهد ))                 تئودور پارکر


مشاوره عاملی موثر و یاری دهنده در مسیر پیروزی و موفقیت است . در این زمینه بزرگان و نوابغ شواهدی آورده اند که استفاده از آنها می تواند راهگشای ما در جهت رسیدن به اهداف باشد . (( دو فکر از یک فکر بهتر است )).


مطمئن باشید که در اطرافتان کسانی هستند که هرگز از کمک به شما دریغ نخواهند کرد. البته هر کسی شایسته نظر خواهی و مشورت نیست . مشورت زمانی کارساز و مفید خواهد بود که طرف شور دارای خصوصیات لازم باشد و به ما در شناخت خواسته ها , اهداف و تواناییها یمان یاری رساند . نمونه های زیر شما را با خصوصیات افراد مختلف آشنا می کند .


کلمات کلیدی: مشورت
 
آنجا مرا ببر که عقاب می رود.
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

عقاب در میان جانداران همنوع خود یک عمر طولانی دارد.  او قادر است تا 70 سال زنده بماند.  اما برای رسیدن به این سن و سال باید یک تصمیم مهم بگیرد.


کلمات کلیدی:
 
سلامی دیگر به پدر یتیمان
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

سلام بر کفش‌های کهنه‌ات که مایه کرامت شیعه‌اند.
سلام بر عبای پر وصله‌ات که سبب شرافت شیعه‌اند.

سلام بر دست‌های پینه بسته‌ات که بوسه گاه ملائک مقرّب خداست...
سلام بر بازوان تنومندت وقتی خیبر را از جای برکندی.

سلام بر تو وقتی که در حلقه کوچک دستان کودکی یتیم جای می‌گرفتی!
سلام بر دستان یداللّهی‌ات وقتی در خندق، «عمر بن عبدود» را به خاک افکندی و بر سینه او نشستی.

سلام بر تو وقتی برای دلخوشی طفلی بی‌سرپرست، مرکب او شدی و او را بر دوش خود نشاندی!
سلام بر تو وقتی در «لیلة المبیت» در بستر محمد(ص) خوابیدی و به استقبال مرگ رفتی و مرگ از ابهت تو گریخت.


کلمات کلیدی:
 
طعم زندگی
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

بعضی وقتها یه عکسهایی پیدا میشه که فقط از آنها بوی زندگی به مشام میرسه

 

زندگی همان  که:

 

 غفلتی ما را در روز مرگی غرق خواهد کرد و چه بسا که  تا آخر عمرمان هم متوجه اش  نشویم

 

روز ها و شبهایش  سپری می گردد و ما همیشه به دنبال فرصتیم به عبارت بهتر فردا

 

قناعت بیشتر آنرا شیرین تر می کند

 

شادیها و گریه ها که توامان معنا می یابد

 

و..... بالاخره آنچنان که خودمان آنرا در ذهن ساخته ایم و پرورش داده ایم  و حالا می خواهیم بسازیمش

 

پس منتظر فردا نباشیم

 

چه زیبا فرمود مولای متقیان  حضرت علی علیه السلام  :

 

فرصتها مانند ابرها می گذرند آنها را غنیمت شمارید  


کلمات کلیدی:
 
داستان کوتاه زیبا از زندگی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

کشاورزی بود که تنها یک اسب برای کشیدن گاوآهن داشت. روزی اسبش فرار کرد. همسایه ها به او گفتند: "چه بد اقبالی!"


او پاسخ داد: "ممکن است"

 

 

 

 

روز بعد اسبش با دو اسب دیگر برگشت. همسایه ها گفتند: "چه خوش شانسی!"


او گفت:"ممکن است"

 

پسرش وقتی در حال تربیت اسبها بود افتاد و پایش شکست. همسایه ها گفتند: "چه اتفاق ناگواری!"

 

او پاسخ داد: "ممکن است"

 

 

 

فردای آن روز افراد دولتی برای سربازگیری به روستای آنها آمدند تا مردان را به جنگ ببرند اما پسر او را نبردند. همسایه ها گفتند:"چه خوش شانسی!"

 

او گفت: "ممکن است!"

 

و این داستان همچنان ادامه دارد [...] همانطور که زندگی ادامه دارد.

 

 

 

 


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
60 روش برای بهتر زیستن
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

موجیم و وصل ما از خود گذشتن است ساحل بهانه است رفتن رسیدن است


1- اولین گام در موفقیت «خودشناسی» است. ابتدا سعی کنید شناخت درستی از خود و ویژگی های اخلاقی و شخصیتی خود کسب کنید و با توجه به این که هیچ کس کامل نیست، اگر ایرادی یا مشکلی دارید که خود به تنهایی قادر به یافتن راه حل مناسبی برای مقابله با آن نیستید و شخص قابل صلاحیتی برای مشورت ندارید، از مشاوران و متخصصین کمک بخواهید.


2 - این جمله را به خاطر بسپارید و با کوچکترین ناملایمات از تلاش خود دست بر ندارید و به سادگی خود را بازنده تلقی نکنید.


تاریک ترین زمان شب، نزدیک ترین زمان به سپیده صبح است.


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
همه به دنبال بهترینیم
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

در انتخاب راهنما

 

در انتخاب دوست

 

در انتخاب رهرو

 

در انتخاب شریک زندگی

 

در انتخاب وسیله های زندگی

 

در انتخاب کتاب

 

در انتخاب غذا

 

در انتخاب صدا

 

در انتخاب ...

 

نمی دونم اما چرا اینقدر در انتخابهامون بیراهه میریم

 

مگه اصلا انتخاب او اینقدر سخته که ما معبودمان را اشتباه می گیریم

 

................


کلمات کلیدی: کنترل ذهن
 
کسی که نمیتواند ترک گناه کند چه کند؟
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

شخصی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت:

 

من مرد گناهکاری هستم که صبر از گناه ندارم، مرا موعظه کن.

 

 

 

 

 

حضرت فرمود: با پنج شرط هرچه میخواهی گناه بکن:

 

1 - روزی خدا را نخور، هر چه میخواهی گناه کن.

 

2 - جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه میخواهی گناه کن.

 

3 - از ولایت خدا خارج شو و هر چه میخواهی گناه کن.

 

4 - جان به عزرائیل نده و هر چه می خواهی گناه کن.

 

5 - به جهنم نرو و هر چه میخواهی گناه کن.

 

بحارالانوار، ج 78، ص 126.


کلمات کلیدی: افکا رمثبت
 
یک روز از زندگی مرحوم پروفسور حسابی
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

صبح زود: عبادات و مطالعات خصوصی.

 

7:30 تا 8:30 صبح: صرف صبحانه با خانواده.

 

8:30 تا 10 صبح: محاسبه تئوری بی‌نهایت بودن ذرات.

 

10 تا 10:30 صبح: استراحت و صحبت با خانواده.

 

10:30 تا 12:30 ظهر: نوشتن کتب و جزوات دروس دانشگاهی.

 

12:30 تا 13:30 صرف ناهار.

 

13:30 تا 14:30 استراحت.

 

14:30 تا 15:00 صرف چای با خانواده.

 

3 تا 5 بعدازظهر: مطالعه کتاب‌های فیزیک که از کتابخانه‌ها، دانشگاه‌های معروف دنیا، سفارش داده و دریافت می‌کردند.

 

5 تا 7 بعدازظهر: مطالعه مجلات فیزیک جدید و مجلات تخصصی دیگر.

 

7 شب: گوش دادن به اخبار رادیو، مطالعه مجلات خارجی و روزنامه‌های داخلی مانند: اشپیگل، لوپوان، تایم، نیوزویک، اطلاعات و کیهان.

 

9 تا 10 شب: تدریس و پاسخ سوالات فرزندان همسایه‌ها (علی آقا شیری و مشهدی اسماعیل راننده دانشکده علوم).

 

10 تا 12 شب: تدریس و پاسخ سوالات ایرج و انوشه (فرزندانشان).

 

12 تا 12:30 شب: مطالعه کتب آلمانی (تمرین زبان آلمانی به مدت 38سال).

 

12:30 تا 1:30: مطالعه نامه‌های رسیده و پاسخ به آنها و مطالعه کتاب‌های رمان، فلسفه و ادبیات.

 

 

 

اینقدر نگوییم وقت نداریم گرفتاریها زیاد است و .....


کلمات کلیدی:
 
چگونه از خود انسان برتری بسازیم (1)
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

(مطلب طولانی است لطفا اگر می توانید آن را پرینت بگیرید و یا با فونت درشتتر بخوانید در هر صورت بابت طولانی بودن عذر می خواهم )

 

حـوادث و اتفاقات بیرونی را ، هر کسی با توجه به باورها و بینش خود و بطور خــودکار تفسیر و توجیه می کند ، لذا بسیاری از انسانها ، اینگونه باور دارند که آنچه در در درونشان می گذرد از اراده شان خارج بوده و نمی توانند در آن دخل و تصرف بکنند .


 
خود کشی
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

آیا تاکنون با پیشامدهای ناکام کننده‌ای در زندگی مواجه شده‌اید، طوری که دلتان بخواهد به همه چیز خاتمه دهید؟ آیا تاکنون مرگ به عنوان راه حلی بهتر از مبارزه با زندگی برایتان مطرح شده است؟ بسیاری از مردم در دوره‌ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده‌اند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی عمل می‌کنند. بحران خودکشی تجربه‌ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی‌گرا ، مسائل بسیار مهم و اساسی هستند


 
افکار مثبت و کنترل ذهن و کاهش اظطراب و استرس ,موفقیت ...
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

داشتن بدنی قوی و نیرومند در موفقیت صعود تاثیر مهمی دارد . ولی با کمی تفکر متوجه می شویم که ما توسط مغز و ذهن به تقویت قوای جسمانی خود می پردازیم پس این امر واضح است که کنترل و تقویت ذهن در درجه اول قرار دارد. این مسئله ای است که کمتر به ان پرداخته می شود...بدن انسان بر اثر تمرینات مکرر قوی می شود و لی به دلیل فقدان کنترل ذهنی این روند به کندی صورت می گیرد. در بسیاری از موارد باعث سرخوردگی  فرد می شود و در نهایت به رها کردن ورزش می انجامد و چه بسا باعث عواقب وخیمی مثل ضعف جسمی و روحی و درنهایت به بیماری می انجامد. پس می توان با درکی ساده از تصورات و تفکرات خود و تاثیر انها بر روی جسم هم روند تقویت فیزیکی بدن را سرعت بخشیم و هم از فعالیت خود لذت بیشتری ببریم............ ....


 
افکار مثبت
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٧  

 افکار مثبت: افکاری سازنده، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث می شوند ذهن و فکر مثبت شود. در اینصورت کنترل فکر در اختیار ماست.

§    افکار منفی ، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.

ویژگی های افراد مثبت نگر و افراد منفی نگر :

۱.     افراد مثبت نگر با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند. افراد منفی نگر همیشه از وضعیت موجود در گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند .

 

2.     افراد مثبت نگر از نظر درست و منطقی دیگران استقبال می کنند و برای رد کردن نظارت نادرست حتماً دلیل منطقی دارند. افراد منفی نگر غالباً با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می کنند .

3.     افراد مثبت نگر در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امید بخش استفاده می کنند و افراد منفی نگر در گفتارهای خود به کرات از کلمات و عبارات منفی استفاده می کنند.

4.     افراد مثبت نگر همیشه سعی می کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند و افراد منفی نگر در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می کشندودیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می دانند .


کلمات کلیدی: افکا رمثبت ،کنترل ذهن